La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, va sorgir per a assegurar la continuïtat d´empreses i negocis que són viables però que es troben en dificultats financeres que poden amenaçar la solvència i revocar el consegüent concurs. La reforma de la Llei Concursal inclou un procediment especial per a microempreses.

D´aquesta manera, sorgeix la plataforma concursal per a micropimes i autònoms, dissenyada per a possibilitar un accés ràpid al procediment, en el qual es minimitzin els costos fixos del sistema i sigui més senzilla l´adopció d´un pla de continuació o bé, si aquesta no és possible, la liquidació d´aquesta.

La comunicació es podrà realitzar a través de formularis electrònics normalitzats oficials accessibles en línia de manera gratuïta. Això permetrà rebre la informació en temps real.

Qui poden accedir a la plataforma concursal?

El procediment especial per a microempreses és aplicable als deutors que siguin persones naturals o jurídiques, que realitzin una activitat empresarial i reuneixin les següents característiques:

• Haver emprat durant l´any anterior a la sol·licitud una mitjana de menys de 10 treballadors.

• Tenir un volum de negoci anual inferior a 700 mil euros o un passiu inferior a 350 mil euros segons els últims comptes tancats en l´exercici anterior a la presentació de la sol·licitud.

El procediment especial afectarà la totalitat dels béns i drets integrats en el patrimoni del deutor en la data d´obertura del procediment especial i els que es reintegrin en aquest, exceptuant els béns i drets legalment inembargables.

El procediment especial per a microempreses podrà tramitar-se com:

• Procediment de continuació.
• Procediment de liquidació amb o sense transmissió de l´empresa en funcionament.

I serà aplicable a microempreses que es trobin en probabilitat d´insolvència, en estat d´insolvència imminent o en insolvència actual.

Quan va entrar en vigor la Llei Concursal?

Aquest nou procediment va entrar en vigor l´1 de gener de 2023, però ha començat a ser accessible des del dia 9 d´aquest mes.

D´aquesta manera, els autònoms i les microempreses amb menys de 10 empleats poden accedir des del 9 de gener a una plataforma que els possibilita la comunicació de manera directa amb els jutjats. Això és en cas que requereixin acudir a un concurs de creditors.

Liquidació de béns i serveis

Una altra de les novetats de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, és la liquidació dels béns i drets.

S´introdueix la possibilitat de la venda dels actius de les microempreses, tant a través de venda directa per accés extern al catàleg dels clients, com a través de la realització de subhastes electròniques periòdiques.

En els 2 casos a través de la creació d´una plataforma de liquidació que serà un portal electrònic públic, d´accés gratuït i universal.

Plans de reestructuració

La Llei Concursal introdueix els plans de reestructuració per a evitar la insolvència i per a ajudar a superar-la. Se suprimeixen així els actuals instruments pre-concursals.

Els plans de reestructuració permeten actuar de manera prèvia als instruments pre-concursals, sense associar-se al concurs i amb característiques que incrementen la seva eficàcia.

La seva introducció provocarà una reestructuració més primerenca, i amb majors probabilitats d´èxit, i contribuirà a la descongestió dels jutjats i a una major eficiència del concurs.

Les empreses podran acollir-se als plans de reestructuració en una situació de probabilitat d´insolvència, de manera prèvia a la insolvència imminent que s´exigeix per a poder recórrer als actuals instruments.

A més, el contingut dels plans de reestructuració és més ampli i els creditors tenen llibertat per a establir les mesures que considerin oportunes per a frenar la crisi de solvència del deutor.

Quant als creditors que es vegin afectats pel pla de reestructuració, aquests hauran d´agrupar-se per classes depenent de l´interès comú.

Els creditors de crèdits que tinguin igual rang per al concurs de creditors formaran part d´una mateixa classe, únicament podran separar-se si hi ha raons justificades.

Per part seva, apareix la figura de l´expert en la reestructuració. Aquest podrà intervenir en la fase pre-concursal quan ho sol·liciti el deutor, els creditors que representin més del 50% del passiu que pogués veure´s afectat o quan se sol·liciti l´homologació d´un pla que no hagués estat aprovat per les classes de creditors o els socis.

A més, es redueix de 5 a 3 anys la durada del pla de pagaments del deutor.

Pre Pack Concursal

El Pre Pack Concursal permetrà a les empreses vendre 1 o més unitats productives per a obtenir fons i fer front als seus deutes abans que es produeixi la sol·licitud de concurs de creditors.

Dret a una segona oportunitat

La nova Llei Concursal modifica el procediment de segona oportunitat: amplia la relació de deutes exonerables i introdueix la possibilitat d´exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments.

Això permetrà al deutor mantenir el seu habitatge actual i si fos un autònom, continuar amb la seva activitat.

És a dir, els tràmits se simplifiquen i ja no serà necessària la liquidació prèvia dels béns del deutor per al perdó dels seus deutes.

Déjanos tus datos

A més, les exoneracions previstes de fins a 1.000 € enfront d´Hisenda i altres 1.000 € amb la Seguretat Social augmenten fins a 10.000 € per a les persones físiques.