Operacions Vinculades: Què són i Qui està Obligat.

Quan s´han de declarar?

Les operacions vinculades són un tipus d´operacions que s´han posat sota l´atenta mirada d´Hisenda en considerar-les possibles subterfugis per al frau fiscal. Les operacions vinculades són aquelles relacions mercantils que es desenvolupen per persones físiques o jurídiques amb alguna mena d´unió entre si i, en un intent per evitar el frau fiscal, cal declarar-les en el Model 232. Saps si estàs obligat?

Què és una operació vinculada?

Les operacions vinculades són aquelles que realitzen les entitats o persones físiques entre elles i tenen un contingut econòmic. Es consideraran persones o entitats vinculades les següents:

– Una entitat i els seus socis o partícips.

– Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l´exercici de les seves funcions.

– Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

– Dues entitats que pertanyin a un grup.

– Una entitat i els consellers o administradors d´una altra entitat, quan totes dues entitats pertanyin a un grup.

– Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

– Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis.

– Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l´estranger.

Qui estan obligats a presentar el model oficial?

Estaran obligats a presentar el model oficial i emplenar la informació d´operacions amb persones o entitats vinculades els contribuents de l´impost de societats i de l´impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d´atribució de rendes constituïdes a l´estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

– Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l´import de la contraprestació del conjunt d´operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d´acord amb el valor de mercat.

– Operacions específiques, sempre que l´import conjunt de cadascuna d´aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.

– Quan existeixin operacions del mateix tipus que al seu torn utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l´import del conjunt d´aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l´entitat.

– Si s´aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en haver obtingut rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

– En aquells casos en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.

Quan no és obligatori emplenar la informació d´operacions amb persones o entitats vinculades del model 232?

No serà obligatori respecte de les següents operacions:

1. Les realitzades entre entitats que s´integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del que es preveu en l´article 65.2 de la *LIS.

2. Les realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d´interès econòmic, les unions temporals d´empreses i les societats de desenvolupament industrial regional. No obstant això, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d´unions temporals d´empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s´acullin al règim establert en l´article 22 de la *LIS.

Quin és el termini de presentació del model oficial?

El model 232 ha de presentar-se durant el mes onze després de la conclusió del període impositiu. És a dir, per a aquelles empreses el tancament d´exercici de les quals fiscal sigui 31 de desembre, el termini de presentació del model 232 és de l´1 al 30 de novembre de cada any.

La presentació té que realitzés en format electrònic a través de la seu electrònica de l´Agència Tributària, i ha de contenir informació sobre:

– Operacions amb persones o entitats vinculades.

– Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d´aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (*Patent Box).

– Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals.

Com es presenta el model 232?

Obligatòriament ha de presentar-se per via electrònica, bé a través de la Seu electrònica de l´Agència Estatal d´Administració Tributària, o bé des de la pàgina de l´Agència Tributària. Aquesta presentació pot ser realitzada per:

– Els contribuents de l´impost o, si és el cas, els seus representants legals.

– Els representants voluntaris dels obligats tributaris amb poders o facultats per a presentar electrònicament en nom dels mateixos declaracions i autoliquidacions davant l´Agència Tributària o representar-los davant aquesta.

– Les persones o entitats que ostentin la condició de col·laboradors socials en l´aplicació dels tributs.

Déjanos tus datos

Pot comprovar l´Agència Tributària les valoracions de les operacions vinculades declarades?

L´Administració tributària podrà comprovar que les operacions declarades entre persones o entitats vinculades s´han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, si és el cas, les correccions valoratives que procedeixin respecte de les operacions subjectes a aquest impost, a l´IRPF o a l´impost sobre la renda de no residents que no haguessin estat valorades pel seu valor normal de mercat, amb la documentació aportada pel subjecte passiu i les dades i informació de què disposi.