Si tens béns o drets situats a l´estranger, tens fins al 31 de març per declarar-los mitjançant el model 720.

El model 720 és una declaració informativa anual de caràcter tributari en què s´han de declarar tots els béns i drets que estiguin ubicats o gestionats a l´estranger quan en el seu conjunt superen un valor de 50.000 €.

El el 31 de març és data límit establerta per l´Agència Tributària per presentar el model 720. No obstant això, sempre que es puguin justificar raons de caràcter tècnic, Hisenda permetrà que aquells contribuents que no ho hagin pogut presentar dins el termini establert, el facin durant els tres dies naturals següents.

Com a norma general, estan obligats a realitzar la declaració de béns i drets a l´estranger, les persones físiques, jurídiques i entitats que s´indiquen a continuació i que siguin titulars de béns i drets situats a l´estranger que determinin l´obligació de presentar la declaració :

a) Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.

b) Els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.

c) Les entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/5003, de 17 de desembre, general tributària (herències jacents, comunitats de béns, etcètera …).

d) Els titulars dels béns i els representants, autoritzats, beneficiaris i persones amb poders de disposició.

Amb caràcter general, els béns o conjunts de béns radicats fora d´Espanya sobre els quals existeix obligació d´informar són els següents:

C: Comptes oberts en entitats que es dediquin a el tràfic bancari o creditici i es trobin situades a l´estranger.

V: Valors o drets situats a l´estranger representatius de la participació en qualsevol tipus d´entitat jurídica, valors situats a l´estranger representatius de la cessió de capitals propis a tercers o aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i ” trusts “o masses patrimonials que, no obstant no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

I: Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d´inversió col·lectiva situades a l´estranger.

S: Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies, les entitats asseguradores es trobin situades a l´estranger.

B: Titularitat i drets reals sobre immobles situats a l´estranger.

En relació als contribuents que haguessin presentat el Model 720 en exercicis anteriors, hi ha l´obligació de presentar declaració respecte a l´exercici 2020 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Es produeixi durant 2020 l´extinció respecte a algun element que hagi estat declarat prèviament en els Models 720 d´exercicis anteriors.

b) Quan es produeixi l´adquisició de nous actius o elements a l´estranger durant 2020 que comportin l´obligació de presentar la declaració, o se superi per primera vegada el llindar dels 50.000 euros de valoració conjunta respecte a qualsevol dels grups d´actius subjectes a aquesta obligació.

c) Es doni un increment de 20.000 euros o més en la valoració conjunta d´algun dels grups d´actius esmentats anteriorment, respecte a la valoració conjunta que aquest grup d´actius va tenir en l´última declaració de l´Model 720 presentada.

El model 720 s´ha de presentar via telemàtica a través d´Internet, bé efectuada pel propi declarante o bé per un tercer que actuï en la seva representació. No fer-ho comporta les següents sancions:

a) Sanció de 5.000 euros per cada dada en el cas d´incompliment de l´obligació d´informar sobre comptes en entitats de crèdit situades a l´estranger, amb un mínim de 10.000 euros.

b) La sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l´Administració Tributària.

c) La no presentació es considerarà infracció tributària i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional de l´150 per cent de l´import de la base de la sanció.

Déjanos tus datos