Entra en vigor de la cotització dels becaris.

Tots els becaris cotitzaran a la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2024. Això és alumnes universitaris i de formació professional que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes (ja siguin remunerades o no) incloses en programes de formació.

Fins al moment, únicament els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes i contingències professionals. Amb el canvi cotitzaran tots.

Aquesta mesura sorgeix per a obligar a computar els períodes de pràctiques en la vida laboral amb efectes de cara a la jubilació.

 

Quines pràctiques estaran obligades a cotitzar?

  • Les realitzades per alumnat universitari de graus, màster, doctorat, títols propis de la universitat, diplomes d’especialització o d’expert.
  • Les realitzades per alumnat d’FP, sempre que no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

A partir de l’1 de gener de 2024 aquestes persones treballadores en pràctiques començaran a cotitzar, millorant així la situació de tots els becaris.

Les empreses que acullin a becaris, incloent-hi les pràctiques que realitzin alumnes universitaris i de Formació Professional, els hauran de donar d’alta en la Seguretat Social.

Per tant, tots els becaris s’han de donar d’alta, independentment de si reben remuneració o no. S’exclouen aquells que facin pràctiques a bord d’embarcacions depenent del Règim Especial de la Mar.

 

Quines cobertures es reconeixen als “becaris”?

L’acció protectora serà la corresponent al règim de Seguretat Social aplicable (Règim General o Règim Especial dels Treballadors de la Mar), amb l’exclusió de la protecció per desocupació, de la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional.

En el supòsit de les pràctiques no remunerades s’exclourà també la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, s’abonaran per l’entitat gestora o, si és el cas, per la mútua col·laboradora, mitjançant pagament directe d’aquesta, i les prestacions que corresponguin per la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals s’abonaran en tot cas mitjançant pagament delegat.

 

Qui és responsable de complir amb les obligacions de Seguretat Social?

En el cas de pràctiques formatives remunerades les obligacions en matèria de Seguretat Social correspondrà a l’entitat que financi el programa de formació. Les altes i les baixes en la Seguretat Social es practicaran segons la normativa general d’aplicació.

En les pràctiques formatives no remunerades serà l’empresa on es desenvolupin les pràctiques qui compleixi amb les obligacions en matèria de Seguretat Social. Tret que existeixi un conveni en el qual s’indiqui que la responsable serà l’entitat formadora.

 

En què consisteix la cotització?

Els becaris en pràctiques cotitzaran en Seguretat Social, però:

  • No cotitzaran pels conceptes de desocupació, FOGASA o formació professional.
  • Tampoc aportaran el MEI.

En les pràctiques no remunerades s’exclourà la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes. S’haurà de realitzar alta en Seguretat Social a l’inici de les pràctiques i baixa a la seva finalització.

A l’efecte de comunicar a TGSS l’alta i baixa hi haurà un termini de 10 dies naturals des del començament o fi de les pràctiques.

 

Quan s’hauran de fer els ingressos de les quotes?

El termini per a ingressar les quotes en les pràctiques no remunerades s’establiria de la manera següent (hi haurà possibilitat fins al penúltim dia natural dels següents mesos):

  • Ingrés de quotes de gener, febrer i març, es realitzarà a l’abril.
  • Ingrés de quotes d’abril, maig i juny, es realitzarà al juny.
  • Ingrés de quotes de juliol, agost i setembre, es realitzarà a l’octubre.
  • Ingrés de quotes d’octubre, novembre i desembre, es realitzarà al gener.

A partir de l’1 de gener de 2024 la cotització en el supòsit de pràctiques formatives no remunerades consistirà en una quota empresarial per cada dia d’alta de 2,36 € per contingències comunes i de 0,29 € per contingències professionals.

 

Tindrà efectes retroactius aquesta mesura?

Quant a la retroactivitat d’aquesta mesura, la normativa no contempla efectes retroactius. No obstant això, s’ofereix l’opció de subscriure un conveni especial, el cost del qual recau en els becaris i abasta un període de 5 anys. Aquells que hagin exercit funcions com a becaris abans de l’1 de gener de 2024 poden subscriure aquest conveni especial. Aquest conveni els permetrà comptabilitzar la cotització corresponent als períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques dutes a terme abans de l’entrada en vigor de la norma, amb un límit màxim de cinc anys.

 

Quan entra en vigor la cotització dels “becaris”?

La inclusió en el sistema de Seguretat Social dels alumnes que realitzin pràctiques formatives, estava prevista inicialment per a 1 d’octubre de 2023, segons el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març.

Però es va retardar fins a 1 de Gener de 2024 pel Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb l’objectiu de facilitar, durant aquesta vacatio legis, l’adaptació dels centres formatius i de qui hagi d’assumir la condició de subjecte responsable del compliment de les obligacions de Seguretat Social respecte a les persones que realitzin les pràctiques.

No obstant això, els becaris que, amb anterioritat a 1 de Gener de 2024, hagin realitzat pràctiques formatives, podran subscriure el denominat conveni especial, per una única vegada, perquè els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de pràctiques no laborals realitzats abans d’1 de Gener de 2024, fins a un màxim de cinc anys, en haver-se ampliat pel Reial decret llei 5/2023 els dos anys que es preveien inicialment.

La inclusió en el sistema de Seguretat Social dels alumnes que realitzin pràctiques formatives, estava prevista inicialment per a 1 d’octubre de 2023, segons el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març.

 

Però és va retardar fins a 1 de Gener de 2024 pel Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb l’objectiu de facilitar, durant aquesta vacatio legis, l’adaptació dels centris formatius i de qui hagi d’assumir la condició de subjecte responsable del compliment dels obligacions de Seguretat Social respecti als personis que realitzin els pràctiques.

Déjanos tus datos

No obstant això, els “becaris” que, amb anterioritat a 1 de Gener de 2024, hagin realitzat pràctiques formatives, podran subscriure el denominat conveni especial, per una única vegada, perquè els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de pràctiques no laborals realitzats abans d’1 de Gener de 2024, fins a un màxim de zinc anys, en haver-es ampliat pel Reial decret llei 5/2023 els dos anys que és preveien inicialment.