Fins al 28 de febrer de 2022

Encara que sembla que a poc a poc millora la situació sanitària i amb això l’econòmica, determinats sectors no han recuperat els nivells de facturació previs. Per això es prorroguen les mesures de suport als autònoms.

Encara que la pròrroga és total i els canvis són mínims, analitzem la lletra petita d’aquestes ajudes a treballadors autònoms afectats per la crisi del *Covid19.

Exempcions de quotes per als autònoms que reprenguin la seva activitat

Es prorroga fins al 31 de gener de 2022 el sistema d’exempcions de quotes per als treballadors autònoms que fins al 30 de setembre estiguessin rebent alguna modalitat de prestació extraordinària per cessament d’activitat. L’esquema d’exoneracions en les cotitzacions socials és el següent: exempció del 90% de les cotitzacions corresponents al mes d’octubre; del 75% de les quals corresponen a novembre; del 50% de les quals corresponen a desembre i del 25% de les de gener per als treballadors autònoms que reprenguin la seva activitat.

Per a acollir-se a aquest sistema d’exempcions en cotitzacions socials, el treballador autònom haurà de complir els següents requisits:

• Mantenir l’alta com a treballador autònom fins a, almenys, el 31 de gener de 2022.

• Haver rebut, fins al 30 de setembre, alguna de les modalitats de prestació extraordinària per cessament d’activitat.

La base de cotització a l’efecte de la determinació de l’exempció serà la que resulti d’aplicació en cadascun dels mesos en què s’apliquin les exempcions.

Aquesta ajuda, que estarà disponible des de l’1 d’octubre de 2021 fins al 31 de gener de 2022, és incompatible amb el cobrament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Prestació extraordinària per suspensió temporal de l’activitat

La nova pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per suspensió temporal de l’activitat fins al 28 de febrer de 2022 es manté amb les mateixes condicions, devent els treballadors autònoms complir amb els següents requisits:

• Estar donat d’alta com a treballador autònom, almenys, 30 dies abans de l’entrada en vigor de les restriccions per les quals queda suspesa la seva activitat.

• Trobar-se al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS). Si no es complís aquest requisit, se’l convidarà a fer-lo.

• Demostrar una caiguda en la facturació del 75% dels seus ingressos comparant l’últim trimestre de 2019 amb l’últim trimestre de 2021. Així mateix, el límit de rendiments nets que no podran superar per a rebre aquesta ajuda extraordinària s’eleva fins al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) actual que recordem ja és de 965 euros al mes en 14 pagues. Això significa que s’atorgarà a qui no depassi en el tercer i quart trimestre els 5.066,25 euros.

La quantia d’aquesta prestació és del 70% de la base mínima de cotització corresponent a l’activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicilio persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dues o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Es tindrà dret a aquesta prestació des de l’endemà a l’entrada en vigor de la suspensió de l’activitat o, si és anterior al 30 de setembre, des de l’1 d’octubre de 2021 fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura o fins al 28 de febrer de 2022 si aquesta última data fos anterior. Durant la vigència de la prestació, l’autònom continuarà cotitzant i estarà exonerat del pagament de cotitzacions socials.

El percebo de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del Salari Mínim Interprofessional, amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, així com amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi

Els treballadors autònoms que ja vinguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi fins al 30 de setembre de 2021 podran continuar fent-ho fins al 28 de febrer de 2022, sempre que compleixin els següents requisits:

• Estar donat d’alta a data d’1 de febrer de 2021 i romandre en alta mentre es cobri la prestació. Tenir dret al cobrament de la prestació per cessament d’activitat durant 12 mesos interromputs.

• No haver complert l’edat de jubilació.

• Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

• Acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el tercer i quart trimestre de 2019, així com no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros.

• En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-se, al temps de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

• No tenir consumit el dret al cobrament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat compatible amb un treball per compte propi. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació.

• Ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS) la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

L’import d’aquesta prestació serà del 70% de la base reguladora.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms podrà ser compatible amb el treball per compte d’altri quan els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d’altri no podran superar 2,2 vegades l’SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import del SMI. L’import d’aquesta prestació serà del 50% de la base de cotització.

Aquells que vinguessin gaudint d’alguna de les prestacions per cessament d’activitat però que no puguin accedir a aquesta prestació, podran sol·licitar una prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que compleixin els següents requisits:

• Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o REMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.

• No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre de 2021 superiors a 75% del SMI en aquest període.

• Acreditar en el quart trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors al 75% dels haguts en el quart trimestre de 2019.

L’import de la prestació serà del 50% de la base de cotització però, quan convisquin en un mateix domicilio persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dues o més membres tinguin dret a aquesta o una altra prestació de cessament d’activitat, la quantia d’aquesta prestació serà del 40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms de temporada

S’ha aprovat també la pròrroga de la prestació per a treballadors autònoms de temporada que podran continuar acollint-se a la prestació extraordinària de cessament d’activitat sempre que es compleixin els següents requisits:

• Acreditar que s’ha estat donat d’alta durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos al llarg dels anys 2018 i 2019.

• No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de seixanta dies durant el tercer i quart trimestres de l’any 2021.

• No obtenir durant el tercer i quart trimestres de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros.

• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Es considerarà que l’autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que l’alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l’activitat.

Déjanos tus datos

Aquestes serien les condicions de la nova pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat per a treballadors autònoms que, en general, es prorroguen fins al 28 de febrer de 2022, a excepció de les exempcions en cotitzacions socials la vigència de les quals finalitza el 31 de gener de 2022.