La moneda digital s’han convertit en tendència per a moltes empreses i autònoms que observen com el seu mercadeig pot esdevenir un autèntic mal de cap en presentar la seva Declaració de la Renda.

Davant d’aquesta situació, i amb l’aprovació per part de Govern del Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, compartim aquesta guia que resumeix tot el que has de tenir en compte per saber com va a afectar la teva fiscalitat declarar moneda digital el 2021.

La moneda digital són monedes virtuals (no físiques) que fan servir la criptografia com a mitjà de control. Poden ser operades i intercanviades per una altra moneda tradicional i serveixen per fer tota mena de transaccions comercials, com ho faries amb qualsevol altra divisa. De fet, a Espanya, estan autoritzades com a mitjà de pagament legal des de l’any 2015.

Com tributen la moneda digital?

En incloure la moneda digital en la Declaració de la Renda, hauràs obligatòriament declarat sempre els guanys. En el cas de les pèrdues, no és obligatori reflectir-les, sinó que és opcional. Tot i que es recomana fer-ho per compensar en el futur les pèrdues i els guanys.

Com es reflecteixen en la Declaració de la Renda?

La renda de criptodivises es divideix en quatre blocs fonamentals:

  1. Guanys i pèrdues per transmissió: aquí incloem les nostres permutes, trades, compravendes. L’activitat típica de compravenda i intercanvi de moneda digital. A més, també funciona com a servei de compravenda de moneda digital (eixanca de moneda digital). Es pot fer servir tant amb el mòbil, com a través de la seva pàgina web.
  2. Rendiments de capital: fan referència a interessos, sta € king. Es tracta d’aquelles plataformes a les quals hem enviat moneda digital i ens generen un rendiment. Un dels exemples més coneguts d’aquest tipus de plataformes és binance, que funciona a manera de “moneder virtual” en què guardar la teva moneda digital i veure l’evolució del seu valor, ia més et permet generar interessos o rendiments automàtics sobre la moneda digital que ells et custodien.
  3. Guanys i pèrdues sense transmissió: es tracta dels airdrops, els programes de referits, hardforks. És a dir, ens apareix una criptodivisa en la nostra wallet i aquesta no prové d’haver transmès un altre actiu, sinó que apareix per altres motius (per tenir una cert actiu, per recomanar un programari …).
  4. Activitat econòmica: es refereix a la mineria (activitat específica de minat), realitzar trading o compravenda de moneda digital per a terceres persones.

Els guanys i pèrdues per transmissió i els rendiments de capital tributen en la part especial de cara a renda. Mentre que els guanys i pèrdues sense transmissió i l’activitat econòmica tributen en la part general de la renda.

Impost de Patrimoni i moneda digital

L’Impost de Patrimoni grava el patrimoni net de les persones físiques i és complementari a l’IRPF. Integra tots els béns de què disposa un autònom. Cada comunitat autònoma estableix un límit a partir del qual s’ha de realitzar aquesta declaració.

Si el total del teu bé a 31 de desembre del 2020 (cases, fons d’inversió, accions, saldo de moneda digital) és superior al límit de la teva comunitat autònoma, estàs obligat a declarar-lo. De mitjana, el límit sol estar al voltant dels 600.000 euros, però depèn de cada comunitat autònoma en particular. Per això, és molt important que comprovis el límit que et va a afectar, ja que varia d’una comunitat a una altra.

Model 720

El Model 720 és una declaració informativa sobre els béns i drets situats a l’estranger. Mitjançant aquest model s’informa de totes aquell compte, béns immobles, assegurances, rendes, valors … Localitzats fora d’Espanya dels que hagis estat titular al llarg de 2020. Encara que tingui caràcter informatiu, no implica que no sigui d’obligada presentació. De fet, la data límit per presentar-lo és el 31 de març de 2021.

Novetats legislatives en 2021

Una de les grans novetats al voltant de la moneda digital que ha portat 2021 és que finalment el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

En aquests moments el document es troba en tramitació parlamentària, però la gran novetat és que incorpora de forma expressa l’obligació de declarar la moneda digital en el Model 720.

A això cal sumar dues noves obligacions informatives referides a la tinença i operativa de les monedes virtuals, que es recullen a la disposició addicional tretzena de la Llei 35/2006:

– S’introdueix l’obligatorietat de subministrar informació a l’Agència Tributària sobre els saldos mantinguts pels titulars de monedes virtuals, a càrrec dels qui proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers que possibiliten la utilització i tinença de tals monedes, inclosos els proveïdors de serveis de canvi de les esmentades monedes si també presten l’esmentat servei de tinença.

– I, per aquestes mateixes persones o entitats, s’estableix l’obligació de subministrar informació a l’Agència Tributària sobre les operacions sobre monedes virtuals (adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments) en què intervinguin. Aquesta mateixa obligació s’estén també als que realitzin ofertes inicials de noves moneda digital.

Multes per no declarar moneda digital a Espanya

El Pla Anual de Control Tributari i Aduanero d’aquest 2021 reflecteix els “riscos fiscals” de la moneda digital i anuncia mesures per controlar-les. Entre elles, sancions de 5.000 euros per als usuaris i inversors que enganyin o ocultin informació sobre el seu ús i propietat. Les multes es recullen en el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que s’està tramitant al Congrés.

El text estableix dues noves obligacions informatives referides a la tinença i operativa amb monedes virtuals: el “subministrament d’informació sobre els saldos que mantenen els titulars de monedes virtuals, així com sobre les operacions sobre elles. És a dir, adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments”.

Si no es compleixen, es podran imposar multes. “Constitueixen infraccions tributàries no presentar en termini i presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses les declaracions informatives a què es refereix aquesta disposició addicional”, amb la tipificació d’infraccions tributàries “molt greus”.

Es multarà amb fins a 5.000 euros “per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte que s’hagi hagut d’incloure en la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros”.

La mateixa quantitat s’aplicarà si “en el cas d’incompliment de l’obligació d’informar sobre títols, actius, valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger referits a cada element patrimonial individualment considerat segons la seva classe, que hagués hagut d’incloure en la declaració o hagueren estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros“.

També hi haurà sancions quan es retardi el lliurament de la informació relacionada amb la moneda digital en cartera. “La sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada element patrimonial individualment considerat segons la seva classe, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària”.

A més, “se sancionarà la presentació de la declaració per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics quan hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans”

Déjanos tus datos

També et pot interessar