Aquests són els sectors que l’Agència Tributària vigilarà.

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària ja ha donat a conèixer les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, en el qual es detallen quines accions i procediments han de ser objecte d’investigació per part de la Inspecció d’Hisenda per comprovar l’existència de frau tributari i duaner.

Un dels principals objectius de l’AEAT és reduir el frau fiscal i blanqueig de capitals, reduint l’elusió fiscal. Per aconseguir-ho, en 2021, la Inspecció d’Hisenda se centrarà a perseguir les actuacions i procediments que detallem a continuació:

Frau fiscal en grups multinacionals, grans empreses i grups fiscals

Les comprovacions aniran encaminades a validar que les despeses financeres deduïdes per empreses que tributen en forma de grup fiscal són correctes, especialment quan el finançament procedeix de l’exterior, però dins de l’àmbit del grup multinacional.

De la mateixa manera, es comprovarà que els pagaments d’interessos i dividends percebuts en l’entorn dels grups multinacionals siguin els correctes.

Es realitzaran, en l’àmbit de la Unió Europea, un nombre significatiu de controls multilaterals en què s’examinarà la correcció dels pagaments intragrup per cessió d’intangibles. També es durà a efecte la millora del marc jurídic comunitari en el qual es refereix, en particular, a les Inspeccions conjuntes “Joint Audits”, reforçant d’aquesta manera les activitats de cooperació administrativa entre Estats membres.

Així mateix, es tindran en compte les pautes recentment aprovades pel Marc Inclusiu de BEPS, sobre l’aplicació de les Directrius de preus de transferència de l’OCDE, en relació amb diverses qüestions específiques que es deriven o es veuen agreujades a conseqüència de la pandèmia de Covid19, així com la seva consistència amb la política general de preus del grup.

En 2021 es realitzarà una campanya tendent a verificar l’adequat compliment de les obligacions d’informació sobre operacions vinculades que s’han de declarar a través del Model 232.

Es tindrà especial atenció, de manera que afecta l’Impost sobre Societats dels grups fiscals, a la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors, en particular a les bases pendents de compensació respecte de les quals el dret de l’Administració per iniciar el procediment de la seva comprovació prescriu al cap de deu anys.

Pel que afecta l’Impost sobre Societats dels grups fiscals, el control de l’estricte compliment dels requisits legals exigits per a la integració d’entitats en el grup, excloent d’aquest a aquelles que no compleixin tots els requisits necessaris per a la integració en el grup, esdevé en un nou sistema de control que s’ha d’impulsar des de l’Administració tributària.

Es vigilarà també als contribuents integrats en els grups que apliquen el règim del grup d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), amb especial atenció als grups d’entitats inclosos en la modalitat avançada del règim especial, utilitzant per a això la informació que aporta el SII, a què estan obligats.

Falsos trasllats de residència fiscal a l’estranger

Una altra de les actuacions que durà a terme l’AEAT és la de perseguir falsos trasllats de residència fiscal a l’estranger, de tal manera, que es comprovarà si els contribuents que han traslladat la seva residència fiscal, compleixen amb el requisit de residir en aquest territori un mínim de 183 dies.

Ocultació activitats empresarials o professionals i ús abusiu de societats

Es van a potenciar les operacions coordinades de lluita contra l’activitat no declarada i l’economia submergida, avaluant amb un major nivell de prioritat, en general, els riscos fiscals d’aquells contribuents que pertanyin a aquells sectors o activitats que hagin estat menys afectats per l’entorn econòmic desfavorable que es deriva del Covid19 i els efectes de la pandèmia o fins i tot sobre aquells altres que han vist créixer el seu negoci precisament a conseqüència d’aquesta excepcional situació.

Frau en l’economia digital i comerç electrònic

Per controlar el compliment de les obligacions fiscals en l’economia digital i el comerç electrònic, es van a dur a terme les següents actuacions:

Aproximació cooperativa, quan sigui possible, per determinar la forma més adequada d’accedir a la informació necessària de les plataformes de comerç electrònic, procurant minimitzar els costos fiscals indirectes de compliment alhora que s’assegura el compliment material de les obligacions per part dels operadors que actuen a través de plataformes, siguin residents o no residents a Espanya.

Assegurar la completa identificació fiscal d’aquells obligats tributaris que, tot i no estar domiciliats a Espanya, realitzin el fet imposable de l’IVA per les seves vendes a consumidors finals localitzats al nostre país.

Vetllar per assegurar que s’ofereixi una adequada informació a les plataformes de comerç electrònic, alhora que extremarà el control sobre les mateixes per evitar que aquest tipus d’operacions puguin eludir el pagament de les obligacions tributàries que els corresponen, en particular, a efectes de la tributació indirecta.

Dissenyar les actuacions de prevenció i de control adequades per garantir la correcta tributació de les operacions realitzades a través de canal digital. Per a això es executaran actuacions específiques de control en aquells casos en què puguin existir diferències entre els imports declarats i els que es derivin de la informació obtinguda.

L’entrada en vigor de la Taxa Google permetrà determinar el cens d’obligats, tant residents, com no residents amb o sense establiment permanent, sense perjudici de realitzar els controls inicials que resulten oportuns. Indirectament, els fets imposables d’aquest nou impost poden contribuir a determinar l’abast real de l’activitat d’aquestes plataformes multinacionals en el mercat espanyol, permetent creuar dades amb les declaracions presentades.

Per la seva banda, les actuacions a realitzar en 2021 per la Inspecció d’Hisenda en relació amb la moneda digital són les següents:

Obtenció d’informació procedent de diverses fonts sobre les operacions realitzades amb moneda digital. Es preveu la seva incorporació al model de béns i drets a l’exterior, així com l’establiment d’una obligació informativa autònoma sobre moneda digital.

Sistematització i anàlisi de la informació obtinguda, a efectes de facilitar les actuacions de control de la correcta tributació de les operacions realitzades i l’origen dels fons utilitzats en l’adquisició de la moneda digital.

Potenciar la cooperació internacional i la participació en fòrums internacionals amb l’objecte d’obtenir informació sobre les operacions amb moneda digital i altres actius virtuals.

Frau en IVA

El contrast entre les dades declarades pels contribuents i la informació periòdica derivada de l’SII permetrà que es puguin enfortir els mecanismes orientats a detectar irregularitats tributàries a partir de les conclusions derivades de la informació disponible respecte del cens de contribuents que presenten mitjançant aquest sistema la seva informació tributària. La detecció en el sector del comerç detallista de supòsits d’elusió del recàrrec d’equivalència és un bon exemple de la potencialitat d’aquests contrastos.

Frau en Impost sobre Societats

Després de les actuacions derivades de l’execució del Pla de Control Tributari de 2020, s’ha pogut verificar que moltes entitats societàries acumulen saldos a compensar de bases imposables negatives d’exercicis anteriors. Tals saldos, que s’estan compensant en seu de la societat que els va generar, però també poden fer-ho en unes altres que continuïn la seva activitat, afecten directament la recaptació neta d’aquest impost.

Per això, durant l’any 2021, de nou amb el tradicional control sectorial i els plans d’actuació contra l’economia submergida, la Inspecció d’Hisenda incidirà, mitjançant la continuació del Pla especial iniciat el passat exercici, en expedients en què hi hagi bases imposables negatives per a verificar l’existència del saldo, la seva exactitud, l’origen de la mateixa i, en la mesura permesa per l’article 26.5 de la Llei de l’Impost sobre Societats, comprovar aquestes bases imposables negatives declarades ja aplicades o que estiguin pendents de compensació.

Persecució de l’economia submergida

La Inspecció d’Hisenda també s’intensificarà el control de l’economia submergida. El control dels diners abonats en efectiu en el marc de les transaccions econòmiques sol estar molt vinculat amb l’economia submergida, de manera que amb independència de quins són els límits quantitatius que es trobin vigents d’acord amb la normativa aplicable, les operacions en efectiu continuaran sent objecte d’atenció un cop més per part de l’Administració tributària.

Així mateix, la introducció el 2020 de l’Ingrés Mínim Vital obliga a prestar atenció als casos en què beneficiaris de la prestació puguin estar operant en l’economia submergida o incomplint les condicions establertes en la seva normativa reguladora.

Déjanos tus datos

Aquestes actuacions inspectores seran dutes a terme per la Inspecció d’Hisenda a través de requeriments o fins i tot visites als domicilis particulars dels contribuents sense avís previ.