El domicili fiscal és el lloc on pot localitzar-se a una persona que té obligacions en matèria tributària amb Hisenda. Existeixen normes específiques per a determinar-ho.

El domicili social i el fiscal solen coincidir i figuren en la targeta d´identificació fiscal.

Aquest domicili és el lloc on l´Agència Tributària envia les notificacions i els requeriments. És més, s´entenen com notificats encara que no rebis la notificació, amb l´única excepció que existeixi un error en la redacció de la direcció.

El domicili fiscal és el que s´inclou en les factures als clients i les que rep dels proveïdors. També està en l´encapçalat de les nòmines.

Per tot això, és essencial informar l´Agència Tributària de qualsevol canvi. Si no es fa pot passar el següent:

• Que es continuïn rebent les notificacions en el domicili anterior.

• Si no es contesta una notificació serà responsabilitat de la persona per no modificar el domicili.

• No podran deduir-se les factures que tinguin les dades de l´adreça erronis.

• El domicili correcte no apareix en les escriptures públiques.

Domicili social

A diferència de les persones físiques, les persones jurídiques sí que tenen domicili social. Aquest últim queda establert en l´escriptura quan es constitueix la societat.

Una altra important qüestió és que el domicili social és públic i qualsevol pot conèixer-lo, alguna cosa que no passa amb el domicili fiscal.

El domicili social és el lloc on es duu a terme la direcció i administració de l´empresa. Sol ser el domicili de l´administrador, un establiment comercial o les oficines.

Per a canviar el domicili social es farà mitjançant escriptura pública que es registrarà en el Registre Mercantil, ja que és necessari publicar el canvi.

Per això, i per a evitar despeses de notaria innecessaris, és recomanable triar un lloc en el qual l´empresa vagi a romandre i on es dugui a terme la direcció de l´empresa.

Domicili fiscal de persones físiques

El domicili fiscal es determina de manera diferent en el cas de persones físiques que realitzin una activitat econòmica o si no la realitzen.

A) Persones físiques que NO realitzen activitats econòmiques

Quan una persona física no duu a terme cap activitat econòmica, el seu domicili fiscal serà la seva residència habitual. Això s´aplica als treballs per compte d´altri, els estudiants o els jubilats, per exemple.

B) Persones que SI exerceixin activitat econòmica

Quan s´exerceixi una activitat econòmica, ja sigui com a autònom o professional, també es considera que el domicili fiscal és la residència habitual. No obstant això, la principal diferència amb les persones que no exerceixen activitat econòmica, és que és possible fixar el domicili fiscal en el lloc on es desenvolupi l´activitat. És a dir, on gestiones el teu negoci.

En qualsevol cas, l´Agència Tributària coneix tots dos domicilis, ja que, quan comences una activitat econòmica, has d´indicar tant el domicili de residència com el lloc on es realitzarà l´activitat.

A més, en el moment de l´alta en Seguretat Social, has de triar el domicili on es rebran les notificacions i altres dades de contacte, com a telèfon o email.

Tant les persones físiques que realitzen activitat econòmica com les que no, han de determinar correctament el domicili fiscal. I és que depenent d´on es tingui aquest domicili poden aplicar-se diferents normatives autonòmiques i locals que, en molts casos, són diferents.

Domicili fiscal dels no residents

Les persones jurídiques o entitats que no siguin residents en territori espanyol tindran el seu domicili fiscal a Espanya, a l´efecte del compliment de les seves obligacions tributàries, en els següents suposats:

• Quan operin a Espanya a través d´establiment permanent: En aquest cas es tindrà per domicili fiscal el lloc en el qual es desenvolupin la gestió administrativa i la direcció dels negocis a Espanya. En el supòsit en què no pugui establir-se el lloc del domicili fiscal d´acord amb aquest criteri, s´entendrà que el domicili es localitza en el lloc on radiqui la major part del valor de l´immobilitzat.

• Quan s´obtinguin rendes derivades de béns immobles: S´establirà com a domicili fiscal el del representant del mateix i, en defecte d´això, en l´adreça del propi bé.

• En la resta dels casos, s´entén localitzat el domicili fiscal en el domicili del representant o, en defecte d´això, en el del responsable solidari.

Déjanos tus datos

Cas especial suposa el de les entitats no residents en territori espanyol sense establiment permanent al nostre país, a la qual no se li exigeixi la declaració del seu domicili fiscal però que actuï mitjançant representant a Espanya, hauran de declarar el seu domicili a l´estranger.