Control tributari 2023

La Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària va publicar en el BOE les directrius generals del Pla General de Control Tributari i Duaner de 2023. Aquest indica les matèries i actors sobre els quals Hisenda posarà la lupa enguany.

Contribuent d’alta capacitat econòmica

Un any més, aquest tipus de contribuent estarà en el focus de recerca de l’entitat. L’objectiu és detectar i regularitzar comportaments irregulars. Per a això, implementaran eines per a obtenir informació sobre immobles i societats procedent del Consell General del Notariat.

Contribuents que facin regularitzacions

El contribuent que efectuï regularitzacions ha d’estar atent perquè l’Agència Tributària anuncia comprovacions reiterades.

Falsos no residents

Aquells que resideixin a Espanya i que rebaixin la seva factura fiscal a través d’altres territoris de baixa tributació estaran en la lupa per tributar incorrectament través de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) únicament per la renda obtinguda o generada a Espanya.

Artistes i esportistes

Els artistes i esportistes no residents que actuen en territori espanyol seguiran en el focus de l’Agència Tributària, controlant les rendes obtingudes.

Pagadors i receptors de criptomonedas

Hisenda va anunciar més control de cobraments amb monedes virtuals a través d’entitats o aplicacions situades a l’estranger. També seran objecte d’observació les persones o entitats que van realitzar inversions en criptomonedas.

Contribuents amb devolució d’IVA

Els contribuents que han accedit als registres d’Operadors Intracomunitaris i la devolució mensual en l’IVA hauran de poder demostrar que compleixen amb els requisits per a romandre en ells ja que Hisenda va anunciar que intensificarà les comprovacions sobre això.

Titulars de Terminals de Punts de Venda

Afectarà a aquells que poguessin ser utilitzades per a evitar les actuacions d’embargament. A més, s’intensificaran les actuacions específiques en relació amb Terminals de Punts de Venda en l’exterior. Així mateix, es potenciaran les actuacions de localització de nous béns susceptibles d’actuacions d’embargament, amb especial enfocament cap als criptoactivos i monedes virtuals.

Fundacions

Són un dels actors sobre els quals Hisenda posarà la lupa que hauran d’aplicar correctament el règim fiscal especial de les entitats sense fins lucratius, especialment quan realitzin activitats econòmiques.

ALTRES DIRECTRIUS DE CONTROL TRIBUTARI

Ocultació d’activitats empresarials o professionals

Es potenciaran les actuacions coordinades, incidint en aquells contribuents que:

• No admetin pagaments per mitjans bancaris;

• Les rendes del qual s’obtinguin de lliurament de béns o prestacions de serveis directament realitzats al consumidor final. Això perquè s’incrementen els riscos i la falta de control quant a les formes de pagament; o

• Els signes externs del qual de riquesa, de patrimoni, de rendibilitat o informació financera siguin incoherents o inconsistents respecte a les rendes declarades.

Ús abusiu de Societats

D’igual manera, es programaran actuacions dirigides a evitar l’ús abusiu de les societats amb la principal finalitat de canalitzar rendes, o desviar indegudament despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.

Seguint actuacions prèvies, es controlarà la falsa afectació a l’activitat econòmica de béns de luxe (aeronaus, embarcacions o automòbils d’alta gamma) o de serveis relacionats amb el sector del luxe per part de persones jurídiques l’activitat de les quals no es trobi vinculada amb l’aprofitament o arrendament de tals béns.

Finalment, es duran a terme actuacions de control d’aquells contribuents que declaren una evolució irregular o anòmala de l’import de les seves existències que sigui inconseqüent amb la seva activitat declarada i indici de la possible existència de vendes ocultes.

Comerç electrònic

Sobre aquest assumpte, l’Agència Tributària realitzarà una aproximació cooperativa per a determinar la forma més adequada d’accedir a la informació necessària de les plataformes de comerç electrònic. I això afectarà tant residents com no residents a Espanya. Es procurarà assegurar la completa identificació fiscal d’aquells obligats tributaris dedicats al comerç electrònic que, fins i tot no estant domiciliats a Espanya, realitzin el fet imposable de l’IVA per les seves vendes a consumidors finals localitzats al nostre país.

Behavioural insights

Es tracta de visites a determinats sectors empresarials i emissió de cartes aviso a contribuents de menor import de negocis que incorrin en determinats indicadors de risc d’incompliment. I que a més s’observi que aquests paràmetres es venen mantenint de forma continuada al llarg dels últims exercicis.

Visites

Es continuaran realitzant visites als establiments on es troben mercaderies subjectes a vigilància duanera. L’objectiu: verificar el correcte ús de les autoritzacions corresponents.

Déjanos tus datos

Es realitzaran actuacions encaminades a la neutralitzar activitats de delinqüència organitzada, sovint transfrontereres.