El Govern d´Espanya va publicar al BOE un nou decret encaminat a garantir l´equitat en la remuneració salarial entre homes i dones. Es tracta del Reial Decret 902/2020, de 13 d´octubre, d´igualtat retributiva entre dones i homes que determina que totes les empreses han de tenir un registre salarial a partir del pròxim mes d´abril de 2021.

El registre retributiu és un document on s´ha de recollir tota la informació salarial de l´empresa, de forma detallada, que mostri de manera separada les retribucions d´homes i dones de la plantilla. La finalitat d´aquest registre és garantir la transparència de les retribucions i facilitar un accés a aquesta informació, independentment de la mida de l´empresa.

En aquest document s´haurà d´incloure tota la informació sobre els salaris, incloent personal directiu i alts càrrecs.

Qui estĂ  obligat a realitzar un registre retributiu?

Totes les empreses hauran de realitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, incloent personal directiu i alts cĂ rrecs.

Terminis

L´obligació de realitzar un registre retributiu ja existia des de 2019. Si bé es va establir un termini d´adaptació de 6 mesos per adaptar-se a les noves obligacions. A partir d´el 13 d´abril de 2021 totes les empreses han de tenir un registre retributiu adaptat a el Reial Decret 902/2020.

Per a què serveix?

Busca diferents objectius:

– Servir d´instrument de referència per analitzar quines sĂłn les causes de diferències en les retribucions i si el sexe Ă©s una d´elles.

– Millorar la transparència retributiva per tal de fer aflorar les discriminacions. De fet, les persones treballadores tenen dret a accedir, a travĂ©s de la representaciĂł legal dels treballadors a l´empresa, a l´registre salarial de la seva empresa.

– Reclamar una justificaciĂł de les desviacions. Quan en una empresa de mĂ©s de 50 treballadors hi ha una bretxa salarial de mĂ©s de l´25%, l´empresari ha de justificar els motius.

– Formar part de la informaciĂł que un cop a l´any, al menys, ha de facilitar l´empresa a el comitè d´empresa. S´hi inclou tambĂ© la proporciĂł de dones i homes en diferents nivells professionals i les mesures adoptades per fomentar la igualtat.

– Facilitar les auditories retributives a què s´han de sotmetre les empreses obligades a elaborar un pla d´igualtat.

Com es realitza el registre retributiu?

El registre retributiu ha d´incloure les següents dades desagregades per sexe:

– Salari total anual i bretxa de gènere d’aquest concepte.
– Salari base anual i bretxa de gènere d’aquest concepte.
– Complements salarials anuals i bretxa de gènere d’aquest concepte.
– Percepcions extrasalarials i bretxa de gènere d’aquest concepte.
– Percepcions anuals per hores extraordinĂ ries i per hores complementĂ ries i bretxa de gènere d´aquest concepte.

Cadascun d´ells haurà de desglossar per categoria professional, grup professional i lloc de treball. A més, s´ha d´establir la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment percebut per cada grup professional, categoria, lloc, etc.

Tota la informació s´ha de desglossar per sexe i segons la naturalesa de la retribució, incloent salari base, tots els complements i percepcions extrasalarials, de manera diferenciada. El període de referència serà d´1 any natural, llevat que hi hagi canvis substancials d´algun dels conceptes.

S´ha de consultar el representant legal dels treballadors 10 dies abans d´elaborar el registre i abans de modificar-lo. En el cas que s´apreciï alguna anomalia o mala pràctica en igualtat retributiva, l´empresa haurà d´incloure en el document quines mesures va a aplicar per rectificar aquestes circumstàncies.

Quan l´empresa tingui més de 50 treballadors i hi hagi una diferència d´un 25% o més entre els salaris d´homes i dones, s´ha d´incloure en el registre salarial una justificació de que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de la plantilla.

Igual retribució per treball d´igual valor

Es regula l´obligació d´igual retribució per treball d´igual valor, definint què es considera un treball d´igual valor: aquell que realitza les mateixes funcions, amb els mateixos factors i condicions laborals i exigeix els mateixos requisits professionals o de formació per a la seva realització.

A més, s´haurà d´aplicar el principi de transparència retributiva en els registres retributius, així com en les auditories retributives i sistema de valoració de treball, que també inclou la norma i més endavant veurem.

Sancions per no disposar de l´registre retributiu

L´absència de l´registre retributiu podrà donar inici a accions administratives i judicials i / o a l´aplicació de les sancions per discriminació.

Les empreses que falsegen o no realitzin el registre retributiu podrien ser sancionades segons el règim d´infraccions i sancions de la LISOS, en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus es poden imposar sancions d´entre 6.251 i 187.515 euros.

DĂ©janos tus datos

També et pot interessar