Des del 13 de març de 2023.

El 16 de febrer de 2023, el Congrés va aprovar la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva 2019/1937 de la Unió Europea. Aquesta obliga empreses i entitats a habilitar un canal de denúncies o canal intern d’informació perquè els empleats, o qualsevol tercer que col·labori amb elles, pugui formular denúncies de manera anònima. També per a informar l’empresa sobre comportaments allunyats de l’ètica o presumptament il·legals.

Aquesta norma té com a objecte protegir les persones que, en un context laboral o professional, detectin accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penals o administratives greus o molt greus i les comuniqui mitjançant els mecanismes regulats en aquesta.

Què és un canal de denúncies?

Un canal de denúncies intern, o canal d’informació, consisteix en un sistema d’alertes. Aquest avisa a la unitat responsable de compliment normatiu sobre presumptes dolentes pràctiques en la gestió d’una empresa o organització. L’objectiu és identificar aquestes presumptes males pràctiques que puguin suposar un risc per a la corporació i poder així combatre-les. En aquest canal, els denunciants transmeten la informació a través d’un sistema segur que ha d’evitar filtracions que danyin la reputació de l’empresa.

La prioritat d’aquests canals és protegir les persones que denuncien, especialment, a les quals treballen en l’organització o estan relacionades amb aquesta. L’eina ha de permetre realitzar l’avís de forma completament confidencial i, en el seu cas, anònima, si l’informant (denunciant) així ho desitja.

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:

• Possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l’acompliment del treball,

• Presumpta gestió lucrativa de recursos de l’empresa,

• Situacions de discriminació o abús sexual,

• Pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Noves obligacions

La Directiva inclou l’obligació per als Estats membres, exigint la creació de canals de denúncia, tant a nivell intern, com a extern a l’organització, en els quals es garanteixi la confidencialitat.

Per a això, s’estableixen 3 nivells:

• Canal de denúncies en la pròpia entitat, a nivell intern.

• Si aquest canal no realitza la seva funció adequadament, es passaria al següent nivell, canal de les autoritats competents.

• Si les autoritats no actuen, o es preveuen perills imminents, la norma preveu l’ús dels mitjans de comunicació.

Estaran obligades a complir aquesta nova normativa les institucions públiques, i empreses privades amb més de 50 empleats o 10 milions d’euros d’ingressos.

Els Estats de la UE podran exigir a entitats amb menys de 50 treballadors que les estableixin si existeixen riscos.

La Directiva contempla la protecció de les persones que informin sobre irregularitats en l’àrea de compres públiques, serveis financers, blanqueig de diners o finançament del terrorisme.

També en seguretat en el transport, protecció mediambiental, seguretat alimentària, salut pública, salut animal, protecció del consumidor, protecció de dades o regulacions tributàries.

La Llei de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció va entrar en vigor el 13 de març.

Les empreses obligades a crear canals de denúncia hauran de crear-los en un termini de 3 a 9 mesos, segons la grandària de la seva plantilla.

Qui ha de tenir un canal de denúncies?

La nova Llei obliga a totes les empreses amb més de 50 persones en la seva plantilla i a les entitats del Sector Públic a implementar canals de denúncies confidencials i assegurances.

Les companyies obligades a crear aquests canals de denúncia són:

• Persones físiques o jurídiques amb empreses de 50 o més persones ocupades.

• Empreses del sector financer o persones jurídiques que, encara que no tinguin domicili a Espanya, desenvolupin activitats mitjançant sucursals o agents sense domicili permanent.

• Partits polítics, sindicats, patronals o fundacions creades pels mateixos que rebin fons públics.

• Grups de societats.

Quin és el termini per a crear els canals de denúncia efectius?

Existeixen dos terminis diferenciats per a crear els canals de denúncia:

• Empreses de més de 249 persones en plantilla: termini de 3 mesos (data límit el 13 de juny de 2023).

• Companyies d’entre 50 i 249 persones ocupades: termini de 9 mesos (data límit fins a l’1 de desembre de 2023).

• Municipis de menys de 10.000 habitants: termini de 9 mesos (data límit fins a l’1 de desembre de 2023).

Com funciona?

Els canals de denúncia han de ser plenament confidencials i mai revelar la identitat del denunciant. La denúncia pot formalitzar-se per escrit, a través una plataforma en línia o de manera verbal.

Una vegada que un treballador denunciï una situació, haurà de rebre un justificant de recepció de la seva denúncia en un termini de 7 dies.

Serà obligatori assignar una persona de contacte per a mantenir la comunicació amb el denunciant i realitzar un seguiment sobre l’estat de la denúncia.

La resposta haurà d’oferir-se en un període raonable, que no podrà ser superior a 3 mesos a partir del justificant de recepció.

Per descomptat, s’ha de complir el Reglament General de Protecció de Dades.

Tota la informació ha de conservar-se en un registre d’informes pel temps que es cregui necessari.

Multes i sancions

Els Estats de la Unió Europea consideren fonamental establir sancions penals, civils o administratives per a garantir que no es prenguin represàlies contra els denunciants.

De fet, La Llei contempla sancions de fins a un milió d’euros per a les empreses.

Les multes podran oscil·lar:

• Des de 1.001 a 300.000 euros si es tracta de persones físiques.

• Des de 10.001 a 1.000.000 d’euros en el cas de les jurídiques.

Déjanos tus datos

De la mateixa manera, se sancionaran a persones en el cas de presentar denúncies falses o a les empreses que revelin aquestes denúncies.