Què és el Model 369 i per a què serveix?

Arran dels canvis normatius en l’IVA del ecommerce a nivell europeu que van entrar en vigor l’1 de Juliol de 2021, es crea un nou model tributari d’obligada presentació si es realitzen vendes en línia en determinades casuístiques.

Veurem en què consisteix exactament el Model 369 de l’IVA del ecommerce i totes les particularitats que comporta aquesta nova legislació europea que pretén simplificar com recapten els països els seus respectius IVAs en les vendes en línia intracomunitàries.

Amb efectes 1 de juliol de 2021, la finestreta única s’amplia a tots els serveis prestats per un empresari o professional a particulars consumidors finals que tinguin lloc en Estats membres on no estigui establert l’empresari o professional, així com a les vendes a distància de béns i a determinats lliuraments nacionals de béns. Per tant, passarà a tenir la denominació de “finestreta única” (One Stop Shop, OSS).

La finestreta única està constituïda per tres règims opcionals que permeten simplificar les obligacions formals en matèria d’IVA per a aquells empresaris o professionals que lliuren béns/presten serveis a consumidors finals per tota la Unió Europea.

El règim de finestreta única permet que els empresaris no hagin d’identificar-se i donar-se d’alta en cadascun d’us Estats membres de consum.

Qui està obligat a presentar el Model 369?

Estaran obligats a la seva presentació tots aquells subjectes passius que prestin serveis o efectuïn vendes de béns a distància a particulars quan el volum d’aquestes vendes sigui superior als 10.000 euros anuals. Per tant, en el moment en què la facturació a particulars per tals serveis/lliures superi els 10.000 euros en el conjunt de la Unió Europea (no d’Estat a Estat), la tributació en seu del destinatari, pagant l’IVA corresponent al país de destinació.

El termini per a la presentació del model 369 és l’últim dia hàbil del mes, sent el primer període d’aquest règim el tercer trimestre de 2021 i havent de presentar-se respecte a aquest període abans del 2 de novembre.

Tipus de règims

La nova gestió del comerç electrònic en l’IVA suposa la inclusió de tres nous règims especials de finestreta única als quals poden acollir-se de manera opcional els empresaris i professionals, generalment no establerts en l’Estat membre on queden subjectes les operacions per a la declaració i liquidació de l’IVA reportat pels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades a favor de consumidors finals establerts en la Comunitat.

Les tres modalitats de la finestreta única es refereixen de manera exclusiva a lliuraments o prestacions realitzades pels empresaris o professionals a consumidors finals (operacions B2C)

Règim exterior de la Unió (EUOSS)

Aquest règim especial serà l’aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat o destinataris que no tinguin la condició d’empresaris o professionals actuant com a tals.

Règim de la Unió (UOSS)

Aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l’Estat membre de consum, a destinataris que no tinguin la condició d’empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i als lliuraments interiors de béns imputades als titulars d’interfícies digitals que facilitin el lliurament d’aquests béns per part d’un proveïdor no establert en la Comunitat al consumidor final. És important tenir en compte que les operacions que hagin de declarar-se en el règim varien en funció de si el subjecte passiu està o no establert en la Comunitat.

Règim d’importació (IOSS)

Aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers, al qual podran acollir-se, directament o a través d’un intermediari establert en la Comunitat, en determinades condicions, els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte d’impostos especials.

Quan es presenta i terminis del model 369?

El model 369 que és la “Declaració-liquidació periòdica dels règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns” es presenta:

Trimestralment per a aquells donats d’alta en el règim exterior a la Unió i en el Règim de la Unió.

Mensualment per als que estan en règim d’importació.

El termini és durant el mes natural següent al del final del període al qual es refereix la declaració.

Déjanos tus datos

Les illes Canàries també estan afectades per la nova normativa?

Sí. Tenen les mateixes obligacions que les empreses i autònoms de la península en el que a vendes de béns i serveis a particulars de la UE fa referència la nova normativa.