Per fi s´ha publicat el text de la llei que reforma el sistema concursal i l´adapta a la directiva europea de reestructuracions i insolvències. S´ha publicat en el BOE del 6 de setembre la reforma del text refós de la Llei Concursal, l´entrada en vigor de la qual es fixa als 20 dies de la seva publicació, excepte excepcions.

L´objectiu d´aquesta Llei és assegurar la continuïtat d´empreses i negocis que són viables però que es troben en dificultats financeres que poden amenaçar la solvència i implicar el consegüent concurs; aquestes mesures també van encaminades a la descongestió dels Jutjats.

La reforma concursal aprovada cerca agilitzar i incentivar el procediment concursal i oferir alternatives a la liquidació d´empreses, així com una major utilització dels instruments de segona oportunitat i harmonitzar requisits amb la resta de la Unió Europea, en transposar una directiva comunitària.

Cal assenyalar que el projecte de Llei presta especial atenció a les microempreses, que disposaran d´un procediment específicament adaptat a les seves necessitats i característiques, garantint l´assistència lletrada. Aquest nou procediment entrarà en vigor l´1 de gener de 2023, igual que la disposició referida als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per l´Agència Tributària.

A més de transformar els concursos en un únic procediment, el dels plans de reestructuració, i introduir la pionera figura d´expert en reestructuracions, es posen terminis màxims de 12 mesos des de l´obertura de la primera fase i el tancament de la cinquena, quan la durada actual mitjana està entre els quatre i cinc anys, i un termini de dos mesos per a resoldre els recursos d´apel·lació davant les Audiències Provincials.

El procediment especial per a pimes ha restringit el seu llindar a empreses que no aconsegueixin una facturació de 700.000 euros, un passiu de 350.000 euros o comptin amb menys de deu empleats. Així mateix, es recupera la postulació de procurador i advocat davant els dubtes que suscitava respecte al dret de defensa i tutela judicial efectiva, i s´ha ajornat l´entrada en vigor d´aquest mecanisme.

Segona Oportunitat

Respecte a la segona oportunitat, les exoneracions previstes en el projecte de fins a 1.000 euros enfront d´Hisenda i altres 1.000 euros amb la Seguretat Social s´eleven fins a 10.000 euros per a les persones físiques. Aquest nivell d´exoneració, segons estimacions exposades en el debat sobre la base de les dades del Consell General del Poder Judicial, permetrà una exoneració en plenitud a més del 90% de deutors.

Així mateix, es podrà sol·licitar l´ajornament i el fraccionament de crèdit amb Hisenda en període voluntari sense necessitat de garanties fins a 30.000 euros. També s´han limitat les excepcions amb la finalitat que determinats deutors puguin accedir a l´exoneració del seu passiu insatisfet després d´haver estat condemnats penalment o sancionats, accedint fins i tot a quitacions de crèdit públic.

Rescat de les empreses en concurs

També es facilita el rescat de les empreses immerses en un concurs per part de les seves trabadores, constituïts en una societat cooperativa, participada o laboral, l´oferta de la qual es prioritzarà davant una altra de mateix abast.

Finalment, es permet la capitalització de les seves cotitzacions, això és, que puguin utilitzar com a capital la prestació per desocupació que els correspongués.

A manera de resum, aquestes són les Principals novetats

Plans de reestructuració: són mecanismes preconcursals que van dirigits a evitar o superar la insolvència, aquesta figura suprimeix les figures dels instruments preconcursals actuals.
Per a sol·licitar aquests plans s´exigeix que en el deutor “concorri el pressupost objectiu” i es trobi en estat d´insolvència probable, imminent o actual i en cas que la situació aconsegueixi a diverses societats del mateix grup, la comunicació es presenta de manera conjunta.

L´administrador concursal: no pot haver estat nomenat expert en la negociació del pla de reestructuració; tampoc podrà estar especialment relacionat amb qui hagi prestat serveis professionals al deutor.

El procediment concursal per a autònoms i microempreses: Es crea un procediment únic per a situacions preconcursals i concursals que serà d´aplicació obligatòria per a autònoms i microempreses (es consideren microempreses aquelles que compten amb menys de 10 treballadors de mitjana o un volum de negoci anual inferior a 700.000.-€ i un passiu inferior a 350.000.-€, segons els últims comptes tancats en l´exercici anterior).

El procediment de segona oportunitat: s´amplien els deutes exonerables i s´introdueix l´opció d´exonerar deutes sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor. També es permetrà la conservació de l´habitatge habitual, l´exoneració de fins a 10.000.-€ en deute amb la Seguretat Social i 10.000.-€ amb l´Agència Tributària, així com de determinats actius empresarials.

Els terminis del procediment concursal: queden reduïts i es posa en valor l´aprovació d´un conveni quan l´empresa sigui viable i una liquidació ràpida quan no ho sigui.

Déjanos tus datos

A partir d´ara, els Jutjats del Mercantil tindran competència exclusiva en matèria concursal. La intervenció del jutge en aquests casos es limitarà a moments clau del procés i els terminis seran de màxim 12 mesos des de l´obertura de la primera fase i el tancament de la cinquena.