Quinze dies per a sol·licitar el nou ERTO

El Consell de Ministres ha donat llum verda al Reial decret llei per a la defensa de l’ocupació i la reactivació econòmica i per a la protecció dels treballadors autònoms, que inclou la pròrroga els beneficis dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022.

Durant el mes d’octubre les empreses que vulguin continuar aplicant ERTO en els mesos posteriors hauran de cursar una nova sol·licitud d’ERTO entre l’1 i el 15 d’octubre, que es regirà pel nou esquema en vigor des de l’1 de novembre. Si no reben resposta de l’autoritat laboral, el silenci administratiu s’aplicarà amb caràcter positiu. La resolució estimada prorrogarà l’expedient fins al 28 de febrer de 2022.

L’empresa haurà de presentar pels ERTES prorrogats i nous ERTES una relació dels treballadors afectats en el termini de 5 dies hàbils (des del dia en què tingui efectes la resolució o comunicació a l’Autoritat Laboral) en la seu electrònica del Ministeri de Treball, en el model que s’annexa en el BOE.

Prohibicions i requisits

• Es prohibeix la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions.

• Manteniment d’ocupació. Les empreses que apliquin exoneracions quedaran obligades a un nou període de manteniment de 6 mesos.

• S’interromp el còmput dels contractes temporals i contractes de formació que hagin estat afectats per un ERTO.

• Es prohibeix el repartiment de dividends i es restringeix l’accés a aquestes ajudes per a les empreses amb domicili en paradisos fiscals.

Què ERTES es prorroguen?

Els ERTES que es prorroguen automàticament, sempre que es presenti la citada sol·licitud, són:

• Els ERTES de força major

• Els ERTES per impediment (RD Llei 24/2020)

• Els ERTES per impediment (RD Llei 30/2020) o (RD Llei 2/2021).

• Els ERTES per limitació (RD Llei 30/2020) i (RD Llei 2/2021).

• ERTES ETOP (RD Llei 8/2020).

ERTO de formació

Les empreses que formin a persones afectades per aquesta mena d’ERTO tindran dret a l’increment del crèdit per al finançament per a activitats formatives, en funció de la seva grandària:

• D’1 a 9 persones treballadores: 160 euros per persona.

• De 10 a 49 persones treballadores treballadors: 240 euros per persona.

• De 50 o més persones: 320 euros per persona.

Les accions formatives es podran desenvolupar a través de qualsevol dels tipus de formació prevists en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Quines exoneracions s’apliquen?

S’estenen les exoneracions fins al 31 d’octubre per als ERTES vigents a 30 de setembre, amb els mateixos percentatges que haguessin aplicat al setembre.

Les empreses que formin als afectats per l’ERTO tindran dret a ampliar les seves exoneracions. El termini màxim per a realitzar les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022. Les exoneracions s’aplicaran entre novembre i febrer de les persones afectades per una suspensió o reducció de jornada.

Les exoneracions dependran de la grandària de l’empresa i de les accions formatives:

Empreses amb menys de 10 treballadors: 80% d’exoneracions si realitzen formació i 50% si no ho fan.

Empreses amb més de 10 treballadors: 80% d’exoneracions si realitzen formació i 40% en la resta de casos.

Els ERTES d’impediment tindran una exoneració del 100% de l’aportació empresarial, entre novembre i el 28 de febrer de 2021.

Protecció de les persones treballadores

L’anomenat ‘comptador a zero’ s’estén fins al 31 de desembre de 2022, de manera que el temps consumit de desocupació pel treballador que estigui en ERTO des de setembre de 2020 no computarà quan es produeixi un acomiadament per qualsevol causa després de l’1 de gener de 2023.

També s’estableix una prestació extraordinària per desocupació per a les persones amb contractes fixos-discontinus. Es garanteix el ‘comptador a zero’ per a aquest col·lectiu, que abans no estava garantit, i es manté en el 70% de la base reguladora l’import de la prestació a rebre pels treballadors en ERTO durant tota la vigència de la pròrroga.

ERTO específic per a Canàries

Es posa en marxa un ERTO específics per a les empreses afectades per l’erupció del volcà Cimera Vella a l’illa de la Palma i en el conjunt de les Illes Canàries.

Els treballadors tindran protecció i les empreses es beneficiaran d’exoneracions de fins al 100% de les cotitzacions socials en el cas de veure totalment impedida la seva activitat i de fins al 90% en el cas de limitació de l’activitat.

Pròrroga de la prestació d’autònoms

Es prorroguen les prestacions per als treballadors per compte propi afectats per la crisi derivada del covid-19.

Es manté la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als autònoms fins al 31 de gener de 2021.

En el cas d’aquesta prestació extraordinària, s’exigirà una caiguda de la facturació del 75% i el límit d’ingressos es pujarà fins al 75% del salari mínim inteprofesional actual.

Déjanos tus datos

Es mantenen a més exoneracions graduals per a aquells autònoms que venien gaudint d’algunes de les prestacions fins a setembre, que seran del 90% en el primer mes, del 75% en el segon, del 50% en el tercer i del 25% en el quart mes. La prestació ordinària es manté com fins ara.