El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals de l´Avantprojecte de la Llei Crea i Creix (abans denominada Llei de Creixement Empresarial que permetrà crear empreses des de només un euro i en menys de deu dies a través de la millora reguladora, l´eliminació d´obstacles a les activitats econòmiques, la lluita contra la morositat comercial i el suport financer al creixement empresarial.

Una altra de les novetats que planteja és la impossibilitat d´accedir a les ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a les empreses que no compleixin els terminis legals de pagament. Per a això, es crearà un Observatori estatal de la morositat, que s´encarregarà de fer un seguiment dels terminis.

També incorpora mesures per a millorar els instruments de finançament del creixement empresarial alternatius al finançament bancari, com el micromecenatge, el finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital de risc i mesures per a simplificar la legislació existent, eliminar obstacles, agilitar els procediments i ampliar el catàleg d´activitats exemptes de llicència.

Creació d´empreses en menys de 10 dies i des de només un euro

La mesura més important de la nova Llei Crea i Creix és la possibilitat de constituir una societat mercantil amb un capital social mínim d´1 euro en comptes dels actuals 3.000 euros que s´exigeixen per a constituir una societat limitada. A més, aquestes societats es podran crear en menys de 10 dies laborals a través de mitjans telemàtics sense necessitat d´acudir presencialment a cap organisme públic ni notaria. Per a això, s´advoca per impulsar la utilització del sistema de tramitació telemàtica Centre d´Informació i Xarxa de Creació d´Empresa (CIRCE) i el Document Únic Electrònic (DUE), com a finestreta única que ve gestionant i desenvolupant, des de l´any 2003, la Direcció General d´Indústria i de la pime del Ministeri d´Indústria Comerç i turisme, així com reforçar l´obligació, per a tots els notaris, d´estar disponibles en l´Agència Electrònica Notarial.

Així mateix, també es limitarà a aquest termini de 10 dies laborals qualsevol modificació que afecti aquesta societat com un augment o reducció de capital. Aquest termini es comptarà a partir de l´endemà a la data del seient de presentació o de la devolució del document retirat.

En la mateixa línia de reduir les traves administratives per a constituir una empresa o per a iniciar una activitat per compte propi, s´aborda a més una reducció o substitució d´unes certes autoritzacions o sistemes de control ex-ante de l´activitat econòmica per declaracions responsables.

Les empreses hauran de destinar el 20% dels seus beneficis fins a aconseguir els 3.000 euros

A pesar que, a l´empara de la Llei Crea i Creix es podran crear empreses amb un capital social mínim d´un euro, s´obligarà a aquestes a què destinin el 20% dels seus beneficis a la partida de Reserva Legal fins que aquesta sumada al capital social aconsegueixi la xifra mínima de 3.000 euros.

D´altra banda, si l´empresa té deutes i es dissol sense que es puguin satisfer els deutes amb el patrimoni resultant, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l´import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

Novetats en les societats en règim de formació successiva i Societats Nova Empresa

La Llei Crea i Creix contempla també la derogació de la regulació de les societats en règim de formació successiva pel que les societats que, amb anterioritat a la data d´entrada en vigor d´aquesta llei, estiguin subjectes al que es disposa en l´article 4 bis del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, podran optar per modificar els seus estatuts per a deixar d´estar sotmeses al règim de formació successiva i regir-se, mentre el seu capital social no aconsegueixi la xifra de 3.000 euros per aquestes mateixes regles aplicant el nou apartat 3 de l´article 4 del text refós de la Llei de Societats de Capital.

D´altra banda desapareix la regulació relativa a les Societats Nova Empresa en considerar el prelegislador que ja ha quedat obsoleta i superada en eficiència i flexibilitat per la normativa general de societats de responsabilitat limiteu. Per això, aquestes societats nova empresa ja existents a l´entrada en vigor d´aquesta llei hauran de regir-se per les disposicions reguladores de les societats de responsabilitat limitada i utilitzaran la denominació SRL.

Mesures de suport financer

L´Avantprojecte de la Llei Crea i Creix conté també mesures específiques de suport a instruments de finançament al creixement empresarial, entre els quals està el capital de risc o les plataformes de micromecenatge o crowdfunding. La Llei introdueix més flexibilitat perquè aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa. A més, es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vehicles per a agrupar els inversors i així reduir costos de gestió. Per a ampliar l´univers de projectes empresarials elegibles s´eleven els llindars dels imports permesos per projecte finançat i per inversor.

Incentius per al compliment dels terminis de pagament

Un dels principals problemes de les petites empreses i treballadors autònoms és la morositat o l´incompliment dels terminis de pagament per part de grans empreses. Aquests es veuen en la disjuntiva de finalitzar relacions comercials amb grans empreses que incompleixen aquests terminis enfront de perdre´ls com a clients amb l´impacte econòmic que això suposaria. Per a pal·liar això, la Llei Crea i Creix estableix que les empreses que no compleixin amb els terminis de pagament (actualment són 60 dies després de la data de la recepció de mercaderies o prestació dels serveis, no podent ser prorrogat ni encara que així ho disposin les dues parts afectades), no podran accedir a les ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per a vetllar per aquest compliment es crearà un Observatori de Morositat Nacional que vigilarà i monitorarà l´evolució de les dades de pagament i la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

Així mateix, inclou mesures per a lluitar contra la morositat en les operacions comercials, ampliant l´obligació d´expedir i remetre factures electròniques a totes les empreses i autònoms en les seves relacions comercials, la qual cosa garantirà una major traçabilitat i control de pagaments.

Avantatges fiscals

Aquest projecte de Llei incorpora importants mesures fiscals per a atreure i recuperar el talent nacional i internacional, atreure inversió i afavorir la creació de hubs digitals a Espanya. Així, es redueix el tipus impositiu en l´Impost de Societats (IS) i sobre la Renda de No Residents (IRNR), del tipus general del 25% al 15% en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva.

S´eleva l´import de l´exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuals en el cas de lliurament per part de startups d´accions o participacions derivades de l´exercici d´opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d´autocartera en societats de responsabilitat limitada.

S´amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 euros anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50%), així com el període en el qual es considera de recent creació que puja de tres a cinc anys, amb caràcter general, o a set per a empreses dels sectors abans apuntats.

D´altra banda, es permet l´ajornament del deute tributari de l´Impost de Societats o del IRNR en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i sis mesos respectivament.

I, finalment, s´elimina l´obligació d´efectuar pagaments fraccionats del IS i del IRNR en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Fiscalitat del nòmada digital

Aquells emprenedors i teletreballadors que es desplacin a territori espanyol tindran la possibilitat de residir i treballar a Espanya durant cinc anys, així com acollir-se al règim tributari especial i tributar pel IRNR.

Amb l´objectiu de repatriar talent es relaxen els requisits generals per a accedir a aquest règim, passant de deu a 15 anys a tan sols cinc anys el requisit de no residència prèvia a Espanya.

A més, s´estén la possibilitat d´optar a aquest règim a altres membres de la unitat familiar del impatriado principal: el seu cònjuge o el progenitor dels seus fills, els fills menors de 25 anys i els fills discapacitats, independentment de la seva edat.

Facilitats a les estocs options

Les empreses emergents tenen dificultats per a atreure i retenir a col·laboradors amb perfils especialitzats i escassos. Des del punt de vista retributiu, no poden pagar sous alts perquè no tenen liquiditat i no poden prometre una participació en els beneficis de l´empresa per les limitacions que el Dret mercantil i tributari oposen a aquests plans.

Aquesta llei derroca les barreres en flexibilitzar la generació d´autocartera en les societats limitades, que és la forma jurídica de la majoria de les empreses emergents, i donar un tractament fiscal més benigne a la retribució mitjançant accions o participacions socials pròpies de les emergents

Cotització per pluriactivitat

S´elimina durant tres anys de la doble cotització a la Seguretat Social, en cas de pluriactivitat, per a emprenedors que treballin de manera simultània per a un ocupador per compte d´altri.

Licitacions públiques

Les Administracions Públiques tindran en compte les característiques de les empreses emergents en precisar els requisits de solvència econòmica i tècnica de les empreses participants en procediments de compra pública innovadora i de compra pública precomercial, es regeixin o no per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a no crear obstacles a la seva participació en la licitació.

Déjanos tus datos

Quan entrarà en vigor la nova Llei Crea i Creix

L´Avantprojecte de la Llei Crea i Creix ha estat ara remès a les Corts Generals per a la seva aprovació i s´espera que sigui aprovat en 2022.