Si has rebut un correu electrònic de la Seguretat Social respecte al requeriment de dades de persones vinculades a empreses, és en virtut del RD 504/2022, de 27 de juny, el qual modifica el Reglament General sobre inscripció d´empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.

Totes les entitats ja existents o de nova creació amb personalitat jurídica, que tinguin o vagin a tenir treballadors contractats i/o per les quals un autònom hagi d´estar d´alta, han de proporcionar a Seguretat Social les dades d´aquesta.

La Seguretat Social assignarà un número d´empresa (NET) al qual s´associaran tots els CCC d´empresa.

Totes les anteriors empreses han de proporcionar de totes les persones vinculades amb aquesta, siguin socis o no.

El termini per a realitzar aquest tràmit finalitzarà el pròxim 31 d´octubre de 2023.

Quines dades han de facilitar-se?

1. Raó social, data de constitució, inscripció en el registre mercantil i número d´identificació fiscal de l´empresa vinculada.

2. Identificació de les persones vinculades a l´empresa i càrrec de conseller o administrador o prestació d´altres serveis per a la societat a què es refereix l´article 305.2.b).

3. Percentatge de participació en el capital social.

4. Nom i cognoms i número del Document Nacional d´Identitat o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador o treballadora autònom.

5. Número d´identificació fiscal del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms.

6. Col·legi professional al qual han de pertànyer els treballadors autònoms.

7. Número d´identificació fiscal de l´empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades.

8. Nom i cognoms i número del Document Nacional d´Identitat o equivalent del treballador o treballadora autònom en l´activitat econòmica del qual o professional treballin els familiars a què es refereix l´article 305.2.k) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

9. Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador o treballadora autònom prevegi obtenir durant l´any natural en el qual es produeixi l´alta per a la seva activitat econòmica o professional, de manera directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui.

Empreses de nova creació

No podran donar-se d´alta autònoms o treballadors mentre no es comuniquin les dades d´identificació d´empresa i persones vinculades.

Un autònom pot haver d´estar d´alta per una o diverses activitats, ja sigui per la seva participació en diverses empreses, per disposar ell de diverses activitats individuals o per tots dos motius.

S´han d´identificar totes les activitats per les quals actualment s´ha d´estar d´alta com a autònom.

A futur s´hauran d´anar indicant l´inici de noves activitats i/o la finalització d´aquestes.

En el moment de finalitzar l´última de les activitats correspondrà tramitar la baixa com a autònom.

Com ha de facilitar-se la informació?

Tal com indica la Seguretat Social, amb la finalitat d´incorporar les dades a la base de dades de la TGSS, les persones treballadores autònomes hauran d´utilitzar els següents canals:

a) La informació de les societats i comunitats de béns de les quals forma part el treballador/a autònom es facilitarà mitjançant el servei de la SEDESS Empresari Col·lectiu. Identificació d´Empresa. Assignació de CCC inicial, que, tal com es va informar en el Butlletí Notícies XARXA 01/2023, permet el registre de l´empresa i de persones vinculades en les noves bases de dades del FGA (BBDD Empresa i persones vinculades), així com, en la seva última funció, la possibilitat d´assignar o NO un CCC inicial per a aquesta empresa. Així mateix, s´ha habilitat l´opció exclusiva d´empresari col·lectiu. Assignació de Codi Compte de Cotització, per a aquells registres d´empreses en els quals prèviament ja s´hagi emplenat la base de dades d´empresa i persones vinculades. Per a totes dues opcions és necessari que l´accés es realitzi amb el certificat digital que identifiqui a l´empresa col·lectiva.

Déjanos tus datos

b) En cas que el treballador/a autònom formi part de dos o més persones jurídiques col·lectives, hauran de comunicar-se a la TGSS tantes activitats diferents com persones jurídiques de les quals formi part, sempre que aquesta circumstància determini la seva alta en el RETA. Aquesta informació s´incorporarà a través del servei Comunicar nova activitat del portal de la TGSS -IMPORTASS-.