Quan serà obligatòria la factura electrònica?

Els autònoms comptaran amb un any més, exactament fins al 2026, per a adaptar-se al sistema de facturació electrònica l’última fase de la qual serà comunicar a Hisenda l’estat de cada factura. Tot això suposant que el reglament de facturació que ha d’aprovar el Govern tiri endavant enguany.

Però tot depèn del fet que el reglament de facturació tiri endavant aquest any aprovat pel Govern.

Quins autònoms hauran d’utilitzar la factura electrònica?

La Llei Crea i Creix és clara i l’article fa referència a totes les empreses i autònoms, sense excepcions. Això serà així per als autònoms o empresaris de tota mena i condició independentment de quant sigui el seu volum de facturació.

No obstant això, cal tenir en compte que l’obligació aplica sempre que la factura sigui emesa a una altra empresa o professional autònom, és a dir, aquesta obligació no aplica a factures emeses a persones particulars com, per exemple, la factura d’un professional autònom que fa un treball de lampisteria en un domicili particular. En aquests casos, es podrà fer una factura en paper. De la mateixa forma, tampoc aplica a les factures simplificades o tiquets propis dels establiments comercials.

La Llei Crea i Creix

Segons el Reglament de la Llei Crea i Creix, les grans empreses han d’adaptar-se a la nova facturació electrònica un any després de la seva entrada en vigor.

Si arribés a aprovar-se en aquest 2023 seria en 2024. I dos anys després (2025) per a la resta d’empreses i autònoms.

Però el pas de comunicar els estats de la factura a Hisenda quedarà dilatat un any més per al col·lectiu d’autònoms segons l’esborrany del Reial decret encara subjecte a possibles modificacions.

Els autònoms tindran un any més per a comunicar els estats de cada factura.

L’esborrany del Projecte de Reial decret pel qual es desenvolupa la Llei 18/2022 (Llei Crea i Creix) està tancant el procés d’Audiència Pública amb l’Agència Tributària.

Ofereix importants aspectes, com l’obligació del seu ús no sols quan l’autònom actuï com a proveïdor, sinó també quan actuï com a client i rebi la factura.

Segons el reglament, els terminis perquè les empreses poguessin adaptar-se als canvis de la factura electrònica establien la seva aplicació un any després de l’entrada en vigor del reglament per a les empreses amb facturació superior a 8 milions d’euros i dos anys després per a la resta d’empreses i autònoms. Amb el canvi introduït, en principi, els períodes d’implementació quedarien de la següent forma, si el reglament s’aprovés enguany:

• Un any després de l’entrada en vigor de la llei (2024). Per a empreses amb facturació anual superior a 8 milions d’euros, obligatorietat de facturar electrònicament i comunicar els estats de la factura.

• Dos anys després de l’entrada en vigor (2025). Per a la resta d’empreses, amb facturació anual menor a 8 milions d’euros i per a autònoms, obligatorietat de facturar electrònicament. Per a la resta d’empreses amb facturació anual menor a 8 milions d’euros, obligatorietat de comunicar els estats de la factura.

• Tres anys després de l’entrada en vigor (2026). Obligatorietat de comunicació dels estats de la factura per als autònoms.

Sobre aquest tema, l’article 8 d’aquest reglament ja va difondre l’obligació d’informar sobre els estats de la factura ―rebuda, acceptada o pagada― i com el deure d’informar sobre aquests estats recau sobre el destinatari. És aquest àmbit d’aplicació el que, en principi, es dilata un any per als autònoms, amb el que disposaran de dotze mesos més per a adaptar-se a l’aplicació i comunicació d’aquests estats, encara que el projecte està en elaboració i pot ser que torni a evolucionar fins a la seva aprovació en els pròxims mesos.

En aquest sentit, s’espera que els autònoms que rebin la factura electrònica comuniquin les diferents fases del procés en el qual es troba la mateixa. Entre ells, si s’ha acceptat la factura o conté algun error, si el client ja ha abonat una part, o si ha abonat la totalitat de l’import, i hauran de fer públic el seu punt d’entrada de factures. Així, per a facilitar el procés de transició digital dels autònoms, gaudiran d’un any més (tres anys aproximadament des que es produeixi la seva publicació en el BOE) per a aplicar tot el concernent als estats de la factura.

Déjanos tus datos

Principals sancions per incomplir la factura electrònica

Per a complir amb el que s’estableix en la Llei Crea i Creix, totes les empreses i autònoms hauran d’enviar les factures en format electrònic i permetre el seu accés a les mateixes durant un període de quatre anys. L’incompliment d’aquestes normes serà sancionat amb una infracció administrativa com des de la prevenció fins al pagament de multes de fins a 10.000 euros, en funció del tipus d’infracció.