S´acosta l´inici de la campanya de la renda, una campanya en la qual, encara que no tenim moltes novetats, sí que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, ja que les rendes de 2020 s´han generat en plena pandèmia, la qual cosa, òbviament, afectarà moltes declaracions.

Dates clau de la campanya de la Renda 2021

L´Agència Tributària va anunciar el calendari de la Declaració de la Renda 2021 fa unes setmanes. La campanya de la Renda 2020 comença el 7 d´abril i finalitza el dia 30 de juny de 2021, tot i que si s´efectua domiciliació bancària de l´pagament, el termini de confirmació finalitza el 25 de juny de 2021.

Prestacions derivades dels ERTO

Aquestes prestacions són rendiments de la feina subjectes a gravamen, és a dir, no estan exemptes de l´IRPF. Per tant, si un contribuent ha obtingut durant l´exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents, no tindrà l´obligació de realitzar la declaració de l´IRPF, només si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

– Si l´import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments de la feina no supera els 22.000 euros.

– Si l´import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, però la suma total de rendiments de la feina percebuts en l´exercici no supera els 14.000 euros.

Prestació extraordinària per cessament d´activitat percebudes per autònoms

A l´igual que la prestació “ordinària” per cessament d´activitat dels autònoms, la prestació extraordinària per cessament d´activitat és una prestació de sistema de protecció d´atur, i segons l´article 17.1 b) de la Llei d´IRPF, les prestacions per desocupació es qualifiquen com a rendiments de treball. Per tant, encara que el seu origen estigui en l´activitat econòmica de l´autònom, no es tracta d´un ingrés inherent a la mateixa i per tant no pot qualificar-se com un rendiment d´activitats econòmiques.

Consells bàsics per fer la declaració de la renda:


Evita precipitar:
 Convé revisar la declaració per incloure els lloguers, els ajuts públics rebuts i totes les deduccions i reduccions fiscals possibles. Com tots els anys, convé estar atents per si hi ha alguna modificació en les deduccions autonòmiques.

Prestació per cessament d´activitat d´autònoms: La prestació extraordinària per cessament d´activitat es qualifica com un rendiment de treball.

Rescat de plans de pensions: Qui va estar a ERTO o cessament d´activitat d´autònoms com a conseqüència de la pandèmia va poder rescatar els drets consolidats dels plans de pensions, fins al límit dels salaris o ingressos nets deixats de percebre. A aquests reemborsaments se´ls considera rendes de la feina.

Exempció dels vals menjador en teletreball: Des del 1 de gener de 2020, es va ampliar l´exempció en l´IRPF de les retribucions en espècie de l´servei indirecte de menjador, també en el cas de la feina a distància o no presencial. L´exempció s´aplica no només als àpats dels treballadors en el propi bar o restaurant sinó també quan es consumeixen fora de el local, tant recollint pel mateix treballador com lliurada al seu centre de treball o al lloc triat per qui teletrabaje.

Ingrés Mínim Vital:
 Els perceptors de l´Ingrés Mínim Vital i els membres de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració.

Lloguers durant la pandèmia: Després de les rebaixes o diferiments de l´pagament dels lloguers com a conseqüència de la pandèmia, els arrendadors de reflectir com a ingressos els nous imports acordats per les parts. En qualsevol cas, seguiran sent deduïbles les despeses necessàries i que no cal imputar rendes immobiliàries durant aquests mesos a l´seguir arrendat l´immoble.

Empresaris amb activitats en Mòduls: A causa de la pandèmia, ha augmentat la reducció de l´5% a l´20% (35% per al sector turístic, l´hostaleria i el comerç) de l´rendiment net de l´activitat en 2020. A més, per al càlcul de l´ rendiment anual no es computen els dies d´inactivitat en què va estar declarat l´estat d´alarma en el primer semestre del 2020, ni els dies de el segon semestre del 2020 en què l´activitat econòmica s´hagués suspès per les mesures de restricció adoptades per les CCAA . Finalment, es permet la renúncia només per un any (i no tres) a mètode de EOM en l´IRPF, a el règim simplificat i a el règim especial de l´agricultura, ramaderia i pesca de l´IVA el 2020 (a l´igual que es permet en 2021) .

Deducció per donatius: El Govern va aprovar un augment de la desgravació dels donatius efectuats des de gener de 2020 fins al 80% dels primers 150 euros donats i un 35% de la resta de les seves aportacions, que augmenta a el 40% si la quantitat donada a una mateixa ONG no ha disminuït en cadascun dels tres últims anys. A més, les donacions a l´Tresor Públic realitzades per al finançament exclusiva de les despeses derivades de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 també gaudiran d´aquests tipus incrementats.

Deducció per maternitat: Les mares amb fills menors de tres anys amb dret a l´aplicació de l´mínim per descendents podran percebre fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d´alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. Es permet l´abonament anticipat mes a mes. En canvi, les mares que estiguin en ERTO de suspensió no tenen dret a rebre aquesta deducció durant els mesos que estigui en ERTO. Aquesta exclusió no afecta les mares en ERTO de reducció de jornada o a temps parcial.

Déjanos tus datos

En relació amb les deduccions per famílies nombroses, per ascendent amb dos fills i per discapacitat de descendents, ascendents o cònjuge; tenen dret a aquestes deduccions tant els contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè com aquells que percebin prestacions contributives i assistencials. Per tant, les persones en ERTO o que percebin la prestació per atur de nivell contributiu o el subsidi per desocupació si tenen dret a aquestes deduccions familiars, també durant els mesos en què es percebi la prestació o el subsidi.