El 27 de gener es va publicar el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l´ocupació que regula la nova pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d´activitat per a treballadors autònoms fins al pròxim 31 maig 2021.

El Reial Decret conté una sèrie de mesures d´ajuda als autònoms, entre elles la nova pròrroga de les prestacions per cessament d´activitat o per baixada de facturació. Aquestes prestacions es podran demanar amb efectes d´1 de febrer fins al proper dia 21 de febrer.

Pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d´activitat.

L´actual prestació extraordinària per cessament d´activitat es prorrogarà fins al proper 31 de maig de 2021 amb les mateixes condicions que estan actualment en vigor, estant dirigida als treballadors autònoms que estiguin afectats per una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d´una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de l´Covid19 i, sempre que, compleixin els següents requisits:

– Estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar (REMAR) abans de l´1 de gener de 2021.

– Trobar-a l´corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l´activitat no es complís aquest requisit, l´òrgan gestor convidarà a el pagament a l´treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització, quantitat que s´incrementa un 20% si el treballador autònom és membre d´una família nombrosa. Tanmateix, això només regirà si els ingressos de la unitat familiar només procedeixen d´aquest treball per compte propi. Així mateix, si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a aquesta prestació, només cobraran fins al 40% de la base de cotització sense dret a l´20% addicional si són família nombrosa.

L´import de la prestació dependrà per tant de la base de cotització, però serà de, al menys, 760 euros mensuals. Així mateix, el treballador autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a cotitzat.

Aquesta prestació serà compatible amb ingressos de la feina per compte d´altri fins a 1,25 vegades el SMI, amb l´exercici d´una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l´activitat s´hagi vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d´una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari.

Perquè pugui compatibilitzar amb la feina per compte d´altri s´exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l´activitat per compte propi de més de l´50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros. Per al càlcul de la reducció d´ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.

Aquesta prestació, que serà gestionada per les mútues, haurà de ser sol·licitada en el termini dels 21 dies naturals següents a l´entrada en vigor d´l´acord o resolució de tancament d´activitat.

Pròrroga de la prestació per reducció d´ingressos

També es prorroga la prestació per reducció d´ingressos dirigida als treballadors autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos i que no compleixin els requisits per accedir a l´anterior prestació. Així, podran sol·licitar una prestació per reducció d´ingressos sempre que compleixin els requisits següents:

– Estar donat d´alta i a l´corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA o REMAR des d´abans de l´1 d´abril de 2020. SI a la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d´estar a l´corrent en el pagament de les cotitzacions, l´òrgan gestor convidarà a el pagament a l´treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

– No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l´activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros.

– Acreditar en el primer semestre del al 2021 uns ingressos computables fiscalment de l´activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. Per al càlcul de la reducció d´ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre del l´ any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització. Això no obstant, si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a aquesta prestació, només cobraran fins al 40% de la base de cotització. L´import de la prestació serà de, al menys, 760 euros mensuals.

La prestació per reducció d´ingressos serà incompatible amb la percepció d´una retribució pel desenvolupament d´un treball per compte d´altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d´altri siguin inferiors a 1,25 vegades l´import de l´SMI; amb l´exercici d´una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d´una societat; amb la percepció d´una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l´exercici de l´activitat que desenvolupava.

Els autònoms que tinguin dret a aquesta prestació estaran exonerats de el pagament de la quota mensual i se´ls computarà com a període cotitzat.

Aquesta prestació, que serà gestionada per les mútues, haurà de ser sol·licitada en el termini dels 21 dies naturals següents a l´entrada en vigor d´l´acord o resolució de tancament d´activitat.

Prestació extraordinària per cessament d´activitat per a treballadors autònoms de temporada

El Govern ha prorrogat també la prestació extraordinària per cessament d´activitat per als treballadors autònoms de temporada que és equivalent a l´70% de la base mínima de cotització i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre del 2021. El seu import serà de , al menys, 660 euros mensuals.

Els requisits per accedir a la prestació extraordinària per cessament d´activitat per a treballadors autònoms de temporada són:

– Haver estat d´alta i cotitzat al RETA o REMAR durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos a la primera meitat de l´ any.

– No haver estat en alta o assimilat a l´alta com a treballador per compte d´altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre del l´any 2021.

– No obtenir durant la primera meitat de l´any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.

– Trobar-a l´corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no es complís aquest requisit, l´òrgan gestor convidarà a el pagament a l´treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

Déjanos tus datos

Igualment, podran sol·licitar-la des l´1 de febrer de 2021 i gaudir-ne fins el 31 de maig de 2021, estaran exonerats de el pagament de la quota mensual i aquest temps s´entendrà com a cotitzat.