Fins a 30.000 per beneficiari

ICEX España Exportació i Inversions posa en marxa ICEX LOCALITZA per a donar suport a la implantació o consolidació prolongada en el temps de les pimes espanyoles fos dels Estats membres de la Unió Europea. Els mercats prioritaris en LOCALIZA 2021 són el Regne Unit, Àsia i els països del Mediterrani Sud i Oriental.

Els projectes presentats poden pertànyer a qualsevol sector d’activitat, podent-se implantar com a filial, sucursal o oficina de representació. No cal que les mateixes estiguin constituïdes en el mercat seleccionat en el moment de presentar la sol·licitud però sí que ha d’existir, tanmateix, justificació documental d’haver iniciat el procés. Per a això, s’exigirà evidència de la seva constitució en el moment de la defensa de les despeses considerades com a susceptibles de suport.

L’objectiu de ICEX LOCALITZA és convertir-se en un element afavoridor de la nova implantació o consolidació en tercers mercats de les pimes espanyoles que compleixin amb els següents requisits:

– Comptin amb marca pròpia.

– Presenten un acord viable i de qualitat en el mercat seleccionat, tant per al mercat domèstic com el de destí d’implantació.

– No tinguin deute contret amb ICEX.

– Compleixin amb l’article 13 de la Llei General de Subvencions que regula els requisits dels beneficiaris i que no es trobin en situació d’empresa en crisi. El règim de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

Els criteris per a la selecció dels projectes són:

Viabilitat del projecte presentat.

Qualitat d’aquest.

Àrea geogràfica d’implantació triada per l’empresa.

Despeses subvencionables

Despeses que hagin estat realitzats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. De manera excepcional, podran ser objecte d’ajuda les despeses prèvies, de constitució i de primer establiment que hagin estat realitzats entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

La subvenció serà del 50% de les despeses considerades com a susceptibles de suport amb un límit màxim de 30.000 euros per beneficiari, podent presentar una mateixa empresa per al seu suport fins a un màxim de tres projectes.

Les despeses subvencionables són els establerts en els següents tres blocs:

Despeses prèvies, de constitució i primer establiment: estudis de viabilitat, despeses de constitució i despeses d’assessorament extern directament relacionats amb la constitució de la filial, sucursal o oficina de representació.

Despeses de promoció: recerca de mercats, material de difusió i promoció, contractació de serveis especialitzats per a l’adaptació gràfica de la marca al mercat d’implantació, desenvolupament de programes informàtics i aplicacions mòbils amb finalitats promocionals, publicitat, accions de posicionament i màrqueting en xarxes socials, accions promocionals, patrocinis comercials, relacions públiques, participació en fires, assistència en el mercat de destí a congressos i fòrums especialitzats i despeses derivades de consultes i subscripcions en matèria d’informació sobre concursos i licitacions, exclusivament per al mercat de destí.

Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació: registre de patents i marques exclusivament per al mercat d’implantació i registro dominis web, defensa de la marca en el mercat objectiu i homologacions i certificacions dirigides al mercat de destí, així com certificacions i prequalificacions davant grans clients en aquest mercat.

Déjanos tus datos

Termini de presentació de sol·licituds

30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el BOE de la corresponent convocatòria, és a dir, des de les 00.00 hores del dimarts 21 de setembre fins a les 24 hores del dimecres 20 d’octubre i només es podrà fer per via telemàtica.