En un esforç constant per optimitzar el panorama laboral i promoure la contractació, s`ha anunciat un conjunt de modificacions significatives en els incentius a la contractació laboral, amb efectivitat a partir de l`1 de setembre de 2023. Aquesta sèrie de canvis, abastant els àmbits fiscal , mercantil, laboral, civil i legal, busquen reconfigurar el terreny laboral i encoratjar la generació d`ocupació de qualitat. A continuació, aprofundim en les novetats clau:

Bonificacions i Quotes de Seguretat Social: Més Claredat i Especificitat

Les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social rebran un ajust substancial. Les bonificacions anteriors seran mantingudes fins a la culminació, sempre que es compleixin els requisits originals. Això no obstant, la majoria de les bonificacions existents fins a la data seran derogades. Es conservaran i modificaran aquelles aplicables a persones al servei de la llar, persones amb discapacitat, empreses dinserció, personal investigador i substitució de víctimes de violència de gènere o sexual que suspenguin la seva feina o utilitzin la mobilitat geogràfica.

Requisits Empresarials: Major Responsabilitat i Compromís

Per accedir als incentius, les empreses han de complir nous requisits. Això inclou estar al dia amb els pagaments d`impostos i la Seguretat Social, no haver estat prèviament inhabilitades per rebre subvencions i ajuts públics, i en casos obligatoris, comptar amb un pla d`igualtat.

 

Obligació de Manteniment de l`Ocupació: Consolidació a Llarg Termini

S`estableix una norma nova que s`aplica a tots els contractes incentivats: l`obligació de mantenir l`ocupació. Aquesta disposició requerirà que la persona contractada sigui mantinguda al lloc durant un període mínim de tres anys, amb certes excepcions.

 

Exclusions i Restriccions: Clarificació d`Elegibilitat

S`hi introdueixen exclusions més precises. No s`han d`aplicar bonificacions a la contractació de familiars de fins a segon grau, excepte en el cas de persones amb discapacitat. A més, les persones que hagin tingut un contracte indefinit a la mateixa empresa en els darrers dotze mesos (sis mesos per a contractes temporals o formatius), així com aquells que hagin finalitzat voluntàriament una altra feina en els darrers tres mesos, no seran elegibles per a bonificacions. Els ocupadors que hagin finalitzat contractes incentivats per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu seran exclosos dels incentius durant un període de dotze mesos.

 

Temps Parcial i Proporcions de Bonificació: Ajust Proporcional

En cas de contractacions a temps parcial, les bonificacions es reduiran proporcionalment segons la jornada laboral establerta. Aquesta jornada no podrà ser inferior al 50% de la jornada a temps complet dun treballador comparable, als efectes de laplicació dels incentius.

 

Nou Règim de Reintegraments: Responsabilitat en Incompliment

Sestableix un nou règim de reintegraments per a casos dincompliment. Les empreses que rebin bonificacions i es traslladin a països fora de la Unió Europea (UE) han de reemborsar les bonificacions rebudes durant els quatre anys previs.

 

Déjanos tus datos

Aquestes reformes busquen crear un entorn laboral més transparent, equitatiu i sostenible, alhora que fomenten la generació docupació estable i de qualitat. És essencial que les empreses estiguin informades i preparades per implementar aquests canvis a partir de l`1 de setembre del 2023, i que s`adaptin a les noves directrius en les seves estratègies de contractació i gestió de personal. Mantenir-se al corrent d`aquests canvis és fonamental per a una gestió empresarial efectiva i per aprofitar al màxim els beneficis que el nou marc regulador pot oferir.