El 9 d´abril de 2022 es va aprovar la Llei 7/22, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta llei incorpora l´impost sobre envasis de plàstic proposat des de la Unió Europea (UE) en el marc del “Green Deal” que permet implementar penalitzacions econòmiques destinades a augmentar la quantitat de plàstics que es reciclen al final de la seva vida útil.

L´1 de gener de 2023, entrarà en vigor un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. La finalitat és fomentar la prevenció de la generació de residus d´envasos no reutilitzables i impulsar el reciclatge dels residus de plàstic, contribuint a l´economia circular d´aquest material.

D´acord amb la normativa, es considerarà envàs tot producte destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. En conseqüència, aquest impost afectarà directament a:

• Els envasos no reutilitzables (bosses, film retràctil, safates, caixes…)

• Semielaborats de plàstic destinats a l´obtenció de plàstic i productes que continguin plàstic destinat al tancament

• Comercialització o presentació d´envasos no reutilitzables

NO són ENVASOS els articles que formin part integrant d´un producte durant tota la seva vida útil i tots els elements que estiguin destinats a ser utilitzats, consumits o eliminats (per exemple: caixes que contenen càpsules de cafè).

A qui aplica l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

L´impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut el fet imposable del qual recau sobre:

• La fabricació
• La importació
• L´adquisició intracomunitària
• La introducció irregular

L´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables s´aplica als següents envasos plàstics:

1. Els envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

2. Els productes plàstics semielaborats destinats a l´obtenció dels envasos com ara les preformes o les làmines de termoplàstic.

3. Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d´envasos no reutilitzables.

No estaran subjectes a l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables les pintures, les tintes, les laques i els adhesius concebuts per a ser incorporats als productes destinats a tenir la funció de contenir, protegir, manipular o lliurar béns o productes.

Tampoc resultaran gravades per l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d´envasos (aquelles la quantitat total de les quals del plàstic no reciclatge contingut en els envasos no excedeixi de 5 quilograms).

Així mateix, estan exempts de l´impost sobre envasis de plàstic aquells productes que es destinen a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d´ús hospitalari o residus perillosos d´origen sanitari, així com els rotllos de plàstic per a ensitjaments d´ús agrícola i ramader.

Base imposable de l´Impost

La base imposable estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes i el tipus impositiu serà de 0.45 € per kg.

La base imposable de l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables estarà constituïda exclusivament per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, incorporada a aquests productes.

La quantitat de plàstic reciclat continguda en els productes haurà de ser certificada mitjançant una entitat acreditada per a emetre certificació a l´empara de la norma UNE-EN 15343:2008 «Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclada»

Meritació

• Fabricació

En la Fabricació: En el moment del PRIMER LLIURAMENT o posada a la disposició de l´adquirent. En la factura s´ha d´indicar:

– Kg de plàstic no reciclat.
– Si s´aplica alguna exempció.
– Quota a pagar.

• Adquisició intracomunitària

En les adquisicions intracomunitàries, el dia 15 del mes següents en el qual s´iniciï l´expedició o el transport dels productes excepte en el supòsit que amb anterioritat a aquesta data s´expedeix factura, la meritació tindrà lloc en la data d´expedició d´aquesta.

• Importacions

En les importacions: En el moment en el qual té el lloc la meritació dels drets d´importació segons la legislació duanera

• Introduccions irregulars en el mercat

En el cas d´introduccions irregulars en el mercat, i si no es coneix el moment en el qual es va introduir, es considerarà que la introducció irregular es va produir en el període de liquidació més antic entre els no prescrits.

Infraccions i sancions

• La falta d´inscripció al cens: 1.000 euros.

• Declaració incorrecta dels Kg de plàstic, sanció del 50% de les quotes no ingressades amb un mínim de 1.000euros. La sanció s´incrementarà en un 25% si existeix reiteració.

• Aplicació incorrecta d´exempcions, sanció del 150% del benefici fiscal indegudament aplicat, amb un import mínim de 1.000euros.

• Dades incorrectes en la factura de venda, sanció de 75 euros per factura o certificat emès incorrecte.

Com es gestionarà l´Impost especial

El Ministeri d´Hisenda establirà els models, terminis i condicions per a la presentació de les autoliquidacions de l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Els contribuents de l´impost estaran obligats a inscriure´s, amb anterioritat a l´inici de la seva activitat, en el Registre territorial de l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Déjanos tus datos

A més els fabricants que mitjançant Ordre ministerial es determinin, hauran de portar una comptabilitat dels productes que formen part de l´àmbit objectiu de l´impost.