Llei de Famílies: nous permisos i mesures de conciliació.

La Llei de Famílies és una nova normativa impulsada pel Govern per a millorar la conciliació laboral del personal treballador a Espanya. El seu objectiu és reconèixer la diversitat de les situacions familiars i abordar les barreres en la conciliació laboral i en la criança a la qual s’enfronten les famílies.

A través d’aquest RD Llei s’adopten mesures urgents per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

El permís de lactància

Fins al moment, el dret a absentar-se del treball venia condicionat a les previsions de la negociació col·lectiva o a l’acord entre l’empresa i persona treballadora. Ara, i després de la modificació que inclou l’esmentat RD Llei 7/2023, el permís recollit en l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors té com a fi:

– Eliminar les restriccions.
– I convertir totes les possibilitats de gaudi, inclosa l’acumulació de les hores retribuïdes d’absència, en un dret de totes les persones treballadores.

En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció acolliment les persones treballadores tindran dret a una hora d’absència del treball. Aquesta absència es podrà dividir en dues fraccions per a la cura del lactant fins que aquest compleixi 9 mesos.

La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples.

La persona que gaudi d’aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.

El dret no pot transferir-se a una altra persona. No obstant això, si dues persones treballadores de la mateixa empresa sol·liciten el dret pel mateix subjecte causant podrà limitar-se el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l’empresa, degudament motivades per escrit.

Però, en aquest cas, l’empresa tindrà l’obligació d’oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudi de totes dues persones treballadores i que possibiliti l’exercici dels drets de conciliació. Quan totes dues persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi podrà estendre’s fins que el lactant compleixi 12 mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels 9 mesos.

A més d’aquestes novetats, l’RD Llei 7/2023 fa referència al nou permís parental, indicant que es concep com un permís d’atenció als fills i filles diferent dels permisos vinculats al naixement.

Aquest permís és de titularitat exclusiva i intransferible de cada progenitor. Podrà gaudir-se en funció de la voluntat de la persona treballadora i en atenció a les seves necessitats i durant un període que va més enllà del naixement.

Permís de 8 setmanes per a la cura dels fills i filles

Les persones treballadores tenen dret a un permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys. Aquest permís, que té una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i pot gaudir-se de manera flexible. De moment, no té remuneració

Quan les necessitats del servei ho permetin, li correspon a la persona treballadora especificar la data d’inici i fi del gaudi. O si és el cas, dels períodes de gaudi, havent de comunicar-ho a l’empresa amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius.

Permís retribuït de 5 dies per a cuidar de familiars de segon grau o convivents

La persona treballadora podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració durant 5 dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del:

– Cònjuge.
– Pareja de fet.
– Parents fins al segon per consanguineidad o afinitat.
– Familiars consanguinis de la parella de fet.
– Qualsevol persona que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i necessiti cuidats.

Les persones treballadores que s’acullin a aquest permís sí que poden continuar percebent el seu salari. Així mateix, la persona treballadora pot gaudir de:

– 15 dies naturals en cas de matrimoni o registre de parella de fet.

– 2 dies per la defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament, el termini s’ampliarà en dos dies.

Permís retribuït de fins a 4 dies per a urgències familiars imprevisibles.

La persona treballadora té dret a absentar-se del treball per causes de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Aquest permís pot utilitzar-se per hores o per dies fins a sumar un total de 4 dies a l’any.

Mentre la persona ocupada s’aculli a aquest permís l’empresa està obligada a retribuir amb el salari normal el temps en el qual s’absenti.

En el cas del permís per defunció del cònjuge, que corresponen 2 dies, es tenen en compte les parelles de fet.

Reducció de jornada i sol·licitud de teletreball

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

En el cas que tinguin fills o filles, les persones treballadores tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills o filles compleixin dotze anys. A més, la reducció de jornada és un dret per als qui necessitin encarregar-se de la cura d’un menor de 12 anys o una persona amb discapacitat que no realitzi una activitat retribuïda. En aquest cas, es produirà una disminució del salari.

També poden sol·licitar la reducció de jornada aquelles persones que necessitin cuidar del cònjuge o parella de fet, o un familiar fins al segon grau de consanguinitat. S’inclou el familiar consanguini de la parella de fet que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i no exerceixi una activitat retribuïda.

A més, s’amplia el dret a la reducció de jornada per a la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin una malaltia greu. Aquest dret és aplicable quan el grau de discapacitat superi el 65% sempre que aquesta condició s’acredités abans de complir els 23 anys.

Període d’excedència

Les persones treballadores tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per a atendre a cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment permanent. Aquest període comença a comptar des de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.

També tenen dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, les persones treballadores que necessitin atendre a cura del cònjuge o parella de fet, o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i per afinitat. S’inclou el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no exerceixi activitat retribuïda.

El període en què la persona treballadora romangui en situació d’excedència és computable a l’efecte d’antiguitat. A més, la persona treballadora té dret a l’assistència a cursos de formació professional, a la participació de la qual haurà de ser convocada per l’empresa, especialment en ocasió de la seva reincorporació.

Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

Si la persona treballadora forma part d’una família que tingui reconeguda la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de:

– 15 mesos quan es tracti d’una família nombrosa de categoria general.
– 18 mesos si es tracta de categoria especial.

Les empreses no poden acomiadar als treballadors que gaudeixin dels permisos.

Els empleats que gaudeixin de permisos per a cuidar als seus familiars no poden ser acomiadats per les seves companyies. I, per descomptat, no es pot acomiadar quan existeixi alguna causa de discriminació.

Déjanos tus datos

En el cas d’acomiadament, aquest es consideraria nul. Això serà sempre que no hi hagi causes per a la procedència.