Quan i com emetre i enviar una factura.

Facturar és una de les obligacions més bàsiques i importants de qualsevol empresa i autònom. Per llei, estàs obligat a facturar i a fer-ho dins del termini i en la forma escaient.

La factura és el document acreditatiu de la prestació d´un servei o el lliurament de béns mitjançant la qual els autònoms i la pymes cobren per l´operació. El registre del volum de factures emeses dona clara mostra dels ingressos de l´autònom; ingressos que juntament amb les despeses constitueix la informació bàsica amb la qual ha de comptar la teva assessoria per a la presentació d´impostos.

En quin moment està obligat l´empresari a emetre i enviar la factura al destinatari? La resposta difereix si el destinatari és autònom professional o particular.

– Si el destinatari és el client particular, la factura ha d´emetre´s en el moment de la meritació d´IVA o cosa que és el mateix, quan es realitza l´operació. De la mateixa forma, l´enviament de la factura s´ha de fer en el moment de l´emissió.

– En cas que el destinatari de l´operació que es factura sigui professional o empresari, la factura s´ha d´emetre i fer arribar al client abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´hagi produït la meritació de l´impost o la pròpia operació.

Factures recapitulatives, rectificatives i d´operacions intracomunitàries

Les factures recapitulatives i rectificatives així com determinades operacions intracomunitàries també tenen terminis específics d´expedició i enviament. En el cas de les primeres d´elles, les factures recapitulatives que agrupen diferents operacions d´un sol client sota una mateixa factura, el termini d´emissió i enviament també està supeditat al tipus de client: particular o professional o empresari.

– Si la factura recapitulativa està destinada a empresaris o professionals, l´expedició i l´enviament han de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s´hagin realitzat les operacions.

– Si el receptor de la factura recapitulativa és un client particular, la factura s´ha d´emetre i enviar l´últim dia del mes natural en el qual s´hagin facturat les operacions documentades.

En el cas que el professional o empresari hagi d´emetre factura rectificativa, la seva expedició ha de fer-se en el moment en què l´emissor tingui coneixement de les circumstàncies que l´obliguen a emetre factura rectificativa, el termini d´enviament de la qual ha de ser abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´hagi expedit la factura.

En qualsevol cas, l´autònom no podrà emetre una factura rectificativa si han transcorregut més de quatre anys des que s´efectués l´operació que ara es voldria rectificar.

En cas que l´autònom professional o empresari realitzi lliuraments intracomunitaris, l´expedició i l´enviament de la factura ha de fer-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´iniciï l´expedició o el transport dels béns amb destinació al client.

Sancions derivades de l´incompliment dels terminis estipulats

En el cas que la factura s´emeti i enviï fos dels terminis establerts, la sanció consistirà en multa pecuniària proporcional de l´1% de l´import del conjunt de les operacions que han donat lloc a la infracció.

Si l´incompliment és degut a la falta d´expedició de la factura, la multa s´eleva al 2% de l´import del conjunt de les operacions sobre les quals no s´ha emès factura o, en cas que no es pugui determinar aquest import, 300 euros per cada operació respecte de la qual no s´hagi emès la corresponent factura.

Déjanos tus datos

I en cas d´emetre una factura falsa? Aquesta infracció es considera greu i comporta una multa del 75% de l´import del conjunt de les operacions que hagin donat lloc a la infracció.