Què és la prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms?

El cessament d’activitat, o atur de l’autònom, és una prestació de desocupació per a treballadors per compte propi.

Coneix què implica aquesta cobertura, els requisits que has de complir per a poder beneficiar-te d’ella, la seva durada i quantia, i les causes per les quals es pot arribar al cessament d’activitat.

REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Hauràs de comptar amb un període de cotització mínim de dotze mesos

Per a poder accedir a una prestació per cessament d’activitat hauràs de comptar amb una cotització mínima de dotze mesos consecutius i sense interrupcions.
El cessament de l’activitat ha d’estar precedit d’un període de pèrdues i hauràs d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Aquesta condició s’estén a qualsevol deute, incloent la liquidació d’impostos.

Has d’haver registrat un volum de pèrdues mínim

Per a poder rebre la prestació, hauràs de comptar amb un 10% de pèrdues superior als ingressos percebuts durant els últims 12 mesos abans de formalitzar la sol·licitud. Per exemple, si durant l’últim any com a autònom has facturat 10.000 euros, hauràs de comptar també amb unes pèrdues d’almenys 11.000 euros.

També existeix la possibilitat d’accedir a una prestació per cessament d’activitat si demostres haver registrat un mínim del 20% de pèrdues superior als ingressos durant dos exercicis consecutius.

Hauràs de tancar el teu establiment abans obert al públic

Si desenvolupes la teva activitat en un establiment obert al públic, hauràs de tancar-lo abans d’iniciar la sol·licitud, tret que en ell et dediquis a una activitat diferent per la qual has cotitzat durant el teu període en actiu.

Si entres en concurs de creditors, tindràs dret a la prestació

Si a causa del teu volum de pèrdues entres en un concurs de creditors tindràs accés a una prestació per cessament. En aquest cas, haurà de retirar-se una llicència administrativa a partir de la qual desenvolupes la teva activitat.

A més, aquesta disposició s’estén a tots aquells que a causa d’una execució de tipus judicial o administrativa hagin d’afrontar almenys un 30% dels ingressos generats durant l’any anterior en concepte de pagament de deutes.

Existeixen factors circumstancials a tenir en compte

Un divorci entre els integrants que, com a socis, conformen un negoci, dóna més probabilitats d’obtenir una prestació per cessament d’activitat. A més, es dóna especial cobertura a totes aquelles víctimes que hagin sofert violència de gènere.

Hauràs d’haver estat d’alta en RETA

Per a iniciar la sol·licitud d’una prestació per cessament d’activitat hauràs d’haver estat donat d’alta dins del RETA. A més, serà imprescindible que durant el teu període en actiu hagis estat acollit a la cobertura de contingències professionals i cessament d’activitat.

La causa del cessament no ha de ser voluntària

La causa del cessament d’activitat ha de ser justificada a partir de documents acreditatius. Alguns dels més habituals són les declaracions de Renda d’anys anteriors. A partir d’ells també es deixarà patent si compleixes els requisits relatius al volum de pèrdues.

La motivació que et porti a sol·licitar el cessament d’activitat també haurà de ser acreditada. Haurà de ser de caràcter econòmic, tècnic, productiu o organitzatiu. A més serà imprescindible que es degui a una causa aliena a la voluntat del sol·licitant. Algunes de les causes majors podrien ser una pèrdua de llicència administrativa, un desastre natural, un divorci o violència de gènere.

Hauràs de signar un compromís de reinserció

Per a formalitzar la sol·licitud de la teva prestació hauràs de subscriure un compromís d’activitat segons el qual et comprometràs a realitzar activitats formatives amb la intenció de reinserir-se en el mercat laboral.

No hauràs d’haver complert l’edat de jubilació

Per a percebre la prestació serà necessari que no hagis complert l’edat necessària per a iniciar els tràmits de jubilació.

Si has contractat treballadors hauràs d’aportar documents acreditatius

Per a accedir a l’atur dels autònoms hauràs de garantir el compliment de garanties, obligacions i disposicions laborals regulades per llei. Això haurà de quedar segellat a partir d’una declaració jurada.

COM SOL·LICITAR AQUESTA PRESTACIÓ

El procés es desenvoluparà a partir de la teva mútua o el SEPE. Hauràs de formalitzar la Sol·licitud de Prestació per Cessament d’Activitat i acompanyar-la de documentació acreditativa que sigui necessària en la Direcció Provincial que et correspongui:

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Per a sol·licitar la prestació hauràs d’haver-te donat de baixa en el RETA oficialitzant el teu cessament d’activitat. No obstant això, hauràs de saber que existeix un termini màxim de 30 dies des de llavors per a presentar la sol·licitud.

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

L’import a percebre se situa en el 70% de la base reguladora calculada sobre la mitjana de bases sobre les quals has cotitzat durant els últims 12 mesos al cessament d’activitat. A més, la quantia mínima a percebre no serà menor al 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples en el cas que l’autònom no tingui fills al seu càrrec i serà d’un màxim del 107% en cas que els tingui.

En el cas que hagis cotitzat per una base inferior a la mínima, la quantia màxima a percebre serà del 175% del IPREM. En cas que tinguis un fill ascendirà a un màxim del 200% i si tens més d’un fill el màxim ascendirà a un 225%.

DURADA DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

La durada de la prestació per cessament d’activitat variarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat dels quals, almenys 12 han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament conformement a la següent escala:

– de 12 a 17 mesos: 4 mesos
– de 18 a 23 mesos: 6 mesos
– de 24 a 29 mesos: 8 mesos
– de 30 a 35 mesos: 10 mesos
– de 36 a 42 mesos: 12 mesos
– de 43 a 47 mesos: 16 mesos
– de 48 mesos d’ara endavant: 24 mesos

Si has percebut una prestació per cessament d’activitat, tens dret a formalitzar una nova sol·licitud. Per a fer-ho hauran d’haver transcorregut almenys 18 mesos des que s’hagi finalitzat el pagament de l’anterior.

Déjanos tus datos

Com pots veure, es tracta d’un procés llarg i durant el qual han de tenir-se en compte diferents factors. És recomanable que abans de fer el pas estudiïs al costat d’un equip especialitzat la teva situació.