Aquesta és una pregunta molt habitual quan ens plantegem constituir una societat. Ara bé, també hem de tenir present que hi ha diferents tipus de SC (societat civil) i de SL (societat limitada), però aquí ens referirem a les més comunes, és a dir, les que no reuneixen cap característica que els distingeixi de les més freqüents. A continuació ho resumim breument.

A nivell Fiscal :

  • Des de l’exercici 2016 les Societats Civils tributen per l’Impost de Societats igual que les Societats Limitades, essent un 25% el tipus impositiu bàsic per a les empreses de reduïda dimensió.  Per tant, podríem dir que en l’àmbit fiscal no trobaríem diferències importants.  
  • Tant en una Societat civil C com en una Societat Limitada, els socis (no professionals) podran adjudicar-se una nòmina mensual segons convinguin i tributar per IRPF. 

A nivell Mercantil :

  • Ambdós tipus de societats han de portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç (veure la secció primera articles 25 a 33 referent als Llibres dels empresaris), és a dir comptabilitat de partida doble d’acord al Pla General Comptable    
  • En canvi, les SC no han d’inscriure al Registre Mercantil les Comptes Anuals i la Memòria de l’exercici com han de fer les SL d’acord amb l’ article 34 del Codi de Comerç
  • Els socis d’ambdues societats que disposen més d’un 25% del capital de la societat, hauran de valorar a preu de mercat les operacions vinculades amb aquesta (com per exemple les cessions de capital). 

Així doncs, veiem que les diferències fiscals i mercantils són menors en la majoria dels casos. 

Responsabilitat :

Déjanos tus datos

Aquí és a on rau la diferència més important.

  • Així com els socis de les SL no exposen el seu patrimoni personal més que per l’aportat a la societat (exceptuant els casos de socis administradors amb actuacions negligents o de mala fe), els socis de les SC responen personalment de les deutes i obligacions de la societat. És a dir, si el patrimoni social no és suficient per cobrir els deutes de la societat, els socis respondran amb el seu patrimoni personal en virtud del principi de la responsabilitat patrimonial universal. Per a més informació veure article 1911 del Codi Civil