Com demostrar que no tens deutes amb Hisenda.

Cada vegada que necessitem demostrar que les nostres obligacions fiscals estan en ordre, sorgeix la necessitat d’un document que avali la nostra situació, i aquest no és un altre que el certificat d’estar al corrent de pagament amb Hisenda.

Una certificació o certificat tributari és un document expedit per l’Administració tributària que acredita fets relatius a la situació tributària d’un obligat tributari.

El certificat d’estar al corrent amb Hisenda és un certificat tributari. Amb l’expedició d’aquest certificat s’acredita si l’obligat tributari està o no al corrent d’obligacions tributàries.

 

Resultats del certificat

Quan s’emet el certificat, pot tenir diferents resultats. El resultat d’aquest certificat podrà ser:

  • Positiu: Aquest resultat és el que tothom espera, certifica que la persona es troba al corrent de les obligacions tributàries.
  • Negatiu: Això pot donar-se en els següents casos:

 

– Es denega el certificat per deutes del sol·licitant.

– Es denega el certificat per falta de presentació de declaracions del sol·licitant.

– Es denega el certificat pels dos motius anteriors.

 

Efectes i validesa del certificat

Un certificat tributari té caràcter informatiu. És per això que no pot interposar-se un recurs contra ells, encara que sí que pot manifestar-se la seva disconformitat amb les dades que formen part del seu contingut. Per a això hi ha un termini màxim, per a realitzar un escrit on se sol·liciti la modificació de la certificació, que s’acompanyarà de les proves necessàries per a això.

Quant a la validesa, serà de 12 mesos a partir de la data d’expedició si no es produeixen modificacions ni la normativa específica del certificat tributari estableixi una altra cosa i es refereixi a obligacions periòdiques. En el cas d’obligacions no periòdiques el període de validesa serà de 3 mesos.

 

Quan es necessita el certificat d’estar al corrent amb Hisenda

El motiu més habitual per a sol·licitar el certificat d’estar al corrent és per a poder accedir a ajudes i subvencions, tant estatals com autonòmiques.

També pot ocórrer quan se signen acords amb proveïdors i altres empreses, que en aquest moment se sol·liciti aquesta informació.

És molt freqüent també aquest tipus de certificat per a participar en un concurs o licitació.

Un últim motiu pel qual sol necessitar-se el certificat és quan es transmet una societat o quan es procedeix a la liquidació o dissolució d’una empresa o negoci.

Per a sol·licitar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària es pot optar pel mode electrònic, per al qual es necessita algun mitjà d’autenticació, o acudir de manera presencial en Delegacions i Administracions de l’Agència Tributària.

 

I què és el certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social?

De manera similar al certificat d’Hisenda de no tenir deutes, el certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social és un document que té com a objectiu certificar que no tens obligacions pendents amb aquest organisme.

Amb aquest document es pot acreditar que una persona física o una empresa no té cap mena de deute amb la Seguretat Social.

Aquest certificat pot ser necessari a l’hora de realitzar tràmits amb les Administracions Públiques. Concretament, s’exigeix per als següents procediments:

Déjanos tus datos

  • Sol·licitar algunes reduccions o bonificacions en les quotes. Per a aprofitar els beneficis de la tarifa plana d’autònoms és indispensable estar al corrent del pagament de les quotes de cotització a la Seguretat Social.
  • Acreditar solvència davant entitats bancàries o proveïdors. Hi ha empreses que li demanen als autònoms amb els treballaran el seu certificat de la Seguretat Social per a assegurar-se que no hi haurà incidències en el pagament de les factures. El mateix pot ocórrer amb els bancs, encara que és menys comú.
  • Accedir a la majoria de les subvencions o ajudes.
  • Optar per concursos o contractes públics.

• Sol·licitar ajornament de pagament de deutes.