La figura de l´autònom col·laborador es va incorporar a la normativa laboral espanyola per a facilitar a les petites i mitjanes empreses la contractació de familiars. Com és lògic, aquests són els qui millor coneixen les interioritats del negoci i, a més, suposen un estalvi de salaris per al propietari de l´empresa en quedar-se els diners, justament, en la família.

No obstant això, si tens un negoci i vols contractar un autònom sota aquesta modalitat o si t´han ofert un contracte d´aquest tipus, has de saber que hi ha diversos requisits. Igualment, en ser donat d´alta en aquesta figura laboral tens una sèrie de drets i obligacions.

Què és un autònom col·laborador?

És una figura del Règim Especial de Treballadors Autònoms a la qual pots acollir-te si ets familiar directe del propietari de l´empresa per a la qual treballaràs.

S´entén com a tal als de primer o segon grau. És a dir, pares, fills, cònjuge o germans respecte al primer, i avis, nets o cunyats quant al segon. A més, pots ser-ho per consanguinitat, adopció o afinitat.

No obstant això, igual que totes les figures laborals hi ha una sèrie de requisits que s´han de complir, al mateix temps que l´estar donat d´alta amb aquesta modalitat comporta una sèrie de drets i obligacions.

Quines condicions s´han de complir

Per a acollir-se sota aquesta fórmula i que l´Administració ho entengui com a tal, el treballador:

• Haurà de treballar habitualment en el negoci. És a dir, no ha de fer-se per a anar al treball de manera esporàdica.

• No podrà estar donat d´alta com a professional per compte d´altri.

• Tenir, almenys, 16 anys. I és que els menors d´aquesta edat, segons l´Estatut dels Treballadors, no poden exercir cap activitat laboral en cap concepte.

• Haurà de conviure en la mateixa casa o ser dependent del titular de l´empresa.

Un cas especial és el de les parelles de fet. Fins a l´any 2015 es va permetre que anessin autònoms col·laboradors. No obstant això, aquest any es va promulgar la Llei de Foment del Treball Autònom, que derogava aquesta opció. Per tant, en l´actualitat, les parelles de fet no poden acollir-se a aquesta figura.

També constitueixen una excepció els autònoms societaris que exerceixen el seu treball a través de la seva societat limitada. Aquests no poden contractar autònoms col·laboradors, tret que posseeixin el 50% de les accions de l´empresa.

Quines són les obligacions dels autònoms col·laboradors?

Una de les particularitats dels autònoms col·laboradors és que les obligacions fiscals són diferents a les que tenen els autònoms comuns. Per a l´Agència Tributària, estan equiparats als treballadors per compte d´altri. Això significa que només hauran de fer una declaració anual de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Dit d´una altra manera, no hauran de presentar declaracions trimestrals d´IRPF ni d´IVA.

En canvi, enfront d´aquesta institució l´Institut Nacional de la Seguretat Social considera a aquesta figura com un autònom més i li reconeixerà les mateixes prestacions que a aquests. Portat a un aspecte pràctic per exemple no es tindrà dret a la desocupació que cobra un treballador per compte d´altri, però sí que podrà cobrar l´”atur d´autònoms” si s´ha cotitzat 12 mesos.

D´altra banda, has de saber que l´empresari que et contracta també té unes obligacions legals respecte a tu. Les més importants són les següents:

• Pagar les teves cotitzacions a la Seguretat Social.

• Fer-te una nòmina mensual pel teu sou conformement al conveni laboral en què estiguis inclòs.

Déjanos tus datos

• Anotar degudament en la seva comptabilitat les partides destinades al teu sou i cotitzacions.