Ampliat el termini de sol·licituds fins a desembre de 2024.

Fa uns mesos, us informem: ja estan obertes totes les convocatòries de Kit Digital per a pimes i autònoms del Segment I, II i III.

El 15 de març finalitzava el període de sol·licituds de la primera convocatòria de Kit Digital, la segona convocatòria acabava el 2 de setembre i la convocatòria del Segment III concloïa el 20 d’octubre.

Ara, després de les últimes informacions del Govern, i tal com apunten des de Red.es, s’amplia el termini de sol·licituds per a obtenir el Bo Digital.

D’aquesta manera, les pimes i autònoms de menys de 50 persones ocupades podran sol·licitar el seu Kit Digital fins al 31 de desembre de 2024.

El Kit Digital és un programa d’ajudes econòmiques, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, amb l’objectiu d’aconseguir la digitalització d’autònoms i pimes.

Qui pot beneficiar-se?

El Kit Digital va dirigit a Pimes i autònoms d’entre 1 i 49 treballadors que compleixin amb els requisits establerts pel Govern.

Aquestes empreses podran rebre un bo de fins a un màxim de 12.000€ en ajudes en funció del segment al qual es trobin, que hauran d’utilitzar en la digitalització dels seus negocis triant les solucions digitalitzadores del Kit Digital que millor s’adaptin a les necessitats dels seus negocis.

• Segment I: de 10 a 49 empleats → 12.000 €

• Segment II: de 3 a 9 empleats → 6.000 €

• Segment III: de 0 a 2 empleats i autònoms → 2.000 €

Quines empreses estan excloses del Kit Digital?

No podran ser beneficiàries del Bo Digital:

• Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació de solucions de digitalització.

• Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.

• Els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.

• Les persones en situació d’autoocupació que tinguin la consideració d’autònoms societaris.

• Els autònoms col·laboradors en els termes previstos en la normativa aplicable.

• Les unions temporals d’empreses (UTES).

A més, per a la segona i tercera convocatòria de Kit Digital s’exclouen també les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital.

Ampliat el termini de sol·licitud fins a desembre de 2024

Els autònoms i les empreses de menys de 50 persones treballadores podran sol·licitar fins a desembre de 2024 les ajudes de Kit Digital.

Requisits han de complir les empreses

Per a ser beneficiàries del bo Kit Digital les empreses del Segment I han de complir els següents requisits:

• Ser petites empreses o treballadors autònoms amb domicili fiscal situat en territori espanyol.

• Tenir la consideració de petita empresa o microempresa.

• Estar inscrita en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.

• Si s’ha fet un canvi del Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Administració Tributària Foral i viceversa, es tindrà en consideració el període que hagi romàs inscrit en tots dos.

• No tenir la consideració d’empresa en crisi.

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

• No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

La companyia no pot estar culpable en cap altra de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• No superar el límit d’ajudes de minimis.

• Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime.

Com sol·licitar l’ajuda de Kit Digital

1. Registrar-se en l’àrea privada d’acelerapyme.es i completar el test d’autodiagnòstic digital que no porta més de 10 minuts.

2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà triar una o diverses de les quals s’indiquen en el catàleg que es pot consultar en acelerapyme.es.

3. Sol·licitar l’ajuda en la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

Una vegada es comprova que l’empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari podrà consultar en acelerapyme.es el catàleg de solucions bàsiques de digitalització que ofereix el programa Kit Digital i el catàleg d’agents digitalitzadors. Haurà de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb els quals desenvolupar les solucions de digitalització que millor s’adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran de manera directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Quines solucions digitals estan a disposició?

Una vegada concedida l’ajuda el prestador de serveis i l’autònom disposen d’un termini màxim de 6 mesos per a posar-la en marxa. Si no s’utilitza l’ajuda en aquest termini es perdrà aquest dret.

A continuació detallem les solucions existents:

• Lloc web i Presència bàsica en Internet, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei.

• Comerç electrònic, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei.

• Gestió de xarxes socials, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei.

• Gestió de Clients, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei i només inclou un usuari.

• Business Intelligence i Analítica, fins a 1.500 euros amb 12 mesos de prestació de servei i només inclou un usuari.

• Gestió de Processos, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei i només inclou un usuari.

• Factura electrònica, fins a 1.000 euros con12 mesos de servei i un usuari.

• Serveis i eines d’Oficina Virtual, amb 12 mesos de prestació de serveis i fins a 250 euros per usuari amb un màxim de dos.

• Comunicacions Segures, amb 12 mesos de prestació de serveis i fins a 125 euros per usuari amb un màxim de dos.

• Ciberseguretat, amb 12 mesos de prestació de serveis i fins a 125 euros per dispositiu amb un màxim de dos.

• Presència avançada en Internet, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei.

Déjanos tus datos

• Marketplace, fins a 2.000 euros amb 12 mesos de prestació de servei.