A partir del pròxim 1 d´abril de 2023, els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l´empresa, segons es recull en el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica alguns aspectes de la gestió de la incapacitat temporal i que ha estat publicat pel Butlletí Oficial de l´Estat (BOE).

La nova norma suprimeix l´obligació per part dels treballadors de lliurar una còpia en paper del comunicat mèdic en l´empresa.

Amb la nova simplificació de tràmits, serà l´INSS qui comuniqui a l´empresa per via telemàtica les dades del comunicat de baixa i alta que emetin els metges o la mútua.

A continuació, et comptem més detalls sobre com serà ara el procés.

Principals novetats. Com es tramitaran les baixes IT?

Després de la nova normativa, quan algú de la teva plantilla acudeixi al metge, ja no estarà obligat a lliurar-te el comunicat de baixa IT.

1. El facultatiu expedirà el comunicat mèdic, que podrà ser de baixa, alta o confirmació, i farà el lliurament de la còpia d´aquest al treballador.

2. Després d´això, serà el Servei Públic de Salut, mútua o empresa col·laboradora que remetrà les dades contingudes en el comunicat mèdic a l´INSS, per via telemàtica, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

3. L´INSS, al seu torn, comunicarà a l´empresa les dades identificatives dels comunicats mèdics del treballador. D´aquesta manera, l´empresa podrà tenir coneixement de l´estat d´incapacitat temporal del seu treballador. La comunicació haurà de fer-se com a màxim el primer dia hàbil següent a la seva recepció.

Quan es produeixi la confirmació o alta, el servei públic de salut o la teva mútua hauran de realitzar també una comunicació telemàtica immediata o en el primer dia hàbil següent a l´expedició del comunicat.

En baixes inferiors a 5 dies naturals, la persona podrà sol·licitar un nou reconeixement mèdic per al dia que s´hagi indicat com a data d´alta i el metge podrà emetre un comunicat de confirmació de baixa, si ho estima convenient.

Per a processos amb durada entre 5 i 30 dies naturals, el facultatiu o la mútua emetran un comunicat de baixa indicant la data de revisió mèdica prevista, que serà com a màxim en 7 dies naturals a la data inicial. En la revisió s´emetrà el comunicat d´alta o confirmació de baixa. Els successius parts de confirmació no podran emetre´s amb una diferència de més de 14 dies naturals.

Si es tracta de baixes amb durada entre 31 i 60 dies, després de la primera confirmació de baixa, els següents parts de confirmació no podran emetre´s amb una diferència de més de 28 dies naturals entre si.

Per a processos amb durada superior a 61 dies, la revisió mèdica prevista serà com a màxim en 14 dies naturals a la baixa. En cas de confirmació de baixa, els successius parts no podran emetre´s amb una diferència de més de 35 dies naturals entre si.

Quan entren en vigor aquests canvis per a la tramitació de baixes IT?

L´aplicació de totes aquestes novetats no serà immediata, segons la Disposició Final Única del Reial decret, la norma entrarà en vigor el «dia primer del tercer mes següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l´Estat».

Déjanos tus datos

És a dir, aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l´1 d´abril de 2023 pel que, fins llavors, hauràs de continuar lliurant el teu comunicat de baixa a l´empresa.