Qui està obligat a declarar criptomonedes?

Les persones que tinguin monedes virtuals i realitzin operacions amb elles hauran de declarar aquestes transaccions davant Hisenda a partir de l’1 de gener de 2024.

Estaran obligades a declarar les criptomonedes en la seva Declaració de la Renda:

– Persones i entitats residents a Espanya.

– Establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, mitjancin de qualsevol forma en la realització d’aquestes operacions o proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

En aquests casos, estaran obligades a presentar la declaració anual sobre criptomonedes quant a operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals. També, s’hauran de declarar els cobraments i pagaments realitzats amb criptomonedes.

La informació relativa als saldos haurà d’incloure, per a cada moneda virtual, el tipus de moneda virtual, el nombre d’unitats de moneda virtual a 31 de desembre i la seva valoració en euros.

Les primeres declaracions de criptomonedes es presentaran a partir de l’1 de gener de 2024 i es realitzaran respecte a les operacions que s’hagin dut a terme des del 25 d’abril de 2023.

Serà necessari declarar les operacions amb monedes virtuals?

Estaran obligades a presentar una declaració informativa anual en referència a les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals:

– Les persones i entitats residents a Espanya.

– Els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, mitjancin de qualsevol forma en la realització d’aquestes operacions o proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

Hauran de proporcionar la següent informació:

– Nom i cognoms o raó social o denominació completa.
– Domicili i NIF de les persones o entitats als qui corresponguin en algun moment de l’any les monedes virtuals, ja sigui com a titulars, autoritzats o beneficiaris.
– Tipus de moneda virtual i data d’operació.
– Tipus d’unitats de moneda virtual adquirida, transmesa, permutada o transferida.
– Valor en euros pel qual s’efectua l’operació.

No estaran obligades a declarar les operacions amb monedes virtuals les persones o entitats l’activitat de les quals es limiti a l’assessorament sobre monedes virtuals o a la simple atenció d’ordres de cobrament i pagament en moneda fiduciària de les persones. Tampoc les entitats que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària.

Obligació de declarar les monedes virtuals situades a l’estranger.

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol i els establiments permanents en aquest territori de persones estaran obligats a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger. Aquesta obligació s’estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les citades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes. També als qui hagin estat titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració i haguessin perdut aquesta condició a 31 de desembre d’aquest any.

La informació a subministrar per a la declaració de les monedes a l’estranger serà:

– Nom i cognoms o la raó social o denominació completa.
– Si és el cas, número d’identificació fiscal del país de residència fiscal de la persona o entitat que proporciona serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals.
– Domicili o adreça del seu lloc web.
– Identificació completa de cada tipus de moneda virtual.
– Saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros.

La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan el saldo conjunt hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte del qual va determinar la presentació de l’última declaració.

Quin model caldrà presentar per a declarar les criptomonedes i resta de monedes virtuals?

Per a declarar les criptomonedes i monedes virtuals s’usaran els següents models:

– Model 172: saldo de monedes virtuals.
– Model 173: operacions realitzades.
– Model 721: criptomonedes situades a l’estranger.

Els models 172 i 173 se centraran en companyies amb residència fiscal a Espanya que participin en el mercat de les criptomonedes. Pot ser que participin com a agències d’intercanvi o com a moneders virtuals.

El model 172 s’ha de presentar en cas que haver obtingut un benefici superior a 1.000 euros com a saldo de monedes virtuals.

Amb el model 173 es recaptaran detalls sobre la persona o entitat que ha realitzat les operacions, el tipus de divisa que ha usat i la quantitat que ha obtingut o ha venut.

A més, l’Agència tributària ha afegit un nou apartat en la declaració de la renda dedicat exclusivament a la declaració de criptomonedes. Serà necessari detallar en les noves caselles:

– Transaccions realitzades.
– Valor de les adquisicions de les criptomonedes.
– Data en la qual es van dur a terme.

D’aquesta manera, es calcularan les pèrdues o els guanys en l’esborrany de la Renda.

Qui està obligat a presentar el Model 721?

A partir de 2024, l’Agència Tributària requerirà que s’informi sobre el saldo de monedes virtuals situades a l’estranger. En el Model 721 serà necessari incloure dades personals com el nom, el NIF o l’entitat que custodia les claus, la identificació i els saldos de cada criptomoneda i quin és el seu valor en euros.

L’RD 249/2023 indica que no serà obligatori informar sobre criptomonedes a l’estranger si el saldo total de totes les criptomonedes a 31 de desembre (quantificant el seu valor en euros) no supera els 50.000 euros.

A més, serà necessari declarar totes les activitats que estiguin relacionades amb les criptomonedes, com la mineria.

Multes per no declarar criptomonedes

Les multes per cada criptomoneda no declarada seran d’uns 5.000 euros. Aquesta quantia podrà ascendir fins a mínim 10.000 euros si aportes una informació incompleta, falsa o inexacta.

Déjanos tus datos

Si omets en la Renda els teus ingressos obtinguts amb criptomonedes la multa podria ser d’un 26% de l’import que no hagis pagat.