El Consell de Ministres ha aprovat el fons d´ajudes directes a autònoms i pimes per un valor total de 7.000 milions d´euros. Aquest pla de suport a les empreses suposa ajudes directes d´entre 3.000 i 200.000 euros. Les compensacions es concediran per una caiguda de la facturació de al menys el 30%, respecte a 2019, en els sectors més afectats per les restriccions.

Aquests ajuts tenen un caràcter finalista, és a dir, han de ser usades per pagar factures i deutes de subministraments, proveïdors i nòmines. Els autònoms en mòduls percebran una quantitat de 3.000 euros. Per la seva banda, la resta dels autònoms rebran entre 4.000 i 200.000 euros en funció de la seva mida i la caiguda d´ingressos patida.

Quantia de les ajudes

Les comunitats autònomes han d´establir els criteris per a les ajudes per destinatari, de manera que no se superin els següents límits màxims:

A) 3.000 euros quan es tracti d´empresaris o professionals que apliquin el règim d´estimació objectiva.

B) Per a aquells empresaris i professionals en estimació directa el volum d´operacions hagi caigut més d´un 30% l´any 2020 respecte a l´any 2019, l´ajut màxim que es concedirà serà de:

a) El 40% de la caiguda de l´volum d´operacions en l´any 2020 respecte de l´any 2019 que superi dit 30% per a empreses amb màxim 10 empleats.
b) El 20% de l´import de la caiguda de l´volum d´operacions en l´any 2020 respecte de l´any 2019 que superi dit 30%, en el cas d´empreses que tinguin més de 10 treballadors

L´ajuda no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

En què consisteixen els ajuts?

Es tracta d´ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reduir l´endeutament de el sector privat.

Aquestes ajudes directes s´han d´utilitzar per pagar els deutes, pagaments a proveïdors i creditors.

També podrà utilitzar-se per afrontar els costos fixos considerats elegibles, sempre que s´hagin meritat entre l´1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021. Aquests costos hauran de procedir de contractes anteriors a el 12 de març de 2021.

Tindran prioritat els pagaments a proveïdors, per ordre d´antiguitat. I cas que sigui procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció nominal del deute amb aval públic.

Ajudes directes a autònoms i empreses – Requisits

Aquests ajuts estan destinats als empresaris i professionals que compleixin els requisits següents:

– Ser autònom o empresa no financera i estar inclosos en el llistat CNAE de la norma.

– Tenir el seu domicili fiscal en territori espanyol (si es tracta d´entitats no residents, hauran d´operar a Espanya a través d´establiment permanent).

– Estar a l´corrent de l´reintegrament de subvencions públiques.

– Estar a l´corrent d´obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.

– Que el volum d´operacions anual declarat el 2020 hagi caigut un 30% respecte a 2019 (declarat o comprovat per l´Administració, en l´impost d´IVA o tribut directe equivalent).

Si tributes per estimació objectiva en l´IRPF, podràs ser beneficiari igualment si la teva activitat està inclosa en el llistat CNAE.

Per a grups consolidats, que tributen en l´Impost de Societats en el règim de tributació consolidada, el grup serà el destinatari, no cadascuna de les entitats de forma independent. La caiguda de l´activitat es determinarà com la suma de tots els volums d´operacions de el grup.

Compromisos

Els destinataris d´aquestes mesures assumeixen els següents compromisos:

1. Han de mantenir l´activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.

2. No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.

3. No aprovar increments en les retribucions de l´alta direcció durant un període de dos anys des aplicació d´alguna de les mesures.

Com se sol·liciten els ajuts

Les encarregades de concedir les ajudes Covid seran les comunitats autònomes, que encara han de fixar quins són els criteris d´assignació d´ajuda per destinatari. Per tant, caldrà esperar que es publiquin les convocatòries per cada comunitat.

Com a màxim podran concedir les ajudes directes fins al 31 de desembre de 2021.

Un cop hagis resultat beneficiari, hauràs de justificar el manteniment de l´activitat per a la qual te l´han concedit fins al 30 de juny de 2022. En cas d´incompliment, hauries de tornar tota l´ajuda.

Déjanos tus datos