Guia de totes les ajudes autonòmiques.

El programa de promoció de l’ocupació autònoma és un programa d’àmbit nacional dirigit a persones desocupades. És gestionat per les comunitats autònomes, generalment a través de les seves Conselleries d’Ocupació, i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal en aquelles CCAA que no hagin assumit competències en la matèria, així com a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

TIPUS D’AJUDES

Aquest programa de suport a l’autoocupació contempla 4 tipus d’ajudes, adaptades en cada comunitat autònoma

1) Subvenció per l’establiment com a treballador autònom o per compte propi de fins a un màxim de 10.000 euros

Quantia a determinar per cada comunitat autònoma per als següents col·lectius:

– Aturats en general.

– Joves desocupats de 30 anys o menys.

– Dones desocupades.

– Aturats amb discapacitat.

– Dones desocupades amb discapacitat.

En el supòsit de dones víctimes de violència de gènere, les quantitats anteriors s’incrementaran en un 10%.

 

La concessió d’aquesta ajuda sol estar condicionada amb caràcter general al fet que el beneficiari realitzi una inversió en immobilitzat o actius d’almenys 5.000 €, sense incloure impostos quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, en el període comprès entre els 3 mesos anteriors a l’inici de l’activitat i els 6 mesos posteriors a aquest inici.

D’altra banda, aquestes ajudes solen requerir el compromís de romandre 2 o 3 anys com a autònom, en cas contrari, caldrà retornar-les. Així que, convé que ho tinguis en compte i comprovis aquest extrem en la convocatòria de la teva comunitat autònoma.

2) Subvenció financera

Aquesta subvenció serà equivalent a la reducció de fins a 4 punts de l’interès fixat per l’entitat de crèdit pública o privada que concedeixi el préstec, sent el límit de la subvenció d’un màxim de 10.000 euros. El préstec haurà de destinar-se, almenys en un 75%, a finançar inversions en immobilitzat fix, podent-se destinar fins a un 25% a finançar l’actiu circulant. En tot cas, el beneficiari haurà de realitzar una inversió en immobilitzat fix per quantia no inferior a 5.000 euros.

3) Subvenció per a assistència tècnica

La quantia d’aquesta subvenció serà del 75% del cost dels serveis prestats, amb un topall de 2.000 euros.

4) Subvenció per a formació

La quantia d’aquesta subvenció serà del 75% del cost dels cursos rebuts, amb un topall de 3.000 euros.

 

SUBVENCIONS PER COMUNITATS AUTÒNOMES

A continuació, presentem les subvencions per a autònoms en 2023 corresponents a cada comunitat autònoma:

Andalusia

 • Denominació: Subvencions per al foment del treball autònom a Andalusia – Línia 2.
 • Convocatòria del 01/08/23 al 30/09/24.
 • Aquesta línia d’ajudes es dirigeix als qui hagin començat una activitat i mantinguin de manera ininterrompuda la seva condició d’autònom durant 12 mesos, a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
 • Les quanties d’aquesta línia d’ajudes oscil·laran entre els 3.800 i els 5.500 euros en funció del sol·licitant:

 

Aragó

 • Denominació: Subvencions a emprenedors autònoms.
 • Convocatòries 2023 Tancades:

– Per al foment del relleu generacional.

– Incentiu a la consolidació de projectes per a afavorir el manteniment de l’activitat per compte propi.

– Subvenció per a afavorir la incorporació al negoci familiar de treballadors autònoms col·laboradors.

– Subvenció per la contractació del primer treballador per compte d’altri.

– Subvenció financera.

– Subvenció a l’establiment com a treballador autònom.

 

Astúries

 • Denominació: Ajudes per al foment de l’emprenedoria innovadora – Xec Emprenedor.
 • Convocatòria 2023: Tancada.
 • La quantia de la subvenció a percebre pels beneficiaris serà de 10.000 euros.

 

Balears

 • Denominació: Ajudes destinades a promocionar l’ocupació autònoma per a abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea – NextGenerationEU.
 • Convocatòria Tancada. Fins al 30/06/23.
 • Programes

– Programa 1: ajudes econòmiques a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per a facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

– Programa 2: ajudes per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

 

Canàries

 • Denominació: Subvencions de promoció de l’ocupació autònoma.
 • Convocatòria Tancada. Fins al 02/10/23.
 • Beneficiaris

– Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació o altres serveis, no ocupades, en el Servei Canari d’Ocupació (SCE), quan s’estableixin com a treballadores autònomes o per compte propi en la Comunitat Autònoma de Canàries i s’hagin donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, en el Règim Especial de Treballadors de la Mar per Compte Propi o Autònoms, en el règim especial que correspongui o en la Mutualitat del col·legi professional i que, a més, compleixin la resta de requisits exigits en les Bases Reguladores, així com en la normativa que li sigui aplicable amb caràcter general.

– Les persones sol·licitants podran ser beneficiàries quan formin part de comunitats de béns (CB), o societats civils particulars (SCP), sempre que les subvencions se sol·licitin a titulo personal.

– També podran ser beneficiàries les persones que hagin causat alta en la Seguretat Social com a treballadores autònomes dependents (TRADE).

 

Cantàbria

 • Denominació: Subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació autònoma.
 • Convocatòria 2023: Convocatòria oberta.

La sol·licitud haurà de ser presentada en el termini de 3 mesos després de l’emissió de l’informe de viabilitat, comptats a partir de la data d’emissió d’aquest informe, havent de ser presentada la sol·licitud amb caràcter previ a l’alta en la Seguretat Social o sistema alternatiu. L’informe de viabilitat favorable ha de presentar-se al costat de la sol·licitud de l’ajuda.

 • Quantia

– 4.800 euros per a homes desocupats en general.

– 6.000 euros per a dones desocupades en general.

– 6.800 euros per a persones amb discapacitat, persones joves menors de 35 anys o persones amb 45 o més anys d’edat.

– 8.000 euros per a dones víctimes de violència de gènere.

Les anteriors quanties s’incrementaran en 500 euros en el cas de persones que a data de presentació de la sol·licitud compleixin els requisits per a aplicar-se la tarifa plana.

 

Catalunya

 • Denominació: Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms.
 • Convocatòria oberta.
 • Beneficiaris: Empreses i autònoms de Catalunya que es trobin emmarcats dins dels sectors als quals es dirigeixen les subvencions i mesures amb el seu termini de presentació obert.

 

Castella-la Manxa

 • Denominació: Subvencions d’impuls al treball autònom.
 • Convocatòria 2023: Tancada.
 • Línies d’ajudes:

 

– Línia 1. Ajudes per a afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona treballadora autònoma.

– Línia 2. Ajudes per al foment del relleu generacional.

– Línia 3. Ajudes al familiar col·laborador de la persona treballadora autònoma.

– Línia 4. Ajudes per a la primera contractació indefinida de persones per compte d’altri.

 • Quantia

– Línia 1: màxim de 1.200 euros al mes.

– Línia 2: màxim de 6.000 euros.

– Línia 3: màxim de 3.000 euros.

– Línia 4: màxim de 9.000 euros.

Castella i Lleó

 • Denominació: Subvencions destinades a fomentar l’autoocupació a Castella i Lleó.
 • Convocatòria 2023: Tancada.
 • Beneficiaris: Persones físiques, incloses aquelles que formin part d’una entitat sense personalitat jurídica, que s’estableixin per compte propi i compleixin els requisits.

 

Extremadura

 • Denominació: Subvenció per al foment, consolidació i modernització de l’ocupació autònoma.
 • Convocatòria 2023: OBERTA: del 15/02/2023 al 14/02/2024.
 • Programes:

– Programa I. Ajudes a l’establiment de persones desocupades com a treballadores autònomes.

– Programa II. Ajudes a la persona autònoma que propiciïn la inserció laboral d’un familiar col·laborador.

– Programa III. Ajudes pel manteniment i modernització de l’activitat d’autoocupació, a persones treballadores autònomes que hagin estat beneficiàries de les ajudes del Programa I previstes en el Decret 29/2021, de 21 d’abril, o en l’actual decret de bases reguladores.

– Programa IV. Ajudes a persones ocupades, enquadrades en el Règim General de la Seguretat Social com a treballadors per compte d’altri, que iniciïn una activitat empresarial o professional com a persones treballadores autònomes, sempre que hagin de quedar enquadrades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Quantia:

– Subvenció de 1.000 euros per a les persones beneficiàries de les ajudes del Programa III.

– Subvenció de 5.000 euros per a les persones ocupades, enquadrades en el Règim General de Treballadors per compte d’altri, beneficiàries de les ajudes del Programa IV.

– Subvenció de 5.000 euros en el cas d’homes desocupats establerts com a autònoms i beneficiaris del Programa I o, en el cas de familiar col·laborador, causant en el Programa II, que no es trobin enquadrats en cap dels grups del següent apartat.

– Subvenció de 7.500 euros en el cas d’homes desocupats establerts com a autònoms dels Programes I i II.

– Subvenció de 9.000 euros en el cas de dones desocupades establertes com a autònomes, en els Programes I i II.

– Addicionalment, en els Programes I i II, una subvenció de 1.000 euros que incrementarà l’import corresponent a les persones sol·licitants per qualsevol dels grups definits en els apartats 4 i 5, excepte el de l’apartat 4.e), quan la persona beneficiària en el cas del Programa I, o causant en el cas del Programa II, exerceixi la seva activitat en un municipi de menys de 5.000 habitants, d’acord amb les xifres oficials de població a les quals es refereix l’apartat 4.e) anterior.

 

Galícia

 • Denominació: Sempre autònom. Foment de l’autoocupació.
 • Convocatòria 2023: TANCADA.
 • Beneficiaris: Aquelles persones que provoquin alta definitiva en el règim especial d’autònoms o en qualsevol altre règim especial per compte propi de la Seguretat Social o en la mutualitat d’un col·legi professional entre l’1 d’octubre de 2022 i el 29 de setembre de 2023, tots dos inclusivament, com a titulars o copropietaris del negoci o operació.

 

La Rioja

 • Denominació: Promoció de la consolidació del treball autònom.

Convocatòria 2023: TANCADA.

 • Beneficiaris: Autònoms que s’hagin donat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms.
 • Quantia:

– Autònoms que s’hagin donat d’alta entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021: 1.380 euros o el que proporcionalment correspongui.

– Autònoms que s’hagin donat d’alta entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2021: 540 euros o el que proporcionalment correspongui.

Comunitat de Madrid

 • Denominació: Ajudes a treballadors que es constitueixin per compte propi.
 • Convocatòria 2023: Convocatòria oberta.
 • Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones desocupades que es donin d’alta com a treballadors autònoms, l’inici d’activitat dels quals es realitzi a partir de l’1 d’octubre de 2015.

 

Regió de Múrcia

 • Denominació: Subvencions per al foment de l’ocupació autònoma.

Convocatòria 2023: Convocatòria oberta.

 • Quantia

– 6.000 euros: menors de 30 anys, de 45 a 54 anys i de 30 a 44 anys parats de llarga durada.

– 8.000 euros: amb discapacitat, en risc d’exclusió social, víctima de terrorisme, perceptors de l’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserció, de 45 a 54 anys parats de llarga durada i de 55 o més anys. 9.000 euros si són dones.

– 7.000 euros, en general.

 

Navarresa

 • Denominació: Subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma.
 • Convocatòria 2023: TANCADA.
 • Tramitació: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la data d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat del Col·legi professional corresponent, sempre que s’hauria publicat en el BON l’autorització de la despesa corresponent.
 • Quantia: Subvenció en quantia variable (a partir de 2.000 euros) en funció de les circumstàncies personals de qui s’estableix com a treballador/a autònom/a.

 

País Basc/Bizkaia

 • Denominació: Foment d’iniciatives emprenedores 2023.
 • Convocatòries 2023: Convocatòries obertes.
 • Mesures

– Assessorament per a la creació i posada en marxa de projectes empresarials.

– Ajudes a la posada en marxa i creació d’empreses.

– Ajudes a la transmissió empresarial.

– Consolidació empresarial.

 

Comunitat Valenciana

 • Denominació: EAUTOP 2023 programa Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat – emprenedoria i microempreses.
 • Convocatòria 2023: TANCADA.

 

Déjanos tus datos

Quantia: L’import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària.