El BOE ha publicat les condicions a través de les quals una empresa o un autònom pot sol·licitar un quitament del seu deute a la seva entitat financera sempre que aquesta estigui adherida al Codi de Bones Pràctiques. D’aquesta manera es podran sol·licitar un quitament del deute dels crèdits ICO si es compleixen les condicions imposades.

És l’empresa la que ha de dirigir a la seva entitat per fer la sol·licitud. Per facilitar la renegociació del deute d’aquestes empreses en dificultats i s’han aprovat tres mesures: la possibilitat d’estendre el termini d’amortització dels crèdits avalats fins a dotze anys, mantenir l’aval quan els crèdits es converteixin en préstecs participatius i la d’acordar una reducció del deute pendent. Aquesta última seria la d’últim recurs, per a les empreses amb més problemes.

This is box title

– Del 50% del principal avalat pendent de cada operació, si la caiguda de la facturació de l’empresa o autònom el 2020 va ser inferior al 70%

– De fins a 75% de l’import avalat si la caiguda de facturació el 2020 va ser superior al 70%.

En tots els casos, per a optar a aquestes transferències, l’empresa o autònom ha d’haver registrat una caiguda de la facturació en 2020 del 30% i el compte de pèrdues i guanys haurà d’haver presentat un resultat negatiu després d’impostos en l’any 2020.

Extensió del venciment dels crèdits ICO amb aval públic

A aquesta mesura se sumen altres que poden ajudar a flexibilitzar la devolució dels deutes generats durant la crisi. Començant per l’ampliació del període de carència a dos anys i ampliant a 10 anys el període de devolució d’aquests. Aquesta mesura flexibilitza molt les possibilitats de les empreses per tirar endavant sempre que la recuperació econòmica s’estable i fort en els anys vinents.

Conversió de deute en préstecs participatius

Finalment cal afegir la possibilitat de convertir en préstecs participatius els préstecs avalats, previ acord entre l’entitat financera i l’empresa, mantenint la cobertura de l’aval públic. Aquesta era una mesura sol·licitada per les associacions d’empresa per ajudar a reforçar els recursos propis de les empreses beneficiàries, en tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.

Per poder beneficiar-se d’aquesta mesura, l’empresa haurà d’haver tingut una caiguda de la seva facturació del 30% el 2020, amb el compte de pèrdues i guanys de l’any 2020 presentant a més un resultat negatiu després d’impostos. A aquests requisits s’afegeix no estar en mora en cap finançament subscrita amb l’entitat financera i tampoc en concurs de creditors.

Requisits per iniciar el procés de posar

Segons el BOE el primer és una declaració responsable que reflecteixi les operacions financeres que mantingui amb la resta de les entitats financeres.

“Quan un deutor sol·liciti d’una entitat financera adherida a aquest Codi de Bones Pràctiques l’aplicació d’una mesura de les previstes en ell, diferent de l’extensió obligatòria de terminis de venciment per als deutors que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits d’elegibilitat de l’annex II d’aquest Acord, l’entitat ha de sol·licitar-li que aporti una declaració responsable”

Les ampliacions de venciments de les operacions financeres amb aval públic assenyalades en els punts anteriors seran obligatòries per a l’entitat financera quan es compleixin els següents requisits, a més dels requisits establerts en la disposició addicional quarta «Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms» de Reial decret llei 5/2021:

Déjanos tus datos

  1. Que hi hagi intervingut sol·licitud de deutor.
  2. Que l’operació de finançament avalada no estigui en mora (impagada més de noranta dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix client.
  3. Que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de sol·licitud de l’extensió.
  4. Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedint de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor a la data de la sol·licitud de l’extensió.
  5. Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
  6. Que el finançament avalat s’hagi formalitzat abans de la data d’adopció d’aquest Acord de Consell de Ministres.
  7. Que la sol·licitud per part del deutor a l’entitat no sigui més tard del 15 d’octubre de 2021.
  8. Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l’extensió de l’aval, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea.
  9. Que el deutor no hagi estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, ni per delictes de frustració de l’execució, insolvència punible o aixecament en què un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública.
  10. Que la facturació, entesa com a volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut equivalent, tant per a empreses com per a autònoms d’acord amb el règim que s’apliqui hagi caigut un mínim del 30% el 2020 respecte a 2019.

També et pot interessar