El Reglament de Registre Mercantil estableix que els administradors de les societats anònimes, de responsabilitat limitada, comanditàries per accions i de garantia recíproca, fons de pensions i, en general, qualssevol altres empresaris que estiguin obligats a donar publicitat als seus comptes anuals, hauran de presentar-les al dipòsit de el Registre Mercantil del seu domicili, dins el mes següent a la seva aprovació.

L´incompliment per part de l´òrgan d´administració de la seva obligació de dipositar els comptes anuals, dins de l´termini establert, implicarà la imposició d´una multa, per part de l´Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que pot oscil·lar des dels 1.200 euros fins a 60.000 euros, prèvia instrucció de l´expedient d´acord amb el procediment establert d´acord amb la Llei de les Administracions Públiques i de l´procediment administratiu comú. No obstant això, quan la societat o, si escau, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros, el límit de la multa per cada any de retard s´elevarà a 300.000 euros.

No obstant l´anterior, si la societat ha dipositat els seus comptes anuals amb anterioritat a l´inici de l´procediment sancionador, la sanció que s´imposarà en el seu grau mínim i reduïdes en un 50%.

Ara bé, malgrat que la Llei de societats de capital ja establia el règim sancionador en cas d´incompliment de l´obligació de dipòsit de comptes, en molts casos, l´Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) no ho ha aplicat.

El Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d´auditoria de comptes, publicat al BOE el passat 30 de gener, incorpora en la seva disposició addicional onzena un nou règim sancionador de l´ incompliment de l´obligació de dipòsit de comptes.

Novetats

El Reial Decret 2/2021, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la llei d´auditoria de comptes, introdueix mesures destinades a complementar el ja existent règim sancionador que estableix l´article 283 de la Llei de societats de capital (LSC).

En primer lloc, la norma possibilita l´opció que els registradors mercantils puguin realitzar tant la gestió com la proposta de decisió sobre expedients sancionadors per incompliment de l´deure de dipòsit de comptes anuals.

La segona novetat, és que es fixa el termini per a tramitar el procediment sancionador en 6 mesos des de l´adopció de l´acord d´incoació, sense perjudici de la suspensió de procediment i de la possible ampliació del termini esmentat.

Com a tercera novetat, s´inclouen els criteris sobre actiu i vendes utilitzats per a imposar les sancions, dins dels límits establerts en la LSC:

– En general, la sanció serà de l´0,5 per mil de l´total actiu, més el 0,5 per mil de les vendes de l´empresa, segons l´última declaració presentada davant l´Agència Tributària, l´original s´ha d´aportar en la tramitació de procediment .

– En el cas que l´empresa no aporti la declaració tributària, la sanció s´establirà en el 2% del seu capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil.

– En cas que sí s´aporti la declaració tributària, i el resultat d´aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l´actiu i vendes fos més gran que el 2% de l´capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10%

Déjanos tus datos

En definitiva, el que pretén aquest nou règim sancionador per falta de dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil és potenciar la lluita contra les societats inactives.