Ull amb els deutes amb la Seguretat Social: Passos fins l’embargament.

Com autònom estàs obligat a l’ingrés de les quotes i altres recursos de finançament del Sistema de la Seguretat Social durant un període voluntari de pagament. En cas de no fer front als teus deutes amb la Seguretat Social en temps i forma s’iniciarà automàticament la via executiva que implica recàrrecs i interessos.

I molt de compte amb fer cas omís als requeriments perquè si s’activa la provisió de constrenyiment pots acabar embargat.

Recàrrecs i interessos de demora

Quan contreus un deute amb la Seguretat Social, des de l’endemà de terme de l’termini voluntari, i de manera automàtica, hauràs de fer front a un recàrrec del 10% de la teva deute.

I no pensis que, perquè gaudeixis de la tarifa plana i només paguis mensualitats de 60 euros, el deute serà molt menor. Perquè una altra de les conseqüències de contraure un deute amb la Seguretat Social és que les bonificacions queden suspeses fins que et posis a el dia. Per tant, també hauràs de fer front als 314,74 euros.

Aquí no acaben els recàrrecs. A aquests comptes has de sumar-li els interessos de demora que suposen l’interès legal de diners, és a dir, el 3,75% del deute.

Inici de la via executiva

Si segueixes sense fer front al deute s’inicia la via executiva. Se’t estendre una reclamació de deute o acta de liquidació (un cúmul de quotes pendents) i se t’assignarà un nou període voluntari de pagament.

Si pagues el requeriment abans que venci aquest nou termini indicat per l’Administració, afegiràs un 20% del deute. I, en cas de fer-ho fora d’ell mateix, el recàrrec augmentarà fins al 35%.

Recorda que també has de sumar els interessos de demora del 3,75% del deute.

Quan se suspèn la via executiva?

Una vegada que aquest procediment s’impulsa i inicia d’ofici només es pot suspendre:

 • Per l’existència d’una resolució en la qual s’admet la concessió d’un ajornament del deute.
 • Si s’interposa un recurs i, alhora, queda garantit el pagament del deute amb l’aval suficient o es consigna el seu import.

Què és la Providencia de Constrenyo?

Si a més es transvasa el temps de la via executiva, entraràs en la providència de constrenyiment. Un tercer estadi on es complica encara més la cosa.

La provisió de constrenyiment contindrà referència expressa al deute pendent d’ingrés. Ha de figurar en el títol executiu corresponent i en ella se’t advertirà que, en cas de no efectuar l’abonament de la mateixa en el termini de quinze dies, es procedirà a l’embargament dels teus béns en quantitat suficient per esmenar el pagament del deute per el principal, recàrrec, interessos de demora meritats, si és el cas, i costes de procediment.

I què són aquestes costes de procediment?

Doncs totes les despeses que s’originin durant el procés d’execució forçosa. Parlem de:

 • Els produïts per la investigació i esbrinament dels elements que integren el teu patrimoni.
 • Els drets de perits i altres honoraris que s’hagin de realitzar a persones que intervinguin en el procediment, com els meritats amb ocasió de valoracions i alienacions dels béns embargats.
 • Les taxes i drets aranzelaris que s’hagin d’abonar per l’expedició de còpies, certificacions, notes, testimonis i documents anàlegs que s’hagin de sol·licitar per a l’adequada tramitació de procediment, llevat que s’aportin per registres i protocols que els facilitin de forma gratuïta.
 • Els produïts pel dipòsit i administració, si escau, dels béns embargats, incloent el desmuntatge, embalatge, condicionament, transport, emmagatzematge, custòdia, entreteniment i conservació.
 • Aquells altres despeses imprescindibles per a l’execució, prèvia autorització de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social competent.

Embargament de béns

La Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social serà la que procedeixi a l’embargament de béns i altres actes de procediment de constrenyiment que s’hagin de seguir per la mateixa.

De fet, serà la Unitat de Recaptació Executiva la qual buscarà la informació dels teus béns en els registres públics, entitats o qualsevol altra que pugui obtenir-se mitjançant indagació pels mitjans que consideri adients.

El que no vol dir que no facis tu la declaració que creguis convenient sobre els teus propis béns i drets.

Els recaptadors Executius de la Seguretat Social i els seus col·laboradors estan facultats per dur a terme les actuacions materials necessàries per a la confiscació dels béns objecte d’embargament, fins i tot en els casos de negativa, obstrucció, inhibició o absència reiterada d’deutor o dipositari dels béns .

Béns embargables de l’autònom

A partir d’aquest moment es procedirà a l’embargament.

Els béns que se li poden embargar a l’autònom conforme la Llei d’Enjudiciament Civil són:

 • Diners o comptes bancarias. És el primer a practicar-se.
 • Crèdits, títols, drets a curt termini, valors o instruments financers que estiguin admesos en el mercat secundari oficial de valors.
 • Rendes en diners, interessos i fruits de qualsevol tipus.
 • Béns mobles i participacions socials.
 • Béns immobles.
 • Sous, pensions ingressos d’activitats professionals i empresarials, sempre que no siguin inferiors a el Salari Mínim Interprofessional.

Els teus béns es valoraran amb referència als preus de mercat i d’acord amb els criteris habituals de valoració.

L’import determinat servirà de referència per a la subhasta pública.
D’aquesta manera, amb la venda dels béns i, un cop que queden eliminades les teves deutes, amb els seus respectius recàrrecs, interessos i costes, finalitzarà la provisió de constrenyiment i, amb això, els deutes amb la Seguretat Social.

Déjanos tus datos