En què consisteix l´embargament d´Hisenda?

L´Agència Tributària és l´organisme encarregat de gestionar i recaptar els impostos a Espanya. En aquest sentit, l´Agència Tributària pot realitzar embargaments sobre els béns i actius de les persones físiques o jurídiques que deguin imposats.

El cobrament dels deutes tributaris és un poder atribuït a l´Administració. Les entitats financeres estan autoritzades per a exercir el servei de caixa en administracions i delegacions.

Encara que no tenen responsabilitat en la gestió ni són considerades òrgans de recaptació, sí que actuen com a entitats col·laboradores a l´hora de recaptar els impostos.

La recaptació d´aquests tributs pot realitzar-se en període voluntari o en període executiu. No obstant això, quan els pagaments no s´abonen en aquests temps, l´Administració pot procedir a l´embargament dels béns del contribuent fins a satisfer per complet el deute.

Pagament dels impostos en període voluntari

Tots tenim un termini per a realitzar els nostres pagaments dels nostres impostos a Hisenda. Aquests pagaments es realitzen per iniciativa pròpia. Les liquidacions practicades per l´Administració han d´abonar-se en període voluntari. Quan el contribuent no abona el deute en període voluntari, s´inicia la recaptació en període executiu. La recaptació s´efectua pel procediment de constrenyiment, mitjançant la notificació d´una provisió de constrenyiment que és l´acte de l´Administració que ordena l´execució contra el patrimoni del deutor.

Recàrrecs període executiu

Hi ha tres tipus de recàrrecs en aquest temps:

– Executiu: és un recàrrec del 5% i s´aplica quan se satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari, abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

– De constrenyiment reduït: aquest recàrrec del 10% s´assigna quan se satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans que finalitzi el termini previst per a l´ingrés dels deutes en període executiu notificades mitjançant provisió de constrenyiment.

– De constrenyiment ordinari: s´aplica un recàrrec del 20% quan no corresponguin els dos recàrrecs anteriors, és a dir, quan l´abonament es produeix després d´haver finalitzat el termini per al pagament en període executiu.

Aquests recàrrecs són incompatibles entre si i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en període voluntari. L´únic recàrrec que és compatible amb els interessos de demora és el recàrrec de constrenyiment ordinari (amb el 20%).

El procediment de l´embargament dels béns del deutor

Si finalitzat el termini estipulat en la provisió de constrenyiment el contribuent no abona el seu deute tributari, es dicta una Provisió d´Embargament dels seus béns. D´aquest mode es procedeix al cobrament de les quantitats que deu, el recàrrec de constrenyiment, els interessos i, si és el cas, a les costes del procediment de constrenyiment produïdes.

En el procés d´embargament d´Hisenda es determina els béns inembargables, els béns embargables i l´ordre en el qual s´efectuen els embargaments. Segons la normativa, l´embargament de béns es duu a terme en el següent ordre:

– Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. Si existeix algun compte la titularitat del qual correspon a diverses persones, només s´embarga la part que concerneix al deutor.

– Crèdits, efectes, valors i drets realitzables en l´acte o a curt termini (a menys de 6 mesos). Poden ser alienats amb independència de la data d´amortització definitiva. La venda es realitza a través dels mercats secundaris oficials en les millors condicions possibles i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l´import total del deute.

– Sous, salaris i pensions. Aquests conceptes estan destinats a finançar les necessitats elementals del deutor. D´acord amb l´article 607 de la Llei d´Enjudiciament Civil, és inembargable el salari, sou, jornal, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

– Béns immobles. Per a poder embargar un immoble és necessari que sigui propietat del deutor. Si un bé propietat del deutor, segons escriptura pública, no consta al seu nom en el Registre, per no haver-lo presentat, Hisenda pot instar la seva inscripció i després embargar-lo. Segons l´article 140 del Reglament Hipotecari, en un primer moment se suspèn l´embargament i es pren anotació de la suspensió i, més tard, es requereix al que es consideri amo perquè inscrigui el seu domini i, en cas de negar-se, es pot sol·licitar de manera judicial.

– Interessos i rendes. Si l´embargat són rendes obtingudes per empreses o activitats comercials, industrials i agrícoles, es pot nomenar un administrador o interventor. Quan les rendes que es tenen intenció d´embargar corresponen als drets d´explotació d´una obra protegida per la Llei de Propietat Industrial, es consideren salaris.

– Establiments mercantils o industrials. S´estén una diligència, on constin inventariats tots els béns i drets existents en cada establiment embargat, així com els útils que s´embarguen. A més, s´ha de fer l´anotació preventiva d´embargament en el Registre de Béns Mobles.

– Joies, metalls preciosos i antiguitats.

– Béns mobles. L´article 92.4 del Reglament de facturació, relatiu a l´embargament d´automòbils, camions, motocicletes, embarcacions, aeronaus o altres vehicles, assenyala que es notifica l´embargament al deutor perquè en un termini de 5 dies el posi a la disposició dels òrgans de recaptació, amb la seva documentació i claus. Si no ho fa, es dona ordre a les autoritats per a la captura, dipòsit i precinte d´aquests béns.

– Crèdits realitzables a llarg termini (a més de 6 mesos). L´embargament es duu a terme mitjançant una diligència d´embargament que ha d´identificar els valors coneguts per l´Administració i comprèn un nombre de valors que cobreixi l´import total del deute.

Quins béns són inembargables

Són inembargables el mobiliari i el parament de la llar, a més de les robes del deutor i de la seva família, que no puguin considerar-se superflus. En general, els béns com a aliments, combustible i altres que, segons el parer del tribunal, resultin imprescindibles perquè el deutor i les persones que d´ell depenen puguin atendre amb dignitat a la seva subsistència.

Així mateix, els llibres i instruments necessaris per a l´exercici de la professió, art o ofici al fet que es dediqui el deutor són inembargables quan el seu valor no guardi proporció amb la quantia del deute reclamat.

Déjanos tus datos

Altres havers inembargables són els béns sacres i els dedicats al culte de les religions legalment registrades, les quantitats expressament declarades inembargables per Llei i els béns declarats inembargables pels Tractats ratificats per Espanya.