Gràcies al Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per a afavorir la contractació estable i millorar l´ocupabilitat dels treballadors, hem passat de tenir uns 42 contractes diferents de treball a tan sols 4, dins dels quals s´engloben la majoria.

D´aquesta manera tenim una cosa més senzilla d´entendre i conèixer en quines circumstàncies contractarem un treballador.

Si vols veure en més profunditat aquests models de contractes continua llegint:

1. El contracte indefinit.

El contracte de treball indefinit és aquell en el qual es presta u3n treball remunerat sense data de finalització.

És un dels quals més utilitzen les empreses i que molts empleats desitgen tenir, ja que no té una data final de contracte i es perceben més bonificacions per part de l´Estat.

Dins d´aquests contractes podem tenir a temps complet, a temps parcial i fixos discontinus.

2. El contracte temporal.

La principal diferència del contracte de treball temporal amb el contracte indefinit, és que aquest té com a objectiu incorporar a un treballador per a cobrir un lloc concret durant un temps determinat.

Per tant, és una relació laboral entre l´empresa i el treballador per temps limitat. Es pot formalitzar verbalment o per escrit, a excepció dels quals tenen una durada major a 4 setmanes.

3. Contracte per a l´aprenentatge i la formació.

L´objectiu d´aquest contracte de formació és formar professionalment als empleats. Suposa un règim alternatiu amb l´activitat laboral remunerada d´una organització, amb una activitat de formació rebuda dins d´un sistema formatiu professional.

Presenta una sèrie de requisits a l´hora de contractar:

• Ha de ser desocupats majors de 16 i menors de 25 anys.

• Durada mínima d´1 any i prorrogable fins a 3 anys màxim.

• No haver estat contractat en les mateixes circumstàncies en la mateixa ocupació prèviament

4. Contracte en pràctiques o contracte de treball formatius.

Aquest contracte té per objecte donar pràctiques professionals d´acord amb els estudis cursats. Es tracta d´adquirir experiència dins dels 5 anys següents a l´adquisició del títol dels estudis cursats.

A l´hora de contractar un becari, hem de diferenciar entre aquells estudiants que encara tenen un vincle amb la universitat i els que ja han finalitzat els seus estudis universitaris, i per tant poden accedir a un contracte en pràctiques.

Requisits per a contractar becaris.

En el primer dels casos, la contractació del becari estarà regulada per un conveni entre l´empresa i la institució a la qual pertanyi l´alumne. Això suposa un avantatge per a l´empresa, ja que la contractació no li suposa cap despesa. Aquestes pràctiques tenen una durada limitada, que sol rondar els 3 mesos, amb una jornada laboral de 4 o 5 hores i no existeix l´obligació de remunerar al becari.

Serà necessari acudir a les borses de treball de les diferents universitats i registrar-se en elles com a col·laboradors. Després les empreses podran publicar ofertes on s´especifiquin els requisits dels alumnes que poden optar a aquestes.

Contracte formatiu en alternança de treball.

En el segon cas, les empreses poden fer un contracte en pràctiques que és un contracte laboral i, per tant, la persona contractada ha de cotitzar a la seguretat social.

El treballador ha de percebre una remuneració que estarà establerta en el conveni.

Aquesta quantitat serà del 65%, com a mínim durant el primer any, i del 85% durant el segon. La durada d´aquest tipus de contracte no pot estar per sota dels 6 mesos ni superar els 2 anys.

No es té dret a indemnització a la seva finalització i està prohibit fer hores extra excepte per força major.

Déjanos tus datos

Si l´empresa opta per un contracte en pràctiques, els tràmits són similars a qualsevol contractació: donar d´alta en la seguretat social al treballador i presentar el contracte en el SEPE (Servei Públic d´Ocupació Estatal). És obligatori que l´empleat tingui finalitzats els seus estudis universitaris.