Acaba de començar un any en què els autònoms es trobaran amb diverses novetats a nivell fiscal, de Seguretat Social i pensions i, per descomptat, a nivell laboral. Res més començar 2022, ha entrat en vigor la reforma laboral que inclou grans canvis en les modalitats i requisits de contractació a les quals hauran d´adaptar-se els autònoms a partir de març. Una vegada passat aquest període transitori, des del 30 de març de 2021 ja no existiran ni els contractes per obra o servei, ni els contractes eventuals.

Aquestes són les infraccions més comunes que perseguirà la Inspecció de Treball i davant les quals has d´estar molt atent:

Els ERTO continuaran sent una de les causes principals d´inspecció

Els autònoms tenen l´obligació de comunicar al SEPE els treballadors que estan en ERTO en la seva empresa. A més, mentre tingui treballadors en ERTO no podrà contractar nous empleats.

Quan un treballador en ERTO es reincorpori a l´empresa, no podrà ser acomiadat durant els 6 mesos posteriors al seu retorn. També està prohibit que els treballadors realitzin hores extres mentre algun dels seus companys romangui en ERTO.

Els ERTES es poden realitzar perquè hi ha una baixada en la producció a nivell empresarial, per això, no es pot demanar a altres treballadors que realitzin hores extres com si l´activitat seguís el seu curs normal.

Un altre cas que la Inspecció de Treball troba de manera comuna en les empreses és la no comunicació de la reincorporació d´un treballador a la feina de casa. Les empreses recuperen als seus empleats, però no ho comuniquen al SEPE, per la qual cosa, en estar gaudint dels avantatges sense correspondre´ls, estarien cometent una infracció greu.

Abús de contractes temporals i incompliment dels canvis en la normativa laboral

Amb l´aprovació de la nova reforma laboral s´ha reduït el nombre de professionals que poden ser contractats a través d´aquesta modalitat. Els autònoms tenen l´obligació de definir el motiu del contracte per a corroborar que es tracta d´una circumstància puntual.

A més, és molt important no passar-se del màxim de 90 dies que s´ha implantat com a límit de temps màxim per a aquesta modalitat en situacions previstes i dels 3 mesos en el cas de situacions imprevistes.

A partir de març de 2022 els contractes temporals hauran de convertir-se en contracte fixos, és a dir, els contractes per obra o servei desapareixeran. Només es podran contractar treballadors temporals per motius excepcionals, imprevisibles i d´emergència en la producció.

En el cas d´usar els contractes temporals de manera fraudulenta els autònoms podrien enfrontar-se a multes de fins a 10.000 euros per empleat.

Incompliment de descansos i impagament de salaris

També ens trobem amb impagaments de salaris i amb jornades de més hores de les permeses per llei. Aquestes dues causes han estat les més freqüents entre les denúncies a empreses, habitualment per part de treballadors.

És fonamental que totes les empreses respectin el temps de descans dels seus empleats. Els treballadors amb jornada intensiva han de gaudir d´uns 30 minuts de descans a la meitat de la mateixa per a poder fer les seves tasques de manera òptima.

A més, hi ha empreses que triguen a pagar als empleats. Aquest fet també comporta sancions a l´empresa ja que els empleats han de rebre el seu sou en els trams estipulats.

I per descomptat, les jornades no poden excedir-se de les hores permeses per llei.

Infraccions per incomplir les mesures de prevenció

Els treballadors han de realitzar les seves activitats de manera segura i sense cap mena de risc. Per tant, les empreses estan obligades a proveir-los dels materials que necessitin per a realitzar la feina de casa evitant accidents.

A més de l´incompliment de normatives relacionats directament amb la COVID-19 i les mesures per a parar els contagis han estat les causes més freqüents de les denúncies.

Incompliments amb la desconnexió digital i jornades en teletreball

Tal com recull la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, tots els treballadors tenen dret a la desconnexió digital. Una vegada que acabin les seves jornades de treball no podran rebre requeriments per part dels seus superiors. Aquests hauran d´esperar fins a l´inici de la seva jornada per a contactar amb ells.

Se sancionarà a tots els empresaris que realitzin constants anomenades, missatges i correus fora de la jornada laboral. També està prohibit contactar amb empleats que estiguin gaudint d´una reducció de jornada per maternitat o paternitat.

No comptar amb un Pla d´Igualtat

Tenir un Pla d´Igualtat és un requisit obligatori per a totes les empreses amb plantilles des de 150 empleats des de març de 2020.

Des de març de 2022 estaran obligades a més les companyies que tinguin entre 50 i 100 treballadors.

Quantia de les infraccions d´àmbit laboral

La llei de la LLISOS 10/2021 va incrementar les sancions laborals fixant les infraccions lleus entre 70 i 750 euros.

Les infraccions greus podrien tenir multes d´entre 751 i 7.500 euros.

I les infraccions molt greus estarien fixades entre 7.501 i 225.018 euros.

Déjanos tus datos

Per part seva, les multes per no tenir accions preventives de riscos laborals podrien oscil·lar entre els 45 i els 983.736 euros.