Els Pressupostos Generals de l´Estat per a 2021 inclouen, entre d´altres novetats laborals, la possibilitat que empreses i treballadors autònoms puguin sol·licitar, a través de l´ajornament, una moratòria en el pagament de cotitzacions socials a la Seguretat Social.

Així, les empreses i els treballadors autònoms que es trobin a l´corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, a través de l´ajornament, una moratòria en el pagament de cotitzacions socials (les quotes amb la Seguretat social i per conceptes de recaptació conjunta), la meritació tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d´empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms.

Característiques de la moratòria de cotitzacions socials mitjançant ajornament

Aquesta moratòria en el pagament de cotitzacions socials a la Seguretat Social mitjançant ajornament està subjecta a les següents característiques i condicionants:

– És aplicable un interès de l´0,5%.

– L´ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s´amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d´amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent a què aquella s´hagi dictat.

– La sol·licitud d´aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat a l´corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades pel mateix, fins que es dicti la corresponent resolució.

Així mateix, les sol·licituds d´ajornament hauran d´efectuar abans de l´transcurs dels deu primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d´ingrés corresponents a les quotes meritades abans assenyalades.

Terminis de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud s´ha de presentar en els següents terminis:

Entre l´1 i el 10 de gener:

En el cas de les empreses: es podrà sol·licitar l´ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de desembre 2020.

En el cas d´autònoms i treballadors compte propi: es podrà sol·licitar l´ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de gener 2021.

Excepció: els treballadors per compte propi de l´Règim Especial de la Mar, la sol·licitud s´ha de referir a el període de liquidació de desembre 2020.

Entre l´1 i el 10 de febrer:

En el cas de les empreses: es podrà sol·licitar l´ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de gener 2021.

En el cas d´autònoms i treballadors compte propi: es podrà sol·licitar l´ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de febrer 2021.

Excepció: els treballadors per compte propi de l´Règim Especial de la Mar, la sol·licitud s´ha de referir a el període de liquidació de gener 2021.

Entre l´1 i el 10 de març:

En el cas de les empreses: es podrà sol·licitar l´ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de febrer 2021.

En el cas d´autònoms i treballadors compte propi: es podrà sol·licitar l´ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de març 2021.

Excepció: els treballadors per compte propi de l´Règim Especial de la Mar, la sol·licitud s´ha de referir a el període de liquidació de febrer 2021.

Les sol·licituds d´ajornament que es presentin amb posterioritat als terminis indicats respecte del mes corrent es consideren extemporànies a l´efecte d´obtenir un ajornament amb interès reduït.

Consideració de trobar-se a l´corrent

Des del moment de la sol·licitud, el deutor serà considerat a l´corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos l´ajornament se sol·licita, fins que es dicti la corresponent resolució a la fi de el període.

Termini d´amortització

Si procedís la concessió de l´ajornament, s´atorgarà un termini d´amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent a què s´hagi dictat la resolució.

Déjanos tus datos