Programa integral de qualificació i ocupació

La Cambra de Comerç brinda a les empreses el Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE); un programa dissenyat per a atendre les necessitats que tenen les empreses a l’hora de contractar empleats amb una formació, capacitació i qualificació professional d’acord amb el lloc a cobrir. A més, el programa compta amb l’assessorament per a millorar la situació actual de les empreses.

Amb aquestes ajudes s’ofereixen 4.950 euros a les empreses per cada contracte formalitzat (amb una durada mínima de sis mesos. A més, s’ofereix una ajuda de 1.800 euros per creació d’empreses, amb alta mínima de 12 mesos en l’Impost d’activitats Econòmiques i el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

Requisits per a accedir a les ajudes PICE

Podran accedir a les ajudes totes les empreses, autònoms, entitats privades sense ànim de lucre, comunitats de béns i societats civils, fundacions, federacions o confederacions, que compleixin els següents requisits:

• Contractar joves menors de 30 anys inscrits en el programa de Garantia Juvenil.

• Els tipus de contractes subvencionats són indefinits, temporals, contractes de formació i de pràctiques.

• Contractes a jornada completa.

• Durada mínima del contracte de 6 mesos.

• Mantenir el nivell d’ocupació durant els primers 6 mesos.

• Els joves contractats no han d’haver tingut relació laboral en els 6 mesos previs amb la mateixa empresa (excepte si es tracta de pràctiques no laborals).

• Si el treballador causa baixa per causes no imputables a l’empresa, s’haurà de substituir al treballador en el termini de 10 dies, per un altre treballador en les mateixes condicions per les quals va sol·licitar l’ajuda. Si les causes són imputables a l’empresa, no podrà substituir al treballador i haurà de retornar l’ajuda.

Compatibilitat amb altres ajudes

El contracte de formació és compatible amb l’ajuda PICE. Es pot compatibilitzar la bonificació del 100% en les quotes de la Seguretat Social (75% si l’empresa té més de 250 treballadors) i la bonificació del 100% de la formació en les Assegurances Socials, amb l’ajuda de 4.950 euros.

Sol·licituds

Pots sol·licitar aquesta ajuda si contractes a un jove que compleixi els anteriors requisits, l’inici de contracte dels quals sigui, com a més tard, el 31 de desembre de 2021.

Una vegada formalitzat el contracte, hauràs de presentar la sol·licitud de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Cambra de Comerç.

Exclusions:

• Empreses condemnades per acomiadament declarat improcedent en els 6 mesos anteriors.

• No estar al corrent en les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

• Contractacions al cònjuge i familiars fins al segon de consanguinitat.

• Contractacions de ETT i de l’Administració Pública.

• En cas de persona jurídica o entitat en règim d’atribució de rendes, s’exclouen la participació com a soci, comuner o similar quan aquesta se circumscrigui a aportacions de capital.

• Haver estat condemnades per sentència ferma o sancionades, per tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries.

• Contractacions a joves que haguessin estat vinculats amb l’empresa en els sis mesos anteriors a la formalització del contracte.

• Les contractacions que afectin socis treballadors o de treball d’Empreses de l’Economia Social.

• Concórrer en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, DE 17 de novembre.

Déjanos tus datos

Consultar prèviament amb la teva Cambra de Comerç, t’informaran si encara existeix disponibilitat de fons, ja que la concessió de l’ajuda dependrà de la partida pressupostaria de cada província. Els requisits i condicions poden variar segons cada Cambra de Comerç.