El Congrés dels Diputats ha aprovat de manera definitiva la Llei de Creació i Creixement Empreses (Crea i Creix) dirigida a facilitar la creació d´empreses, reduir obstacles reguladors, lluitar contra la morositat i impulsar el seu creixement i expansió.

La Llei Crea i Creix és una de les principals reformes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dirigida a fomentar el dinamisme del teixit productiu i donar resposta a les demandes i recomanacions dels diferents organismes internacionals. La norma ha comptat amb un ampli suport en el Congrés dels Diputats, fruit de l´intens diàleg i col·laboració parlamentària, amb les Comunitats Autònomes i tots els actors econòmics, que ha permès la incorporació de millores durant la seva tramitació.

Crear una empresa serà més fàcil i més ràpid

Amb la Llei Crea i Creix es facilitarà la creació d´una empresa, reduint els seus costos econòmics i facilitant els seus tràmits de constitució.

Així, es podrà constituir una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d´1 euro (avui dia, el mínim legal exigit és de 3.000 euros), fent molt més fàcil la creació de nous negocis i fomentant l´emprenedoria.

A més, facilitarà la constitució d´empreses per via telemàtica a través de la finestreta única. Això permetrà una reducció en els terminis de creació, els costos notarials i els de registre.

No obstant això, s´introdueixen les següents mesures de protecció als creditors reforçades per a les societats amb capital inferior a 3.000 euros.

• L´obligació de destinar a la reserva legal, almenys, el 20% dels beneficis obtinguts fins que capital i reserves legals aconsegueixin el mínim de 3.000 euros

• En cas de liquidació, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a fer front a les obligacions de pagament, el socis hauran de respondre solidàriament de la quantitat restant entre el capital subscrit i 3.000 euros

Mesures per a afavorir el creixement de les empreses

De manera addicional, l´avantprojecte de Llei millora l´eficiència del marc regulador de les activitats econòmiques en simplificar la legislació existent, eliminar regulacions innecessàries i establir procediments més àgils.

Es modifica la Llei de mesures de liberalització del comerç, ampliant-se el catàleg d´activitats econòmiques exemptes de llicència. S´incorporen al llistat de la normativa bàsica estatal les activitats que hagin estat considerades innòcues per almenys una comunitat autònoma.

Així mateix, es modifica la Llei de Garantia d´Unitat de Mercat per a reforçar la cooperació entre les diferents Administracions Públiques i els mecanismes de protecció d´empreses i consumidors enfront de mesures que no respectin els principis de proporcionalitat i necessitat.

Reforç del finançament

També apareixen mesures per a millorar els instruments de finançament del creixement empresarial com a alternativa al finançament bancari. Destaquen:

Micromecenatge o finançament participatiu: la regulació nacional s´adapta a la normativa europea, introduint més flexibilitat perquè aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa. Es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vies per a agrupar els inversors i reduir costos de gestió. I per a ampliar els projectes empresarials elegibles s´eleven els llindars d´inversió per projecte (de 2 a 5 milions d´euros) i es modifiquen els límits d´inversió per projecte per a inversors minoristes (el més alt entre 1.000 euros o el 5% de la riquesa).

Impuls de la indústria del capital de risc: s´amplien el tipus d´empreses en les quals poden invertir aquestes entitats, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic.

Institucions d´inversió col·lectiva: s´elimina el caràcter obligatori de l´informe trimestral, s´estableixen els mitjans telemàtics com a mitjà de comunicació per defecte, i es flexibilitza el règim de diversificació d´inversions de les entitats de capital de risc.

Mesures per a lluitar contra la morositat

I la nova normativa també inclou mesures per a avançar en la lluita contra la morositat en les operacions comercials. Les més importants són:

• Obligació d´expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials a empreses i autònoms per a garantir una major traçabilitat i control de pagaments.

• Les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts en la Llei de Morositat no podran accedir a una subvenció pública o ser entitat col·laboradora en la seva gestió.

• Creació d´un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que farà un seguiment i anàlisi de les dades dels terminis de pagaments i promourà bones pràctiques.

La nova Llei Crea i Creix ha estat aprovada aquesta setmana pel Congrés, concloent així la seva tramitació parlamentària. Només queda pendent la seva publicació en el BOE i la seva entrada en vigor.

Déjanos tus datos

Com veus, s´obre una gran oportunitat per a posar en marxa aquest nou projecte de creació d´una pime que tens al cap.