Què és el capital circulant d’una empresa?

Existeixen diversos ràtios i fórmules que ajuden a l’hora de comprendre com evolucionen els negocis, la seva viabilitat i la seva salut financera. Un d’aquests indicadors és el capital circulant.

Segurament has sentit infinitat de vegades la frase “aquesta empresa té problemes de liquiditat”. O “aquella companyia va haver de tancar per falta de liquiditat”. Però saps realment què significa? O millor dit, saps el que implica?

A continuació, explicarem què és la liquiditat d’una empresa, què vol dir tenir falta o excés de liquiditat i, sobretot, com es calcula.

Què és el capital circulant?

Per a explicar què és la liquiditat d’una empresa, primer hem d’aclarir alguna cosa: liquiditat i solvència no són el mateix.

Es tracta de dos conceptes que solen anar de bracet. I per això, moltes persones tendeixen a confondre’ls. Però existeix un matís que els diferencia. Vegem el significat de cadascun:

• Solvència. S’entén com a solvència la capacitat d’assumir totes les responsabilitats financeres en un llarg període de temps.

• Liquiditat. Representa l’habilitat d’una empresa de convertir els actius en efectiu amb rapidesa i sense caure en una pèrdua de valor important.

Com veus, la solvència és un concepte associat al llarg termini i la liquiditat al curt. No obstant això, tots dos fan referència als compromisos i recursos econòmics de la companyia.

Tots els béns i drets que té una empresa susceptibles de convertir-se en diners líquids en un termini inferior a un any -que podria dir-se són de curt termini- és el que es coneix com a capital circulant o actiu circulant.

En general, es caracteritzen per la seva utilització en el procés productiu per a incorporar-los al producte final. Un bon exemple d’això, serien les matèries primeres necessàries per a poder produir un ben determinat. Si parléssim d’una editorial, el paper i la tinta necessaris per a imprimir llibres, serien una de les parts més importants del seu actiu circulant.

El capital circulant és la diferència entre l’actiu circulant i el passiu circulant d’una empresa.

Representa la quantitat de recursos que una empresa té a la seva disposició per a finançar les operacions diàries i complir amb les seves obligacions a curt termini. És a dir, es tracta d’un indicador financer que permet conèixer la liquiditat de l’empresa.

Com es calcula?

Abans de calcular el capital circulant necessites conèixer la composició del balanç de l’empresa, que es divideix en actiu i passiu (tots dos han de sumar el mateix import).

• En l’actiu es troben els béns i drets com l’immobilitzat, les inversions financeres, les mercaderies o la tresoreria. Es divideix al seu torn en actiu no corrent (llarg termini) i actiu corrent (curt termini).

• En el passiu trobem totes les obligacions com els creditors o els deutes. Es divideix en patrimoni net (capital i reserves), passiu no corrent (deutes a llarg termini) i passiu corrent (deutes a curt termini).

Amb això en ment, el càlcul és senzill: Capital Circulant = Actiu Corrent – Passiu Corrent.

Aquí pots veure més clar que el capital circulant, fa referència als recursos de curt termini que una empresa utilitza per a finançar les seves operacions diàries i mantenir el seu funcionament. És vital per a garantir la supervivència de l’empresa en el curt termini.

Característiques del capital circulant

L’actiu circulant és una peça essencial en l’estructura financera de qualsevol empresa. És el pols financer de curt termini d’una empresa que brinda l’agilitat i solvència requerides per a atendre compromisos i garantir operacions diàries sense contratemps. A més, té aquestes altres característiques:

• S’usa per a pagar crèdits a curt termini.

• La seva disponibilitat per a convertir-se en diners líquids és inferior a dotze mesos.

• Cobreix les despeses de les operacions normals de l’empresa.

• També ha de cobrir els deutes que no hagin pagat els clients.

• S’inclouen les matèries primeres que estiguin dins de l’inventari o els productes que ja estiguin llestos per a ser venuts.

• El diner efectiu es troba en la caixa i els bancs forma part d’aquest actiu.

Comptes que conformen el capital circulant

Els comptes que formen part de l’actiu circulant es recullen dins del Pla General Comptable i els seus principals components actius són els següents.

• Tresoreria o caixa. Es denomina així als diners que té l’empresa en caixa i en els bancs per a atendre els pagaments pendents de la companyia.

• Existències. Són les matèries primeres que es necessiten per a la producció i els productes ja acabats fets per l’empresa.

• Inversions financeres a curt termini. És a dir, aquells productes financers que tenen termini de venciment inferior a un any. En aquest cas, pot ser un dipòsit.

• Deutes a cobrar a curt termini. Corresponen a les quantitats de les quals l’empresa és creditora.

Per què és tan important aquest indicador financer?

Aquest indicador permet conèixer la salut del negoci i prendre acció per a garantir la viabilitat de l’empresa.

El concepte de capital circulant és essencial per a entendre la viabilitat del negoci. Amb aquesta informació es té constància dels diners disponibles en els pròxims mesos. Gestionar correctament aquestes dades ajudarà a fer una correcta gestió de la liquiditat.

A més de tot això, també és clau comprendre que el capital circulant es dona suport a moltes vegades en el fons de maniobra, un concepte que abasta als recursos financers a llarg termini i que li permeten a una empresa mantenir la seva continuïtat de l’activitat a curt termini.

Així, també és útil per a conèixer d’una manera més clara com és la salut financera de l’empresa en termes del curt termini.

El fons de maniobra es pot calcular restant a l’actiu corrent o capital circulant, el passiu corrent. A més pot donar-se que el fons de maniobra sigui positiu i negatiu. Les diferències són les següents.

• Quan el fons de maniobra és positiu, succeeix que l’actiu corrent supera al passiu corrent. Això indica que l’empresa pot fer front als deutes que té a curt termini i és un clar indicador que l’empresa travessa una bona situació financera.

• Quan el fons de maniobra és negatiu, succeeix que els passius corrents superen als actius corrents, per la qual cosa hi ha una falta de liquiditat. Això evidencia que l’empresa no té suficients actius a curt termini i té inconvenients per a fer front als deutes amb venciment pròxim.

Què fer si hi ha falta de liquiditat en una empresa

Després de realitzar les anàlisis anteriors pot ocórrer que l’empresa present falta de liquiditat o excés de liquiditat. Dues situacions que no són per a res falagueres.

Vegem com actuar davant la primera. La falta de liquiditat en una empresa és un dels temes més complexos. No obstant això, abans de portar-te les mans al capdavant, has de saber que els valors que hem esmentat abans per als ràtios de liquiditat, acidesa i tresoreria estan subjectes a variacions.

Tot depèn del teu sector i de les accions que hagis dut a terme recentment. Encara que, si saps com es mesura la liquiditat d’una empresa, no tindràs problema a l’hora d’interpretar resultats.

És a dir, posem que acabes de realitzar tots els pagaments pendents a proveïdors. El més comú és que la teva liquiditat no sigui la més folgada. Però això no és preocupant, sinó natural! I hauries de tenir-ho en compte.

Ara bé, una vegada fets els càlculs de ràtio de liquiditat de tresoreria, has de fer-te una pregunta: Puc fer front als meus compromisos més immediats? Si la resposta és negativa, el més probable és que existeixi una raó per a això. La caiguda de les vendes, la reducció dels marges de productes o la mala planificació financera són clars detonants. En aquest cas, l’ideal seria realitzar un diagnòstic profund de la situació per a detectar l’origen del problema i posar solució.

I si hi ha excés de liquiditat?

Hi ha empresaris que pensen que els problemes de liquiditat són sempre per falta d’aquesta. No obstant això, tenir excés de liquiditat també és un inconvenient per a l’empresa.

Aquesta situació, igual que l’anterior, s’origina per una mala gestió econòmica. És a dir, si un startup té més recursos que compromisos a curt termini, és perquè aquest no s’ha invertit de manera eficient. La solució? Realitzar inversions intel·ligents o retribuir als accionistes a través d’un repartiment de dividends.

Com veus, són moltes les decisions que s’han de prendre en una startup o empresa perquè en termes financers tot estigui en ordre.

Déjanos tus datos