El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és la quantitat mínima econòmica que un treballador rebrà, com a sou mínim i digne, per la seva jornada laboral.

Al nostre país, aquesta és de 40 hores setmanals treballades, les quals se solen distribuir en vuit hores diàries per cinc dies a la setmana, encara que això pot variar segons el contracte i el conveni col·lectiu.

L´import es fixa pel Govern, després de negociar-se amb les forces sindicals i les associacions patronals, tant a nivell local com global.

Cal no oblidar que, com el seu propi nom indica, l´SMI és un acord de “mínims”, per tant, cap altre tracte o conveni pot anar en detriment d´aquest import.

Quin és l´SMI anual en 2023?

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha pujat un 8% en 2023 fins a arribar als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. D´aquesta manera, el sou s´estableix en 15.120 euros anuals.

Aquest increment té caràcter retroactiu, per la qual cosa s´aplicarà des de l´1 de gener de 2023.

Amb aquesta pujada del SMI, les quanties en 2023 queden de la següent forma:

• Per jornada laboral: 36 euros.

• Per a contractes eventuals i temporers: 51,15 euros al dia.

• Per a empleats de la llar: 8,45 euros per hora treballada.

I respecte a la seva aplicació, el salari de 1.080 euros mensuals s´abona en el cas que rebis 14 pagues per part de la teva empresa.

En cas que percebis 12, la resta se´t prorratejaria en la teva nòmina. Per tant, si et prorrategen les pagues extra les teves 12 mensualitats serien de 1.260 euros.

A quines persones afectarà la pujada del SMI en 2023?

L´increment del SMI afecta especialment a les persones treballadores que estan fora de conveni, és a dir, aquells amb menys ingressos, que solen ser dones i joves.

Segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social, l´increment del SMI afecta a un milió i mig de persones ocupades (amb especial atenció en el sector agrari i els serveis).

Ha d´afegir-se que, en realitat, l´increment afecta a totes les persones treballadores: encara que no pugi la quantia del salari, tots els empleats es beneficien indirectament pels conceptes de la seva nòmina que es calculin sobre la base d´aquesta xifra (per exemple, la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada).

Aquells empleats el salari dels quals estigui per sobre dels 14.000 euros bruts a l´any no notaran cap canvi de manera directa.

Però sí que podran beneficiar-se en el futur, ja que s´incrementen els límits de salaris i indemnitzacions que abona el Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

Efectes sobre les empreses

Les empreses hauran d´incrementar els salaris dels seus treballadors que siguin inferiors a l´actual SMI, en el seu conjunt i en el seu còmput global. Si el treballador realitza una jornada parcial, el salari s´aplicarà de manera proporcional.

Complements salarials afectats

La norma estableix les condicions i límits per a absorbir o compensar l´increment del SMI en el còmput anual per salaris. Segons això, la revisió del salari mínim no afecta a la quantia de salaris professionals que cobri la persona treballadora quan, en el seu conjunt, siguin superiors al SMI.

Al salari mínim de 1.080 euros se li sumaran els complements establerts en l´article 26.3 de l´Estatut dels Treballadors, que li corresponguin.

Així mateix, es comptabilitzaran els imports corresponents a remuneracions a primes o incentius a la producció. Aquestes percepcions es poden compensar amb els ingressos que per tots els conceptes vengen percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa, quan la normativa vigent ho permeti.

Déjanos tus datos

Quant a la revisió del salari mínim de 2023, no correspon quan l´import que reben o el seu conjunt anual siguin superiors a la xifra establerta com a sMI anual de 15.120 euros.