Com fer el registre retributiu.

La nova eina espanyola per a la igualtat retributiva («IR!»), Incorpora un model voluntari de registre retributiu que permet a les empreses complir amb l’obligació d’acord amb les exigències previstes en el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes i en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Què és el registre retributiu?

El RD Llei 6/2019 va modificar l’Estatut dels Treballadors per incloure la nova obligació per a les empreses: el registre salarial. El registre retributiu és un document on s’ha de recollir tota la informació salarial de l’empresa, de forma detallada, que mostri de manera separada les retribucions d’homes i dones de la plantilla.

La fi d’aquest registre és garantir la transparència de les retribucions i facilitar un accés a aquesta informació, independentment de la mida de l’empresa.

En el registre retributiu s’haurà d’incloure tota la informació sobre els salaris, incloent-hi personal directiu i alts càrrecs.

Empreses obligades a realitzar un registre retributiu

Totes les empreses hauran de realitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, incloent-hi personal directiu i alts càrrecs.

L’obligació de realitzar un registre retributiu ja existia des de 2019. Si bé, després del desenvolupament normatiu de 2020, es va establir un termini d’adaptació de 6 mesos per adaptar-se a les noves obligacions.

Això implica que, des del 14 d’abril de 2021 totes les empreses han de tenir un registre retributiu adaptat al RD 902/2020.

Model de registre retributiu

El Ministeri d’Igualtat va publicar una guia i una eina per generar el teu model de registre retributiu al seu web.

Aquesta eina és un Excel on es van detallant els diferents conceptes que exigeix la norma. Un cop els hagis introduït, la taula aplicarà els càlculs necessaris per a l’anàlisi.

Es tracta d’un format voluntari per elaborar el teu registre retributiu, no és obligatori de moment. És un model elaborat pel Ministeri de Treball i Economia Social i l’Institut de les Dones del Ministeri d’Igualtat. No obstant això, sí que seria recomanable que ho facis servir si actualment el teu programa de nòmines no té aquesta funció.

El full de càlcul incorpora dos tipus d’informació:

a. Imports efectius (informació obligatòria). Per a aquest càlcul, es consideren els imports efectius corresponents a les retribucions satisfetes a cada persona, i per a cadascuna de les seves diferents situacions contractuals.

El model pretén recollir tota la informació fidedigna sobre les retribucions efectivament percebudes en el període de referència (un any natural) per les persones treballadores a l’empresa, de manera que cadascuna de les seves situacions contractuals, i les seves mitjanes i mitjanes es desglossen per sexe, categories, grups professionals, nivells, llocs o qualsevol altre sistema de classificació que sigui utilitzat en l’empresa.

En definitiva, les dades retributives han d’estar agrupats o distribuïts en funció del sistema de classificació professional que hi hagi a l’empresa. És a dir, com concreta la seva guia d’utilització, “S’han d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana i la mitjana del que realment percebut per cada un d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable”.

b. Imports equiparats (informació de caràcter voluntari). Per a aquest càlcul només es considera de manera individual l’última de les situacions contractuals, en el cas que foren diverses durant el període de referència, i es procedeix a l’equiparació d’acord amb el descrit en aquest ítem.

L’eina (en aquest cas de forma voluntària per a les empreses atès que la normativa no ho contempla) permet comparar diferents llocs en una situació contractual equiparable, amb jornada completa i durant tot l’any sense variables que hagin pogut existir com la temporalitat o les reduccions de jornada.

L’eina es complementa amb una guia d’ús i un exemple d’utilització.

Guia Ús Eina Registre retributiu

Déjanos tus datos

Eina registre Retributiu