Què és la raó social?, I el nom comercial?

En començar la teva aventura de ser un treballador per compte propi, una de les coses que has de tenir clar és què és la raó social d’un autònom i com influirà en el teu negoci.

La raó social és la denominació que té tota empresa i que la identifica de la resta de les companyies. La raó social és útil per a identificar a l’empresa de manera formal i també és útil en termes administratius i jurídics. In embargament, quan es tracta d’un treballador autònom, molts desconeixen si poden tenir també o no una raó social.

Què és la raó social per a un autònom?

Per a un autònom, la raó social és el seu nom i cognoms. Per a una empresa és diferent.

En una empresa, la raó social és el nom jurídic amb el qual s’inscriu en el registre mercantil. I ha de complir uns requisits de distinció i exclusivitat per a no confondre’s amb la d’unes altres.

Amb freqüència, es confon la raó social amb el nom comercial.

Les empreses han de tenir un nom legal acompanyat d’un número identificatiu, que és el CIF. La raó social és el nom que se li dona a l’empresa en la seva constitució, el nom oficial. La raó social s’utilitzarà sobretot a nivell administratiu i jurídic, de manera més formal.

Diferències entre nom comercial i raó social

Moltes vegades usar la raó social d’un autònom no resulta el més atractiu de cara a vendre una marca. Per aquesta raó, és possible usar un altre nom per a fer referència a l’empresa: el nom comercial. Pots veure-ho amb aquest exemple:

Nom comercial: BBVA.
Raó social: Banc Bilbao Biscaia Argentaria S.A.

Llavors, Quina és la raó social d’un autònom?

Per a un autònom, la raó social és el seu nom i cognoms.

La raó social és essencial per a les factures. Això és així perquè, segons el reglament de facturació, en la factura ha de figurar la raó social (o el nom i els cognoms, quan és un autònom). Perquè la teva factura com a autònom sigui vàlida has d’incloure el teu nom i cognoms.

El nom comercial, en canvi, no té cap validesa en una factura. Pot aparèixer, això sí. Però sempre que no substitueixi la raó social. I encara que no hi ha una norma que aclareixi on ha d’aparèixer, es recomana incloure-la en la part superior de la factura, al costat del domicili fiscal i el NIF.

Factura d’autònom: quines dades han d’incloure’s?

Una factura d’autònom és un document que conté els detalls d’una transacció entre un autònom i un client. A Espanya, ha d’incloure les següents dades:

• Nom i direcció de l’autònom.
• Nom i direcció del client.
• Número d’identificació fiscal de l’autònom.
• Número d’identificació fiscal del client.
• Descripció detallada dels béns o serveis prestats.
• Preu dels béns o serveis prestats.
• Data de la factura.
• Data de venciment de la factura.

Canvi de raó social

La llei permet que una empresa canviï la raó social sempre que estigui justificat .Per exemple, quan el negoci evoluciona o es transforma pot necessitar un canvi de raó social.

El procés de canviar la raó social d’una empresa és el següent:

• Has de sol·licitar en el registre mercantil la certificació negativa de denominació, que et permetrà verificar la disponibilitat del nou nom.

• A continuació, hauràs d’incloure el canvi en els estatuts i passar directament a incloure el nou nom en el registre mercantil de la localitat.

Déjanos tus datos

• Una vegada registrada la modificació, has de comunicar-li-ho a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària i acompanyar-ho d’una còpia de l’escriptura.