Limitació de pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 euros.

El Congrés dels Diputats ha aprovat de manera definitiva la llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que inclou mesures com la limitació dels pagaments en efectiu a 1.000 euros (anteriorment en els 2.500 euros) o la prohibició de les amnisties fiscals.

T’oferim a continuació un resum de les mesures més rellevants:

Pagaments en efectiu superiors a 1000 euros

Es prohibeixen els pagaments en efectiu superiors a 1000 euros o el seu valor equivalent en moneda estrangera. Es redueix, per tant, el límit màxim permès fins ara, que era de 2.500 euros.

No podran realitzar-se pagaments en efectiu quan una de les parts actuï com a empresari o professional des del 11 de juliol de 2021.

Els particulars amb domicili fiscal fora d’Espanya també es veuran limitats, reduint-se el límit de pagaments en efectius dels 15.000 actuals fins als 10.000 euros. Sempre que no actuï com a empresari o professional.

En el cas d’operacions entre particulars, el límit per a les transaccions en efectiu es manté en els 2.500 euros.

Obligació de declarar les criptomonedas

S’incorpora l’obligació d’informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals, tant situades a Espanya com a l’estranger si afecta contribuents espanyols.

Per tant, s’exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes, així com sobretot tipus d’operacions que s’hagin efectuat amb elles. Serà obligatori informar en el model 720 de declaracions de béns i drets en l’exterior sobre la possessió de criptodivisas a l’estranger.

El valor de referència del Cadastre es convertirà en la base imposable dels tributs patrimonials

El text contempla una reforma que permetrà que el valor de referència del cadastre sigui la referència per a la base imposable dels tributs patrimonials dels béns immobles, afectaria els següents impostos:

• Impost de Patrimoni sobre immobles la base imposable dels quals hagi estat el valor de referència del cadastre.
• Impost de Transmissions Patrimonials.
• Impost de Successions i donacions.
• Actes Jurídics Documentats.

Segons la nova Llei, el nou valor de referència no podria ser superior al valor de mercat.

En els 20 primers dies de desembre, la Direcció General del Cadastre publicarà en el BOE els valors de referència de cada immoble, que podran consultar-se en la Seu Electrònica del Cadastre. Quan no existeixi valor de referència o no pugui ser certificat pel Cadastre, la base imposable serà la quantitat major d’aquestes: valor declarat pel contribuent o valor de mercat.

Tributació de les SOCIMI i SICAV

Per a les Societats d’Inversió Immobiliària (SOCIMI) s’estableix un tipus de tributació del 15 per cent.

A més, pel que fa a les societats d’inversió de capital variable (SICAV), es reforça el seu control mitjançant un requisit d’inversió mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el cas d’una societat per compartiments, per als socis que, com a mínim, han de ser cent.

Amnisties tributàries

Atès que s’entén que aquestes suposen una discriminació cap als contribuents que compleixen amb les seves obligacions fiscals. Les amnisties fiscals permeten regularitzar patrimonis no declarats en condicions més avantatjoses que si haguessin tributat de manera habitual i normal.

Llista de deutors a la Hisenda Pública

S’amplia per la reducció del límit de deute que determina la incorporació del deutor al llistat que passa d’1.000.000 d’euros a només 600.000 euros. A més, el text legal contempla que en la llista han d’incloure’s, no sols els deutors principals, sinó també aquells que es declarin responsables solidaris del deute per les seves conductes actives o per omissió.

Prohibició d’ús i tinença de programari emprat per a ocultar vendes.

La norma impedeix la producció, la tinença o l’ús de sistemes i aplicacions informàtiques de gestió comptable que aconsegueixen manipular i falsejar la comptabilitat de les empreses, amb l’objectiu d’ocultar a ulls de l’Administració Tributària una part de la seva facturació i així rebaixar la factura fiscal.

La norma exigeix que els sistemes electrònics utilitzats en la comptabilitat o la gestió empresarial s’ajustin a uns requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de les operacions.

Llista de paradisos fiscals

Una altra mesura que s’inclou és la revisió de les jurisdiccions integrants de la llista de paradisos fiscals. L’evolució del concepte de paradís fiscal al de jurisdicció no cooperativa en els fòrums internacionals OCDE i Consell de la Unió Europea fa necessari aplicar regulacions més exigents i coordinades internacionalment.

A quines sancions s’enfronten les empreses per l’incompliment de la limitació de pagaments en efectiu?

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 25 per cent sobre la quantitat pagada en efectiu.

Déjanos tus datos

Denúncia de pagaments en efectiu

Quant a la denúncia de pagaments en efectiu, si una de les parts que intervenen en una operació comercial, el pagament en efectiu de la qual excedeixi el límit dels 1.000 euros, denúncia a l’altra part, quedarà exempta de responsabilitat, sempre que realitzi la denúncia dins dels tres mesos següents a la data del pagament efectuat.

  • En la denúncia s’ha de concretar l’operació realitzada, el seu import i la identitat de l’altra part intervinent.
  • La denúncia que pogués presentar amb posterioritat l’altra parteix intervinent s’entendrà per no formulada.
  • La presentació simultània de denúncia per tots dos intervinents no exonerarà de responsabilitat a cap d’ells.