E l Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha publicat la convocatòria de les noves línies de finançament ICO 2021, dirigides a empreses, emprenedors, i professionals que necessitin obtenir crèdit per aportar més liquiditat al seu negoci o emprendre nous projectes tant a Espanya com a l’exterior.

Aquestes línies de finançament ICO 2021 se sumen a les ja existents i aprovades pel Govern per ajudar a empreses i professionals afectats per la crisi de l’Covid19.

Les línies de finançament ICO 2021, el termini de presentació abasta tot 2021, estan dirigides a concedir finançament a empreses i emprenedors, a finançar projectes d’internacionalització i programes especials per fomentar el comerç exterior.

ICO Empreses i Emprenedors 2021

Aquesta línia de finançament està dirigida a:

– Treballadors autònoms
– Empreses i entitats públiques i privades, ja sigui espanyoles o estrangeres, que realitzen la seua activitat empresarial a Espanya, independentment de si el seu domicili social i fiscal està a Espanya o si la seva capital és espanyol o estranger.
– Particulars, comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris, sempre que sigui per tal de rehabilitació dels seus habitatges.

Amb aquesta Línia ICO es financen les següents actuacions:

– Projectes d’inversió i / o necessitats generals de l’activitat.
– Necessitats tecnològiques.
– Adquisició d’actius fixos nous o de segona mà.
– Vehicles turismes i industrials.
– Adequació i reforma d’instal·lacions.
– Adquisició d’empreses.
– Rehabilitació o reforma d’edificis, elements comuns i habitatges en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

Es tracta d’un préstec, leasing, línia de crèdit o rènting l’import màxim és de 12,5 milions d’euros per client i any. Es pot sol·licitar en un o diversos préstecs, sempre que en el seu còmput no es excedeixi d’aquesta quantitat. El tipus d’interès és fix o variable més el marge establert per l’entitat de crèdit corresponent i amb les garanties que estableixi l’entitat de crèdit amb la qual es tramiti l’operació, llevat aval de SGR o SAECA. A més, compta amb un termini d’amortització d’1 a 6 anys amb 1 any de carència; de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència i de 10 a 20 anys amb fins a 3 anys de carència.

ICO Garantia SGR / SAECA 2021

Aquesta línia de finançament està dirigida a:

– Treballadors autònoms.
– Empreses i entitats públiques i privades que comptin amb l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), amb independència del seu domicili social o fiscal i de la nacionalitat del seu capital, que realitzin inversions dins o fora d’Espanya o vulguin cobrir necessitats de liquiditat i si les inversions són realitzades fora d’Espanya, s’inclouran tant les domiciliades a Espanya com les domiciliades a l’estranger que tinguin al menys un 30% de capital d’empresa espanyola.

Amb aquesta línia ICO es financen les següents actuacions:

– Necessitats de liquiditat (despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.).
– Inversions dins i fora de territori nacional, que comprenguin actius fixos nous o de segona mà, vehicles turismes i industrials, adequació i reforma d’instal·lacions, adquisició i creació d’empreses i creació d’empreses.

Es tracta d’un préstec, leasing o línia de crèdit per a inversió i préstec per a liquiditat de fins a 2 milions d’euros en una o diverses operacions. El tipus d’interès és fix o variable més el marge i cost de l’aval establert per l’entitat de crèdit i la SGR / SAECA, segons el termini d’amortització. A més, compta amb un termini d’amortització d’1 a 6 anys amb fins a 1 any de carència; de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència i de 10, 12 o 15 anys amb fins a 3 anys de carència.

ICO Crèdit Comercial 2021

Aquesta línia de finançament està dirigida a:

– Treballadors autònoms
– Empreses amb domicili social a Espanya, que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis, realitzades a un deutor ubicat dins del territori nacional o aquelles que compten amb un document acreditatiu acordat amb una altra empresa amb domicili social a Espanya, per el qual l’empresa compradora es comprometi a adquirir béns a l’empresa que sol·licita el finançament amb independència de la denominació i forma que es doni a aquest document.

Per a això, es finança la bestreta de l’import de factures que tinguin un venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la signatura de l’operació i el prefinançament per cobrir els costos de producció i elaboració de el bé o servei objecte de venda en territori nacional.

Es tracta d’un contracte de finançament amb les característiques següents fixades per l’entitat de crèdit i el client que pot sol·licitar fins a un màxim de 12,5 milions d’euros de saldo per client i any, ja sigui en una o diverses operacions. Porta annex un tipus d’interès variable més el marge establert per l’entitat de crèdit i amb les garanties que sol·liciti l’Entitat.

ICO Internacional 2021

Aquesta línia de finançament comprèn dues línies al seu torn, cadascuna d’elles amb unes condicions i requisits determinats:

Tram I Inversió i Liquiditat

Aquesta línia de finançament, en forma de leasing o línia de crèdit a tipus fix o variable, l’import màxim és de 12,5 milions d’euros, està dirigida a:

– Treballadors autònoms.
– Empreses i entitats públiques i privades espanyoles, domiciliades a Espanya o amb domicili a l’estranger que compten amb, al menys, el 30% de capital espanyol.

Es financen les següents actuacions:

– Liquiditat (Despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderies, etc.).
– Inversió fora del territori nacional.
– Actius fixos productius nous o de segona mà.
– Vehicles turismes i industrials.
– Adquisició d’empreses.
– Creació d’empreses a l’estranger.
– Adequació i reforma d’instal·lacions.

Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini

Aquesta línia de finançament, en forma de préstec a tipus fix o variable, l’import màxim és de 25 milions d’euros, està dirigida a la concessió de:

– Crèdit Subministrador: finançament a empreses espanyoles per a la venda de béns o serveis, a empreses amb domicili social fora d’Espanya

– Crèdit Comprador: Finançament a empreses amb domicili social fora d’Espanya, per a l’adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya

– Finançament Complementària: finançament a l’empresa estrangera que adquireixi els béns o serveis espanyols que s’hagi cobert íntegrament amb un Crèdit Comprador.

Les dues línies de finançament són préstecs / leasing per a inversió amb un tipus d’interès fix o variable més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització que serà d’1 a 6 anys amb 1 any de període de carència; de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència i de 10 a 20 anys amb fins a 3 anys de carència en el Tram I i de 2 a 6 anys amb fins a 1 any de carència; de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència i de 10 a 12 anys amb fins a 3 anys de carència en el Tram II. Es pot establir comissió d’obertura i d’amortització anticipada, així com garanties.

ICO Canal Internacional 2021

Aquesta línia de finançament està dirigida a:

– Treballadors autònoms.
– Empreses i entitats públiques i privades amb interès espanyol amb domicili social a Espanya o fora d’ell que tinguin “interès espanyol”.
– Empreses amb domicili social fora d’Espanya que adquireixin amb ajornament de pagament béns o serveis a empreses amb domicili social a Espanya o fora d’ell però que tinguin interès espanyol.

La línia finança la inversió i liquiditat, exportacions a mitjà i llarg termini que engloben Crèdit Subministrador, Crèdit comprador i Finançament Complementària.

Es tracta d’un tipus de contracte fixat per l’entitat de crèdit corresponent amb les condicions establertes per l’entitat de crèdit dirigit a finançar liquiditat i inversions productives fora d’Espanya. No s’estableix import màxim per client.

ICO Exportadors 2021

Aquesta línia de finançament està dirigida a treballadors autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzades a un deutor ubicat fora del territori nacional o aquelles que compten amb un document acreditatiu acordat amb una empresa amb domicili social fora d’Espanya, per la qual l’empresa compradora es comprometi a adquirir béns a l’empresa amb domicili a Espanya, independentment de la denominació i forma que es doni a aquest document.

La línia finança bestreta de factures i prefinançament amb fins a un 100% de finançament.

Es tracta d’un tipus de contracte fixat per l’entitat de crèdit corresponent que pot ser de fins a 12,5 milions d’euros amb les condicions establertes per l’entitat de crèdit dirigit a finançar liquiditat i inversions productives fora d’Espanya.

En temps de crisi com l’actual, aquestes línies de finançament poden ser fonamentals per aportar liquiditat a l’empresa o negoci i afrontar les dificultats econòmiques per les que estigui travessant.

Déjanos tus datos