Aquesta és una pregunta essencial que ens hem de fer quan ens plantegem iniciar una activitat. És a dir, com a autònom o nou empresari individual quin és el règim fiscal que em correspon. En aquest article t’expliquem de manera clara i resumida les teves opcions fiscals.

ACTIVITAT:

En primer lloc hem de saber que el tipus d’activitat a la què ens dedicarem és un primer factor determinant, doncs no totes les activitats poden acollir-se a segons quin règim fiscal. Tanmateix, el volum, és a dir, el nivell de facturació i/o de compres també ens pot condicionar. En el següent apartat exposem els motius.

OPCIONS FISCALS (de renda o IRPF) per a autònoms:

Quan iniciem un negoci i ens donem d’alta al cens d’hisenda, adquirim personalitat jurídica i ens convertim en subjectes fiscals passius. Com a tals, podem quedar encasellats en un d’aquests tres règims fiscals: El Règim d’Estimació Objectiva (EO)  també conegut com a Mòduls, el Règim d’Estimació Directa Simplificada (EDS) i el Règim d’Estimació Directa Normal (EDN). Veiem quines són les principals característiques de cadascuna:

  • ESTIMACIÓ OBJECTIVA (EO) ó MÒDULS

Administrativament, aquesta és l’opció més senzilla, ja que es redueixen molt les obligacions i els compromisos a assumir. Això és així perquè generalment no ens haurem d’ocupar de llibres comptables ni fer càlculs per deduir el resultat del
trimestre o exercici, sinó que la tributació es determina en funció d’uns indicadors o “mòduls” als que s’apliquen uns percentatges (segons uns criteris) que acaben definint els imports trimestrals a pagar. Aquest és l’únic cas en què no paguem segons el que guanyem, sinó segons uns càlculs dependents de les característiques del negoci. Com podem imaginar, això serà beneficiós quan més elevats siguin els nostres rendiments.  

Ara bé, com hem dit abans, no totes les activitats poden acollir-se a aquest règim d’EO per mòduls, sinó que serà necessari acomplir una sèrie de requisits. El principal és que la nostra activitat estigui inclosa a l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En aquest article del BOE haurem de comprovar si l’activitat que exercim està inclosa en les seves taules respectant el règim d’iva que ens correspongui.

L’altre aspecte a tenir present és que en l’any immediat anterior no haguem tingut uns INGRESSOS superiors a 250.000€ (rendiments íntegres) ni haguem expedit factures per un valor superior a 125.000. Aquesta és una mesura “transitòria” per als exercicis 2016 a 2020, perquè estava prevista una reducció d’aquestes mesures a 150.000 i 75.000 a partir del 2020, però pel que sembla, el govern espanyol segueix mantenint els barems dels darrers anys.

Això no és tot, perquè en l’apartat de COMPRES també existeixen límits. El nostre volum de compres o adquisició de bens i serveis (exceptuant les operacions d’immobilitzat) de l’exercici anterior no pot superar els 250.000€ anuals (iva exclòs). Aquesta
quantia també es manté de manera transitòria, tot i que el govern té intenció de reduir-la a 150.000€.

Aquestes són les mesures principals, però si volem mantenir-nos en aquest règim de mòduls, també haurem de respectar altres tipus de requisits més evidents però que tampoc podem ignorar. En el respectiu apartat de la web de l’AEAT hi trobarem tota la informació que fa al cas. 

Finalment, a nivell mercantil, no hem de portar llibres comptables, simplement conservar les factures emeses, les rebudes i els justificants dels mòduls aplicats. En cas d’haver-hi, caldrà portar un control de les inversions en immobilitzat mitjançant un llibre de béns d’inversió i taules d’amortització.

Hi ha excepcions però, com és en el cas de les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals en què el rendiment es calcula en funció del volum d’operacions, aleshores sí que haurem de portar llibre registre de vendes o ingressos.

  • ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA (EDS)

De forma genèrica, poden acollir-se a la modalitat d’EDS les activitats amb una xifra de negocis (de l’any anterior) inferior a 600.000€ i que per incompliment de condicionants no poden acollir-se als règims d’EO o EDN.

En els casos d’estimacions directes, la situació canvia i la tributació recau sobre els rendiments nets de l’activitat. Per tant, caldrà calcular el resultat de l’exercici respectant les normes de l’Impost de Societats (ingressos menys despeses) seguint el mateix esquema de les EDN.

Les obligacions comptables de les activitats empresarials passen per la confecció d’un llibre d’ingressos i despeses, i en cas d’existir-ne, el de bens d’inversió.

  • ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL (EDN)

I en tercer lloc tenim l’EDN, una modalitat per a empresaris amb una facturació (a l’any immediat anterior) superior als 600.000€ anuals, o bé, si hem renunciat al règim d’EDS.

Igual que en el cas de l’EDS, el rendiment net es calcula per la diferència d’ingressos i despeses, que representarà la base imposable a tributar.

Pel que fa als llibres comptables, les activitats no mercantils o empresarials (agrícoles, ramaderes i artesanals) hauran de fer el llibre registre d’ingressos i el de compres i despeses, i el de bens d’inversió. Aquest darrer només en cas d’haver-ni.

En canvi, les activitats empresarials o mercantils hauran de fer una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç respectant el Pla General Comptable

Bé, fins a aquí hem exposat de forma resumida quines són les alternatives fiscals que ens podem trobar a l’hora de tributar quan volem iniciar una activitat econòmica. Per a major comprensió ho hem esquematitzat en la següent taula:

Imagen1

Déjanos tus datos

En qualsevol cas, però, abans de prendre una decisió és recomanable consultar a un professional o grup de professionals. A gestoriadepimes.com trobaràs tot l’assessorament que necessites.