El model 720 no és més que una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger. Des de la seva aprovació l´any 2013, el model 720 només ha generat polèmiques, i l´última i més sonada ha estat la Sentència sobre les sancions que Espanya imposa per declarar de manera errònia o incorrecta el model 720.

Com era d´esperar el règim sancionador específic ha estat derogat, igual que s´ha eliminat la imprescriptibilitat dels guanys patrimonials no justificats. D´aquesta manera, l´incompliment o la no presentació en termini del model 720 són infraccions tributàries que se sotmeten al règim general d´infraccions i sancions.

En resum, el model 720 està vigent. Si estàs obligat a presentar-ho t´aconsellem que ho facis en els terminis legals establerts, entre l´1 de gener i el 31 de març de cada any, en relació a l´exercici fiscal anterior.

Qui estan obligats a presentar el Model 720?

Aquests són els tipus de contribuents que estan obligats a presentar el model 720 si es troben en algun dels tres supòsits que relacionem en el punt següent:

1. Persones físiques i jurídiques residents a Espanya.

2. Establiments permanents a Espanya de persones físiques/jurídiques no residents.

3. Entitats del 35.4 LGT (herències jacents, comunitats de béns).

Supòsits que obliguen a informar en el model 720

1. Comptes bancaris: Ser titular, cotitular, representant, autoritzat o beneficiari de comptes en entitats financeres situades a l´estranger, els saldos mitjans del qual de l´últim trimestre o a 31 de desembre superin conjuntament els 50.000 €.

2. Valors: Ser titular o titular real de valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l´estranger, quan superin conjuntament els 50.000 €. Quedant exempts els plans de pensions.

3. Béns immobles: Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger, amb el seu límit conjunt de 50.000 €.

4. Criptomonedas: Ser titular, beneficiari o autoritzat de monedes virtuals situades a l´estranger. En data d´avui no s´ha establert cap límit per sota del qual no existiria obligació de presentar el citat model 720.

El Govern confirma que encara no existeix obligatorietat d´incloure en el model 720 les criptomonedas. L´Agència Tributària recalca el fet que, sense l´existència de la reglamentació oportuna que el desenvolupi i, per tant, sense les caselles pertinents sobre les dades de criptomonedas en el model 720, no existeix cap argument que validi la idea d´exigir la seva declaració.

Presentació del model 720 en exercicis posteriors

Només hauràs de presentar-ho en aquells exercicis en els quals qualsevol dels tres tipus d´actius (comptes bancaris, valors o béns immobles) hagi incrementat la seva valoració en 20.000 € en relació a la valoració informada en el model 720 presentat.

També, hauràs de tornar a presentar el model 720 quan venguis un immoble o cancells un compte prèviament declarat.

Quan es presenta el Model 720?

La declaració de béns a l´estranger es presenta entre el 1 de gener i el 31 de març. Subministrant sempre la informació relativa a l´exercici immediatament anterior.

Com es presenta el Model 720?

Aquesta declaració es presenta exclusivament per via telemàtica, d´acord amb els requisits i procediment descrits en els articles 5 i 6 de la seva ordre d´aprovació. Per a poder presentar el Model 720 és imprescindible tenir un Certificat Digital o qualsevol altra forma d´identificació electrònica segura acceptada per la AEAT.

Exempcions en la presentació del Model 720

Per regla general, no s´ha de presentar el Model 720 quan no se superin els 50.000 € de valor en cap dels blocs de la declaració. Si en qualsevol d´ells, ja sigui individual o col·lectivament (per exemple, en cas de cotitularidad de comptes o immobles) se superen els 50.000 €, llavors persisteix l´obligació de presentar.

Tampoc, quan tractant-se d´una persona jurídica, aquests actius es trobin reflectits en la comptabilitat d´aquesta, sempre que es trobin degudament identificats i individualitzats. Aquesta exempció exonera al titular (persona jurídica), però no als autoritzats, apoderats, responsables…

Déjanos tus datos

Per tant, aquesta exempció eximeix a les persones jurídiques de l´obligació de declarar el Model 720, sempre que els actius es trobin reflectits en la seva comptabilitat de manera correcta.